<

Monarchie jako ideální stát třetího tisíciletí

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 18.12.2011 | Rubrika: Rozhovory
aragorn

Jeho Jasnost lichtenštejnský panovník kníže Hans-Adam II. hovoří o úloze státu ve třetím tisíciletí.

 

Třetí tisíciletí potřebuje nové recepty na řízení státu, neboť ho ovládne epocha demokracie. Jak se ale slučuje demokracie s monarchistickou vládou? V ČR existuje velmi silné republikánské cítění a téměř nikdo si neumí představit demokratické monarchistické státní zřízení, protože představa monarchy je u nás spojena s totalitním vládcem sedícím na trůnu. Že tomu tak nemusí být, o tom svědčí příklad Lichtenštejnska, kde spolu se silným vzdělaným monarchou vznikla přímá demokracie, která jde dokonce dále, než je tomu ve Švýcarsku. Politická decentralizace dává obcím tolik autonomie, že se o ní nesní ani našim hejtmanům. Monarcha má navíc sklon přemýšlet v horizontech celých generací a ne pouze v horizontu vítězství v příštích volbách, čímž monarchie nabízí více politické stability po delší období.

Otec současného panovníka Hanse Adama II., Josef II. z Lichtenštejna, po anexi Rakouska hitlerovským Německem přesídlil z Vídně do Vaduzu a za druhé světové války bylo Lichtenštejnsko neutrální zemí podobně jako Švýcarsko. Jeho neutralitu uznaly všechny bojující strany, tedy i nacistické Německo, a žádný z těchto států nevyhlásil Lichtenštensku válku. Lichtenštejnské knížectví bylo jedním z těch několika málo evropských států, které nikdy neuznaly Mnichovskou dohodu a pozdější okupaci Československa ze strany Třetí říše. Uznalo naopak Československou exilovou vládu jako legální vládu během druhé světové války. Přesto 21. 11. 1945 správní soud v Bratislavě zamítl stížnost Josefa II. z Lichtenštejna proti ukradení majetku komunistickou vládou a v odůvodnění uvedl, že žalovaný orgán dospěl k závěru, že navrhovatel je "osobou německé národnosti" ve smyslu §1 odst. 1 písm. a) dekretu Prezidenta Beneše a tato skutečnost nemusí být dále dokazována. Komunisté na základě tohoto rozsudku ukradli po druhé světové válce Lichtenštejnům majetek v hodnotě kolem jedné miliardy švýcarských franků. Česká republika dosud trvá na tom, že majetek byl ukraden právem na základě Benešových dekretů.

Čtěte také:

Lichtenštejnsko bylo nezávislé na Třetí říši a nyní i na Evropské unii. Libertariánská monarchie

Návrat Kráľa

O tom, v čem lze spatřovat výhody a nedostatky monarchie oproti republice, i o tom, zda neuvažuje Lichtenštejnsko znovu požádat o navrácení svých panství v ČR, o tom všem jsme hovořili se zastáncem silně rozvinuté lokální demokracie a politické decentralizace, lichtenštejským panovníkem Jeho Jasností Hansem-Adamem II. Představil nám svou vizi státu s nejvyšší životní úrovní na světě jako efektivní servisní organizaci pro občany. Státu, kde se úloha panovníka opírá o demokratickou legitimitu prostřednictvím přímé demokracie, státu, v němž mají obce práva na sebeurčení s co nejširšími pravomocemi. Státu, který svému lidu nabízí víc svobody než mnohá republika nebo mezinárodní instituce jako Evropská unie. Kdyby ČR vystoupila z Evropské unie, pak Jeho Jasnost slíbila podpořit její členství spolu s Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Norskem v Evropském sdružení volného obchodu.

 

* Vaše Jasnosti, říká se o Vás, že současné bohatství Lichtenštejnska je velmi svázáno s Vašimi schopnostmi úspěšného obchodníka a ekonoma, který vystudoval ekonomii na universitě v St. Gallenu. Přesto bych se Vás chtěla zeptat: Jak jste byl schopen vytvořit navzdory celosvětové hospodářské krizi tuto zemi tak úspěšnou? Vím, že vždycky tomu tak nebylo, že Lichtenštejnsko netěží vzácné kovy, nemá přístup k moři a tak dále...

Lichtenštejnsko mělo to štěstí, že bylo nepoznamenáno 2. světovou válkou a po 2. světové válce byl v západní Evropě a v Severní Americe na nátlak Američanů liberalizován obchod. Lichtenštejnsko mělo v této době dobře vzdělané obyvatelstvo a malý průmysl, který převážně produkoval pro švýcarský trh, protože jsme měli se Švýcarskem celní unii. Skrz liberalizaci obchodu bylo lichtenštejnským podnikatelům umožněno produkovat pro světový trh jak zboží, tak i služby. Kromě dobrého vzdělání jsme tady v Lichtenštejnsku ještě dodatečně podporovali podnikání s nízkými daněmi a malou byrokracií.

 

* V knize „Stát ve třetím tisíciletí“ polemizujete s Johnem F. Kennedym, který hlásal: „Neptej se co může udělat stát pro tebe, ale co můžeš udělat ty pro stát“. Vy naopak říkáte: „Neptej se, co může občan udělat, ale raději, co může stát lépe než kterákoliv jiná organizace udělat pro občana“. Jak konkrétně si to představujete?

Věřím tomu, že stát má sloužit lidu. A proto se musí snažit převzít skutečně jen ty úlohy, které může vyřešit lépe či které na lokální úrovni nejdou řešit či zlepšit. Vidíme tady v Lichtenštejnsku nebo ve Švýcarsku, že se hodně úkolů může řešit lépe na obecní úrovni, či jako ve Švýcarsku na kantonální úrovni, protože je to blíže danému problému. Stát by se měl skutečně omezit jen na to, kde může vytvořit skutečnou přidanou hodnotu pro občana.

 

* Čeští voliči hlasovali pro vstup do EU a o teoretické možnosti stát se pouze členem EEA (EFTA), jako Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko, téměř nikdo nevěděl. V případě, že by ČR vystoupila z EU, podpořil byste její vstup do Sdružení volného obchodu?

To bych plně podpořil. Česko by bylo pro ESVO obohacením.

 

 

* Říkáte, že menšiny mají práva na sebeurčení - například Baskové ve Španělsku. Pokud by ale skupiny, které ve větších státech žijí, dostaly toto právo na sebeurčení, nevedlo by to potom k rozpadu státu?

Když právo na sebeurčení bude zakotveno na lokání úrovni, nepovede to k rozpadu států nýbrž k decentralizaci a k reformě státu. K rozpadům států dojde spíše, když právo na sebeurčení je vyhrazeno jen velkým útvarům jako zemím, provincím či kantonům. Ve větších útvarech budou vždy existovat obce, které by chtěly zůstat u starého státu, obzvláště když byl tento dobře řízen. Tímto bude nezávislost i pro zbytek provincie mnohem méně atraktivní.

 

* Založil jste Liechtenstein Institute on Self-Determination. Tedy Lichtenštejnský ústav pro právo na sebeurčení. Nemáte strach, že by existovaly země, které by byly proti tomu, protože to přirozeně nabízí volný prostor a je velmi lákavé pro mnoho skupin a národů? Zažil jste již negativní zkušenosti kvůli tomu? Co tomu říká například Evropská unie? Nebo jiné velké státy?

Od založení Lichtenstein Institute on Self-Determination na Universitě Princeton v USA před mnoha roky jsme podle mého názoru udělali jen positivní zkušenost. I když zůstalo Lichtenštejnské knížectví doposud jediným státem, který v jeho ústavě dává jednotlivým obcím možnost vystoupit ze státního svazku, pokud se na tom shodne většina obyvatel v obci.

 

* Vaše podniky produkují přes 40 % výrobků na export do Evropy. Při tak velké produkci musíte mít pravděpodobně nedostatek pracovních sil. Jak řešíte tento problém, když vlastně není až tak jednoduché do Lichtenštejnska přijít a tady pracovat či tu dostat pracovní povolení?

Vyřešili jsme tento problém tak, že jsme v Lichtenštejnsku omezili cizí obyvatelstvo na zhruba jednu třetinu. Bylo-li to v minulosti velmi obtížné stát se Lichtenštejnským občanem, tak jsme v minulých letech udělali velké pokroky, aby se stalo snadnějším získat lichtenštejnské občanství, pokud člověk žil v Lichtenštejnsku několik let. Kromě toho pendluje denně ze sousedních regionů ze Švýcarska a Rakouska několik tisíc pracovních sil do Lichtenštejnska, aby tu pracovaly. Proto máme v Lichtenštejnsku zhruba tolik pracovních míst, kolik tu máme obyvatel. Proto se naše obyvatelstvo 35 000 skoro zdvojnásbí během každého pracovnho dne.

 

* Legitimizace vlády „z Boží milosti“ není podle Vás dostatečnou pro legitimizaci dědičné monarchie a státní autority a podle Vás je nejlepší legitimizace z demokracie. Nemáte strach, že po změně ústavy, kdy deklarujete, že hlava státu bude vybrána, jen když si to bude přát většina národa, by se mohlo stát, že Vaše rodina v budoucnu už nebude u moci? Politické intriky mnohdy dokáží divy. Neumíte si představit, co všechno naslibují u nás socialisté před volbami.

Ne, náklady na monarchii platíme sami, přičemž jsou naše podniky největším daňovým poplatníkem v zemi, a také dáváme peníze na dobročinné účely. Ale pokud nás lichtenštejnský národ nebude chtít, potom by to měl být mírový rozchod, bez revoluce, kde by případně mohla téct i krev. Ústava pamatuje na to, že lid si může odhlasovat republikánskou ústavu, aby mohlo proběhnout řádné předání.

* Prohlásil jste, že tržní hospodářství, které se orientuje jen na konsumní způsob života, může jen tehdy přežít, když je spojeno s vrozenou religiositou člověka. Myslíte si, že proto zanikl komunismus, který neuznával náboženství?

Kromě hospodářské problematiky socialistického modelu byl jistě i toto důležitý důvod. Při studiu historie jsem zjistil, že státy, které se vůči náboženství chovaly nepřátelsky a potlačovaly jej, se relativně rychle rozpadly. Komunismus sliboval nebe na zemi a lidé správně brzy poznali, že to bylo přesně naopak.

 

* Povolení náboženské svobody, jaké vyhlásil císař Konstantin v roce 313, vedlo ke sporům. Císař Theodosius po 65 letech vyhlásil křesťanství jediným státním náboženstvím. Zanedlouho se ale říše rozpadla. Jste toho názoru, aby existovalo jediné státní náboženství, nebo aby byla náboženská svoboda ve smyslu, že neexistuje státní náboženství a každý může praktikovat, co chce?

Státní náboženství má výhodu oproti komunismu, že neslibuje království nebeské na zemi nýbrž v nebi, a to se, jak je známo, nedá tak rychle vyzkoušet. Přesto jsem toho názoru, že státní náboženství je chybným vývojem, protože odporuje základům náboženské svobody. Již Kristus řekl, dejte císaři, co patří císaři, a Bohu, co patří Bohu. Křesťanství by se muselo proto zasadit pro jasné rozdělení mezi státem a náboženstvím, stejně tak pro náboženskou svobodu.

 

* Měla bych teď otázku k majetku, který komunisté Lichtenštejnům ukradli po druhé světové válce. Podle některých odhadů je odhadován na hodnotu kolem 1 miliardy švýcarských franků. Kdyby tento majetek ČR teď vrátila v korunách, byla by to samozřejmě velká finanční zátěž. Přemýšlel jste o tom, že pokud byste například tento majetek nepožadoval ve financích, že by Česko mohlo dojít s Vámi k nějakému schůdnému řešení? Nebo kdybyste místo celku, co Vám patří, požadoval jen část, která by pro naši zemi neznamenala finanční problém? Že by Česko potom snad něco mohlo vrátit? Jedná se také o to, že i mnoho Čechů je toho názoru, že Benešovy dekrety se vlastně Vaší rodiny netýkají, protože nejste Němec a byli jste po celou válku neutrální stát. Nejde tedy ani tak o to že by Češi nechtěli vrátit majetek, ale o strach, co by se potom dál stalo, protože ta Vaše území jsou rozptýlená a proto je tu i otázka, jak byste to mohli spravovat, kdybyste to dostali zpět. Na rozdíl od Lichtenštejnska je toto území rozdělené.

V Rakousku, v USA a v Latinské Americe máme podniky v zemědělství a lestnictví, které již mnoho let úspěšně spravujeme. V USA jsme vedoucím podnikem v produkci rýže s podílem na trhu přes 50%. Pokud bychom dostali naše podniky v zemědělství a lesnictví v Česku zpět, nebyl by to pro naši správu majetku žádný problém. Naopak, v předchozích staletích jsme ukázali, že jsme tyto podniky vedli velmi úspěšně a dnes by tyto podniky mohly profitovat z našich zkušeností, které jsme v předchozích desetiletích nasbírali na různých kontinentech.

* Nemusíme mít tedy strach, že když se Lichtenštejnům vrátí komunisty ukradený majetek, povede to k chaosu, protože nemovitosti netvoří souvislé území? Nebudete uvažovat o získání jejich suverenity a o prohlášení jich za součást Lichtenštejnského knížectví?

Ne, to by vůbec nebyl problém. Nadále by vše patřilo pod české státní území podobně jako naše majetky v Rakousku, USA nebo v Latinské Americe. To jsou čistě soukromé podniky, které spadají pod tamější daně a zákony.

 

* Kdyby se stalo, že dostanete zpět Vaše moravská panství a to, co Vám patří, a řekněme hypoteticky, že by to bylo i území Lichtenštejnského knížectví. Pak by se tam na Moravu, okamžitě stěhovala většina Čechů, aby se mohli stát poddanými tak bohatého státu. Nerozmyslíte si raději tyto žádosti o vrácení majetku? Nebo byste se dokázal postarat o takové množství poddaných?

Ne, naše podniky v Rakousku, USA a Latinské Americe nejsou součástí Lichtenštejnského knížectví nýbrž součástí každého toho státu a spadají pod tamní legislativu.

 

* Vaše země má jeden z nejvyspělejších bankovních systémů na světě. Lichtenštejnsku se nicméně vyčítá, že se tu koná praní špinavých peněz. Jste toho názoru, že Lichtenštejnsko podniklo dostatečná opatření, aby tomuto zabránilo či to alespoň ztížilo?

Ano, my jsme již před lety zavedli taková opatření a pokaždé jsme nabízeli právní pomoc. Dnes máme přísnější zákony, co se týká praní špinavých peněz, než většina evropských států nebo i USA. Pokud je mi známo, je ze všech států OECD nejjednodušší prát špinavé peníze v USA. Můžete založit tzv. Delaware-Company bez toho, aby byl znám vlastník. V průběhu let jsme stále znovu zažili zkušenost, že velké státy kritizují malé a případy praní špinavých peněz dále nesledují s výmluvou, že ty malé státy nenabízejí žádnou právní pomoc.

 * Od druhé světové války žije vaše rodina tady ve Vaduzu. Je ale známo, že jste veřejně přemýšlel přestěhovat se do Vídně, pokud by vás Lichtenštejnští voliči dále nechtěli. Jste skutečně připravený opustit zemi a přestěhovat se do Vídně?

Ano, myslím si že v takovém případě by to bylo to nejlepší, kdybychom opustili zemi a bylo by jasné rozdělení. Z našich čtyř dětí žije jen korunní princ s jeho rodinou v Lichtenštejnsku a dvě děti žijí v blízkosti Vídně.

Vaše Jasnosti, kníže Hans Adame II. z Lichtenštejnska, děkujeme Vám mnohokrát za rozhovor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: konzervatismus
4182 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Čtěte také

euPortal.cz

Katolický kněz udeřil k volbám: Zhmotnělý děs Herman a rektální alpinismus lidovců vůči Eurosojuzu. EU ovládnou muslimové, je potřeba ji zbořitMnoho z nás řeší, jak a koho má volit… ČSSD je dle mínění mnohých analytiků z oblasti národní bezpečnosti nejmocnější mafií v ČR a pokud jde o TOP 09, KDU a Piráty…Husté. Podívejte se, jak známý ministr brutálně lže. Nachytali ho jak malého kluka. Kvůli němu je ale ohroženo zdraví lidí i zvířat. Podívejte se...Téma voleb je jasné: Chceme zde novou Afriku? Rozhodnutí Bruselu je pro nás bohužel platné. Bude zřízen „Centrální evropský osídlovací úřad“, který udělí naší republice pokyn dosídlit naše území imigranty...Tak to je síla. Pražská kavárna bije před volbami na poplach... Ucítili jste ten závan pravdy a lásky?

euServer.cz

Skandální selhání premiéra a doznání otřesných rozměrů. Reálná hrozba krádeže za tisíce miliard. Přední skalní odpůrce privatizace českého lithia přináší nová znepokojivá fakta Dovolil bych se zeptat už nejen pana Zaorálka, ale i pana Kalouska, Schwarzenberga, Langšádlové, Teličky, Štětiny, Stropnického a všech dalších našich slavných nenávistníků...

ePortal.cz

"Toxická zátěž", "Putinův agent"....Hádejte, na jakého politika má tolik lidí spadeno. "Mám radši kytaru a táborák, než luxusní vůz či dovolenou". Do parlamentu má nakročeno tak trochu jiný politik, který vám vzkazuje...

Eurabia.cz

Pražští muslimové se svolávají k volbám! Nedovolte muslimům rozhodovat o naší budoucnosti ...Itálie: Řádění uprchlíku z Afriky pokračuje! Další přepadení ...

FreeGlobe.cz

Jen hodiny do rozhodnutí: Zvedneme hlavy? Kdo zůstane doma, volí Kalouska, Merkelovou a muslimskou invaziMuslimové mají v Evropské komisi věrného přítele. To netvrdí žádný zlý eurokpetik, ale její místopředseda Frans Timmermans. Přečtěte si další hluboké myšlenky z jeho dopisu mohamedánům

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

Kdo bude hájit po volbách zájmy zaměstnanců? ČSSD se totiž nedá věřit ....Boj proti lichvě? Vážně, pane Okamuro? Lichváři na kandidátce SPD ...

ParlamentniListy.cz

„Zrobil sem chybu, že sem nechal puštěny ten zvuk.“ Ladislav Větvička sledoval včerejšího Moravce a je mu zleMiloš Zeman udeřil z náměstí: Zmanipulovaná ČT dostala velkou facku. Babiš a Zaorálek vyhověli nabídce Novy. A Piráti proti tomu idiotsky protestovali!
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění