Islám ve Francii. Rozhovor s francouzským historikem Alainem Besançonem

Autor: Hélene Hadas-Lebel | Publikováno: 19.4.2007 | Rubrika: Rozhovory
Arábia

Rozhovor publikoval francouzský židovský měsíčník Information Juive v srpnu 2003. I když se zabývá především otázkami, které se týkají stále sílící přítomnosti islámu ve Francii, obsahuje řadu informací, které mohou pomoci i českému čtenáři orientovat se trochu lépe v novém a složitém problému, který představuje existence organizovaných islámsky orientovaných pospolitostí v západní a dnes už také ve střední Evropě. 

V březnu letošního roku (2003, pozn. redakce) byla založena Rada francouzských muslimů. Vnímáte to jako pozitivní krok?

Vůči budoucímu fungování této instituce je na místě značná dávka zdrženlivosti. Myslím ale, že je dobré, že stát má konečně organizovaného partnera, který může formulovat stanoviska francouzských muslimů a nést za ně zodpovědnost. Tak je tomu ostatně už po dvě staletí v případě katolíků, protestantů a Židů. Je třeba si uvědomit, že islám je napříště co do počtu věřících ve Francii druhým největším náboženstvím. A je to ve francouzské historii vůbec poprvé, co se nové náboženství prosadilo a nabylo takové důležitosti v tak krátkém čase. Navíc tento proces není zdaleka ukončen, další muslimové z Maghrebu, z afrických zemí saharské oblasti i z turecké zóny budou do Francie dále přicházet. 

Co si myslíte o výrazném zastoupení radikální UOIF, která má blízko k organizaci Muslimských bratří, v Radě francouzských muslimů?

Je přinejmenším dobré o tom vědět! Nevíme zatím, jak se většinově vymezí muslimové, kteří pocházejí z Alžíru a z Maroka – to poznáme až ze zkušenosti. Ale – i když to může přinést vážné důsledky – je lepší vidět skutečnost jaká je, než se stále tvářit, že zásadní problémy neexistují. Radikální islamisté se budou muset za těchto okolností jako takoví otevřeně deklarovat. 

Rozeznáváte dva typy francouzských muslimů: mládež z předměstí a ty, kteří směřují ke střednímu stavu nebo už jeho součástí jsouĽ Lze tu hovořit o sociálním pohybu, který signalizuje proces jisté integrace?

Jestliže se duch naší společnosti mění, pak podíl muslimských techniků či chirurgů na této změně je mnohem zásadnější než to, co s sebou nesou výtržnosti muslimských přistěhovalců na předměstích. Média si všímají především těch "mladíků", protože jejich neschopnost integrace a násilí, které odtud pramení, dělá problémy celé společnosti. Muslimové, patřící do druhé skupiny, se chovají jinak a jdou postupně nahoru. Mnozí z nich studují na vysokých školách a univerzitách a uplatňují se v oblasti svobodných povolání. A jsou to oni, kdo udává tón. Pokud zůstávají muslimy, mohou se do společnosti integrovat, ale neasimilují se. To je skutečnost, která může Francii podstatně změnit. 

V jakém smyslu?

Historická zkušenost soužití muslimů s příslušníky jiných náboženství není bohužel moc pozitivní. Ve středověkém Španělsku byli muslimové katolíky vyhnáni. Z turecké říše museli Židé i křesťané nakonec většinou odejít, pokud nebyli – tak jako Arméni – zmasakrováni. Egyptská Alexandrie či Istanbul – dřívější Konstantinopol, města po staletí multikonfesionální a pestrá, se stala místy takřka výhradně muslimskými. Konečně ani "smíšené" země na Blízkém východě už nejsou jako pozitivní příklad použitelné. Po řadě válek byla v Libanonu dřívější rovnováha podstatně redukována v neprospěch křesťanů. A co se Izraele týká... Příklad dlouhé a mírové koexistence s muslimy nemáme k dispozici. 

Islám tedy v podstatě nebyl s to tolerovat jiná náboženství? Často se hovoří o zlatém věku v Maghrebu?

V rozlehlé a velmi různorodé arabské říši byla jistá míra koexistence nutností. Ti, kdo nevyznávali islám, měli právní statut "dhimmi". Mohli vyznávat svoji víru, vlastnit majetek a nebyli uvrženi do otroctví, ale zároveň byli vystaveni tvrdé diskriminaci: zvláštní daně, označení na obleku, zákaz veřejné činnosti apod. 

Říkáte, že islám nelze srovnávat s dalšími dvěma monoteistickými náboženstvími. Proč?

Islám nevznikl jako nové odlišné náboženství, ale zejména v protikladu vůči dvěma již existujícím monoteistickým vírám. V protikladu k judaismu, protože popírá smlouvu mezi Bohem a národem, popírá událost zjevení a spásy, neuznává autonomii zákonů přírody. Pro islám platí, že když se narodí dítě, nemá na tom podíl jeho otec, ale Alláh, jenž ho stvořil ve všech stadiích jeho vývoje, stejně jako stvořil Adama. A také v protikladu ke křesťanství, jež se formovalo v kontinuitě s judaismem a považuje se za dědice zaslíbení daných Izraeli a uchovává původní biblické učení ve svých základech. Islám popírá základní křesťanská dogmata vtělení, vykoupení a Boží trojice.

Korán ovšem převzal biblické osobnosti, ale deformuje je a vkládá do jiných událostí. Tak Ježíš a Abraham jsou v Koránu muslimy a hlásají islám. Abraham není Žid a založil uctívání Mekky; Panna Marie je Aronovou sestrou... Na rozdíl od Bible, která vypráví jeden příběh, je Korán nepřetržitým sledem příběhů bez jakékoli chronologie; nebere ohled na čas ani dějiny. 

Je tedy podle vás zařazení islámu mezi "tři náboženství Bible" omyl?

Je to zcela jednoduše špatně. Islám není náboženstvím Bible tak, jak jím jsou křesťanství a judaismus. V Koránu je zahrnuto vše, co muslim potřebuje vědět; biblické texty nemají v islámu žádnou náboženskou autoritu. Korán je pro muslima zjeveným textem a nestvořeným svatým písmem Božím, které obsahuje pravou Tóru i evangelium. Podle islámu byla Bible zfalšována Židy a křesťany. Její skutečné poselství je uchováno v Koránu. Ostatně, ve striktně muslimských zemích, jakou je např. Saúdská Arábie, se Bible netisknou.

Nevíme ani, v jakém kontextu výraz "tři náboženství knihy" vznikl. Ve skutečnosti je doložen pouze výraz "lidé Knihy", termín muslimského práva, který vznikl v souvislosti s dobytím Jeruzaléma kalifem Omarem. Tento výraz se objevil v dohodě, uzavřené mezi muslimy a "lidmi Knihy", (Židy, křesťany, zoroastovci a sabatiánci), která jim dávala možnost dosáhnout statutu dhimmi a tím ušetření života a majetku. To nemá opravdu nic společného se shovívavostí směrem k Bibli! 

Církev také dlouho podceňovala nebezpečí islamismu. Z humanismu? Ze strachu?

Už po dvě století směřují křesťanské země ke stále větší toleranci, což nebylo v jejich dřívější historii pravidlem. Muslimové z tohoto otevření těží. Autory knih o islámu, které najdeme v katolických knihkupectvích, jsou skoro vždy shovívaví kněží, kteří bezpochyby docela dobře znají islám a jeho historii, ale vidí ho záměrně ze své pozice hlasatelů otevření se a míru a priori. Je to směsice obav z možnosti potkat nepřítele a intelektuální lenosti. V posledních padesáti letech vyvinula církev v teologické oblasti velkou snahu o porozumění judaismu. Srovnatelná snaha porozumět vzdálenějšímu světu islámu se nekonala. Jako by bylo lepší nevědět a provozovat pštrosí politiku.

Některé francouzské židovské organizace se ostatně už dlouho chovají stejně. Křičí o rasismu vždy, když se vláda chystá připravit zákon o regulaci přistěhovalectví. Tato tolerance vyústila v založení různých sdružení jako SOS rasismu, ve které byli Židé svého času silně zastoupeni. Provolávaly se slogany jako "všichni jsme přistěhovalci", plané fráze, které odmítaly vidět skutečnost. Dnes už není v SOS rasismu ani jeden Žid. Každodenní oběti nové formy antisemitismu konečně porozuměly... 

Nemyslíte, že toto rozpínání islámu může být přechodným jevem a že se vše za několik generací opět urovná?

Na to nemám odpověď. Ale je třeba prověřit všechny hypotézy, aby nedošlo k nemilým překvapením. V našich moderních demokraciích je křesťanství na neustálém ústupu, ale pro islám to neplatí. Na jihu a pravděpodobně i v dalších oblastech je náboženstvím číslo jedna. Budou muslimové akceptovat náboženské míšení? Budou požadovat revizi některých aspektů našeho laického zákonodárství? 

Zdá se, že jste velmi pesimistický, pokud jde o integraci muslimů do laické francouzské společnosti!

Jsem opatrný a znepokojený pozorovatel. Příchod islámu do Francie je jednou z největších událostí v historii země, událostí, které je jen málokdo ochoten postavit se tváří v tvář. Zákon z roku 1873, který zakazuje, aby při sčítání lidu byla uváděna náboženská příslušnost (ve své době pozitivní opatření, které mělo za cíl zabránit diskriminaci Židů a protestantů), znemožňuje dnes jakoukoli seriózní studii v této věci. V jiných demokratických státech jisté možnosti existují: v Německu to umožňuje náboženská daň, v USA zase sčítání lidu s velmi podrobnými údaji. Proč v roce 2003, v zemi, která nikoho pro jeho náboženství nepronásleduje ani nenutí k násilné konverzi, nemůžeme udělat totéž? Znát skutečnost je vždy prospěšné. 

Rozhovor připravila Hélene Hadas-Lebel, překlad Jiří Daníček 

Převzato z měsíčníku Roš Chodeš 

http://www.holocaust.cz/cz2/resources/ros_chodes/ros_chodes

3966 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Je třeba uznat, že se mladá garda protiruských aktivistů, tvořících u nás páteř páté kolony, neobyčejně činí. Není dne, kdy by „modré košile“ nepřišly s novou provokacíBaru v pokrokové Británii asi nevydají licenci na alkohol kvůli blízkosti mešity. Alkohol podněcuje k islamofobiiRiaditeľky Plánovaného rodičovstva prísažne priznávajú, že predávali potratené detské teláBez Vás nepřežijeme...Kdo připravil drancování amerických měst?

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Černý muslimský policista zastřelil v USA nevinou bělošku a nikomu to nevadíTo je již zvrácené sebemrskačství! Běloši poníženě prosí černochy o odpuštění

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

„Připosr*ný Milion chvilek. My tam stejně půjdem.“ Minář něco vzkázal. Chvilkaři to slyšet nechtějíNebezpečný útok! Halík vypustil text, kterým vyděsil Petra Žantovského. Jde o ČT a také Milion chvilek
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění