Multikulturalismus - výhody a nevýhody

Autor: Paul Weston | Publikováno: 8.6.2007 | Rubrika: Kulturní válka
Šaria

Paul Weston

Až do velmi nedávné doby velebili britští politici a novináři donekonečna výhody multikulturní společnosti. Říkali nám, jak je obohacující a jak bychom měli oslavovat naší živoucí rozmanitost, která až dosud nebyla na rasově strnulém a homogenním Západě dostupná. Bez ohledu na tyto záplavy chvály, hraničící s mesiášstvím, jsem ještě žádného z nich neslyšel rozvádět nějaká konkrétní pozitiva multikulturalismu. Stačil by jeden příklad, stoupenci multikulturalismu ale dávají přednost chvále obecného před konkrétním. To jsou ale jen slova bez významu a bez úmyslu jim nějaký dát, možná kromě úmyslných vytáček.

Po bombových útocích na londýnský systém hromadné dopravy v červenci 2005 se zázračně objevily dva osamělé hlasy, které mírně naznačily, že multikulturalismus, jak je v Británii kázán, více rozděluje, než spojuje. Tyto hlasy naštěstí patřily nebílým imigrantům a byly proto vyslechnuty a zaznamenány médii, namísto toho, aby byly překřičeny nevyhnutelnými obviněními z rasismu. Trevor Philips, Lenina obdivující guajánský předseda Komise pro rasovou rovnost prohlásil, že náměsíčně kráčíme k segregaci, zatímco dr. John Sentamu, ugandský arcibiskup z Yorku upozornil rodilé Brity na nebezpečí ztráty jejich vlastní kultury.

Poté, co bylo zjevně porušeno tabu, se Británie účastní "intenzivní diskuse" o výhodách a nevýhodách multikulturalismu - s obzvláštním ohledem na islám. Obecný koncensus, celkem bez překvapení, říká, že ideologie multikulturalismu podporující oddělenou muslimskou identitu je viníkem odcizení britské islámské mládeže. To je částečně pravdivé, co ale není říkáno je to, že britští muslimové potřebují jen málo povzbuzování k tomu, aby si udržovali svojí identitu, zatímco jsou takto částečně omlouvány jejich sklony ventilovat své oprávněné rozhořčení sebedetonací v nacpaných vlacích metra. To mi nepřipadá jako diskuse, kterou by bylo možné jakýmkoliv způsobem označit za intenzivní.

Pokud má dojít ke skutečné intenzivní debatě o multikulturalismu, pak musí být bez příkras. Když nasazujeme své životy pokaždé, když nastoupíme do autobusu nebo do vlaku, nemá cenu se skrývat za zdí dobře míněných slov. Existuje mnoho kritik multikulturalismu, kterým ani dnes není dovoleno spatřit světlo dne. Tyto kritiky jsou skutečnými slovy o skutečných důsledcích multikulturalismu a jako takové se prohřešují proti idealistickým a nerealistickým představám našich liberálních elit.

První otázkou je, co vlastně multikulturalismus doopravdy znamená (Multikulturní centrum Praha nedokáže na svých stránkách tuto otázku po dvou letech existence zodpovědět - Islám Info)? Je to tak tupě zobecňující slovo, že je třeba předpokládat, že je pouhou kamufláží programu, který se za ním skrývá. Je to také slovo, které nebylo před několika desetiletími známé a dostalo se do výšin současně s nástupem části liberálně nakloněné části poválečné generace k politické moci.

Definice multikulturalismu, která je prosazována vzdělávacími institucemi a médii, říká, že všechny rasy a kultury jsou si rovny, že imigrace nás kulturně a ekonomicky obohacuje a že v atmosféře vzájemné tolerance a respektu budou odlišné rasy a náboženství prospívat jedna druhé, pokud budou žít společně na stejném území. To je převažující a na Západě obecně přijímaná definice.

To nicméně není způsob, jakým je multikulturalismus učen v našich školách, nebo šířen v médiích. Rodilé děti jsou indoktrinovány vírou, že západní civilizace je vinna historickou i současnou nerovností a útiskem - krátce, jsou jim vymývány mozky studem za vlastní rasu a kulturu. Etnické děti jsou naopak povzbuzovány k hrdosti na vlastní rasu a kulturu a k pocitu, že jsou obětí většinové bílé společnosti, ve které žijí. Tato verze multikulturalismu je šířena s horlivostí takřka náboženskou, ačkoliv je receptem na balkanizaci a odpor, spíše než na asimilaci.

Multikulturalismus není něčím pevným; neustále se vyvíjí a pro různé lidi znamená různé věci. Pro kulturní revolucionáře z šedesátých let a jejich ideologické potomstvo je multikulturalismus jednoduše holí, kterou mohou bít západní civilizaci. Bílá pracující třída se stala příliš bohatou na to, aby mohla být používána jako politický pěšák; dovezme si tedy novou "utiskovanou" revoluční mocenskou základnu. Není náhodou, že bílí multikulturní aktivisté patří politicky k tvrdé levici a úmyslně rozdělují západní země podél importovaných rasových a náboženských linií.

Pro naivního bílého liberála je multikulturalismus šťastným utopickým světem bez hranic, ve kterém spolu žijí v klidu a míru všechny rasy a náboženství. Že to je v rozporu s historickým precedentem a současnou realitou je nezajímá, čímž se ukazují jako buďto neuvěřitelně nevzdělaní nebo ochotně hloupí.

Pro přicházejícího občana třetího světa je pokorná ideologie multikulturalismu slabostí rozšířenou ve vládách našich zemí. Nejen že jsou vítáni a financováni, jsou povzbuzováni k zachování vlastních identit a kultur a dostává se jim od státu zákonů, které jim zaručují privilegia, kterým se rodilým bílým nedostává. Multikulturalismus je pro ně ideologií, kterou mohou používat k prosazování zájmů svých etnických skupin na úkor zájmů rodilé skupiny. Mohu jen odhadovat, že jejich soukromá konverzace se musí točit okolo nevíry a ohromení z toho, že se může nějaká rasa nebo kultura před agresorem poklonit tak groteskním a slabošským způsobem.

Rodilým bílým, kteří si přejí zachovat svojí historickou domovinu, tradice a kulturu, ukazuje multikulturalismus svůj více zneklidňující aspekt. Demografové předpovídají, že se v různých okamžicích staneme během tohoto století menšinami v našich vlastních zemích, někde dokonce ještě před rokem 2050. To znamená, že jsme olupováni o naše území, že každý rok přenecháváme příchozím další část země.

Když jedna rasa napadne domov jiné rasy, činí tak, aby získala území a zavedla svojí vlastní kulturu. Pokud se napadená skupina brání, aby zachovala svojí rasu, své území a svojí kulturu, nečiní tak jednoduše proto, že je rasistická a nelíbí se jí barva kůže útočníka. Přinejmenším v historii tomu tak bylo. Dnes lidé na Západě postupují území, tradice a kulturu a to přesto, že je brzy čeká postavení menšiny, zatímco nájezdníci se nijak netají svými úmysly a hlásí se k islámské monokulturní nadřazenosti. Odporovat znamená být nazýván rasistou, ačkoliv když jsme šli v roce 1939 do války proti jiné rase a kultuře, která si přála vstoupit do naší země, svrhnout naší zvolenou vládu, zavraždit Židy a homosexuály a učinit ze zbytku druhořadé občany, nebyl nikdo nazýván rasistou.

Multikulturalismus, když je viděn konzervativní optikou rasové reality spíše než liberální optikou multirasové a multináboženské utopie, může vést pouze k jenomu logickému závěru, a to že západní země přijímají bez odporu invazi a bezpodmínečně se podřizují. Multikulturalismus, jak je dnes praktikován na Západě, je ideologií územní a politické agrese protizápadních nájezdníků a submisivní ideologií státem schváleného bílého evropského appeasementu.

Pokud mají demokratické společnosti zůstat demokratickými, potřebují rovnováhu. Multikulturní společnosti mají stinné stránky - jak jsou uvedeny níže - a pokud nemáme pomalu upadnout do diktatury nebo občanské války, následující negativa musí být nějak vyvážena pozitivy multirasových a multináboženských společností.

 1. Masová imigrace je nedemokratická. Průzkum provedený v Británii v sedmdesátých letech ukázal, že 90 procent lidí bylo proti masové imigraci, která v té době nebyla zdaleka tak masová jako nyní. Nedávné průzkumy, ačkoliv již nedosahují 90 procent (pravděpodobně svědectví moci čtyřiceti let nepřetržité infůze propagandy) stále ukazují, že většina západních zemí je proti další imigraci, západní vlády přesto všude znemožnily referendum o této důležité ozázce, zatímco zároveň zaplavovaly své země protizápadími a neasimilovatelnými imigranty.
 2. Postavení rasy a menšiny jsou relativní. Být pákistánskou menšinou v Británii je jedna věc, v Pákistánu ale žije 160 miliónů Pákistánců, kteří přečíslují Brity o sto miliónů lidí. Není možné přijít z tak velké skupiny a vážně si nárokovat etnické příspěvky dostupné po získání postavení menšiny v jiné zemi, jednoduše proto, že svojí zemi opustili dobrovolně. Tento argument platí stejně tak pro Afričany a muslimské Araby.
 3. Bílí Evropané jsou mezinárodně menšinou, která tvoří pouze patnáct procent světové populace, a stále se zmenšuje. V případě kontinentální Evropy Institut EU pro bezpečnostní studie předpovídá, že v roce 2025 budou bílí Evropané tvořit pouze šest procent globální populace.
 4. Etnická kolonizace a etnický politický postup probíhá pouze v zemích s bílou evropskou většinou. Bílí, kteří v historii stavěli základny v cizích zemích, byli prohlášeni za vinné kolonizací a následně byli vyhnáni. Žádná nebílá země dnes nezavádí zvláštní výjimky pro bílé menšiny. V těch zemích, ve kterých se bílí opevnili v posledních pevnostech, jsou diskriminováni až k bodu etnických čistek. Viz. Zimbabve a Jihoafrická republika.
 5. Multináboženské země mají historii plné vnitřního násilí a jeho následkem mají tendenci směřovat po krvavých občanských válkách k jednomu náboženství. Když byla v roce 1947 rozdělena Indie, sedm miliónů muslimů odešlo v Indie do Pákistánu, zatímco opačným směrem přešlo podobné množství hinduistů a síkhů. Ačkoliv rozdělení zastavilo občanskou válku, bylo zabito asi půl miliónu lidí. Evropa měla své protestantsko-katolické náboženské války, zavádět do našeho mírumilovného středu fanatické náboženství islámu je proto činem dechberoucí nezodpovědnosti.
 6. V dnešních multikulturních společnostech probíhají kmenové konflikty. OSN má 60 000 vojáků na patnácti mírových misích po celém světě. Nejde o přeshraniční války; jde o vnitřní mezikmenové nebo mezináboženské konflikty. Pouze západní, liberálně smýšlející elity, ať už labouristické nebo republikánské, mohly očekávat, že po osvobození Íráku od Sadáma Husejna se šíité, sunnité a Kurdové začnou libat a objímat. Chaos v Íráku je multikulturalismem ve formě náboženské kmenovosti - bez podpory tvrdého diktátora, který by to držel pohromadě - exponovaný ve své realitě.
 7. Bílí proponenti multikulturalismu jsou pokrytci. Žijí na předměstích měst nebo na venkově v zemích s bílou většinou. Jednou z charakteristických rysů bílého liberála je, že ačkoliv obhajuje etnickou kolonizaci Západu, je odpuzován historií bílého kolonialismu na Východě, čímž ukazuje, že jeho politické názory se nezabývají ani tak kolonialismem jako nenávistí k západní civilizaci. Snažit se najít dělníka žijícího v diverzifikované části města, který podporuje tuto podivnou ideologii, je stejně těžké, jako objevit konzervativce v BBC nebo demokrata v kostele. Jednoduše řečeno, západní liberálové, feministky a homosexuálové, kteří z důvodů, které znají jenom oni, podporují multikulturalismus, by si nezvolili život v Rijádu, přesto ale považují islámskou kulturu za stejně rovnocennou.
 8. Nebílí proponenti multikulturalismu jsou pokrytci. Blízký východ je monokulturní, stejně tak Pákistán nebo Indie. Skutečnost, že Evropan může být v Saudské Arábii zbit za praktikování křesťanství, zatímco saudské peníze financují tisíce radikálních mešit v Evropě, je zřejmě nejlepším příkladem pokrytectví v řadách multikulturalismu.
 9. Multikulturní víra, že všechny kultury a rasy jsou si rovny, jednoduše neplatí. Mohli mít sice kapacitu pro rovnost, když ale Římané opustili Británii, rodilí Britové okamžitě zapoměli všechno o akvaduktech, vytápění pod podlahou a demokracii a okamžitě se ponořili do časů temna. Pokud by bílí Evropané příští pátek náhle vymřeli, celý svět by se podobně vrátil do doby temna. Svět směřuje k Západu; není zde žádná reciprocita, jako by tomu bylo, kdybychom si byli skutečně rovni.
 10. Multikulturalismus plodí nelibost. Pokud jsme si všichni rovni, jak se předpokládá, pak je za jediný důvod, proč se mnoha nebílým nepodaří stát se řediteli nadnárodních firem, považován jejich útisk bílými spíše než nedostatek schopností. Šíření nelibosti bylo vždy prvním cílem liberálů vedoucích kulturní válku.
 11. Multikulturalismus sebou nese nárůst v počtu násilných zločinů páchaných velmi neproporcionálně etniky. To také vede k nárůstu malých trestných činů, na něž policie jednoduše nemá čas, protože je příliš zaneprázdněna psaním zpráv a doporučení ve třech kopiích, týkajících se posledního skupinového znásilnění nebo rasové vraždy.
 12. Multikulturalismus šíří nepoctivost. Kdyby byla skutečná fakta týkající se znásilnění, vražd a násilí upřímně šířena médii, je možné, že by povstali dokonce i poslušní Britové s návykem na televizi. Fakta ale šířena nejsou; cenzura nebo autocenzura v tisku a médiích vede k cestám, po kterých se v minulém století ubíraly pouze totalitní státy.
 13. Multikulturalismus vede k propagandě a vymývání mozků. Není náhodou, že většina mládeže dnes vykazuje konformitu nebo politicky korektní myšlení kontrastující s generací jejich prarodičů. Aby bylo možné učinit sebevražednou ideologii přijatelnou, je nutné uchýlit se k indoktrinaci dětí, takže historie islámského dobývání a podřizování dobytých lidí je uklizena z osnov připravovaných liberálním establishmentem. Znovu, toto má více společného s totalitními diktaturami než s demokratickými státy, ačkoliv je to rozhodně poprvé, kdy stát pracuje na tom, aby vypudil vlastní etnickou většinu.
 14. Multikulturalismus vede k větší vládní kontrole. Po terorismu v Británii schválila vláda různé kontrolní a protiteroristické zákony. Byly používány převážně proti podezřelým z terorismu, když se ale vládě nelíbilo, co viděla nebo slyšela, byly nasazeny i proti rodilé populaci. Jedním z mnoha příkladů bylo hrubé zacházení a zatčení dvaaosmdesátiletého výtržníka Wantera Wolfganga na labouristické stranické konferenci v roce 2005, ke kterému došlo na základě protiterostického zákona a před kamerami. Evropské monitorovací centrum proti rasismu a xenofóbii, zatímco se snaží o kriminalizaci skutečného rasismu, podobně navrhuje, aby byla kritika EU prohlášena za xenofobní! Nemáme nadále svobodu projevu a tento typ omezení se bude zvětšovat, jak porostou etnická čísla a následný tlak, dokud nebude potřeba nastolit kontrolu podobnou Titově Jugoslávii nebo Sadámovu Íráku.
 15. Multikulturalismus, pokud se bude historie opakovat, povede k pravděpodobné - spíše než možné - občanské válce. Máme v západní Evropě asi 350 miliónů stárnoucích a demograficky se zmenšujících Evropanů a nějakých 20 miliónů muslimů, jejichž reprodukční aktivita jim dá během příštích dvaceti až čtyřiceti let početní převahu počtu mladíků v tradičním bojovém věku mezi šestnácti až třiceti lety. Mark Steyn v knize "America Alone" (Amerika sama za sebe) říká, že islámská mládež tvoří 40 procent celkové francouzské městské mládeže. Pokud 40 procent islámské mládeže myslí vážně, že chtějí šaríu, a pokud západní mládež skutečně absorbovala chlácholící indoktrinaci multikulturalismu, pak si rozsah krveprolévání a masakrů mezi stovkami miliónů lidí nedokážou představit ani veteráni druhé světové války. Pokud se přidá Albánie, Bosna, Makedonie, Srbsko, Černá hora a Turecko, pak se počet muslimů dnes rovná přibližně jedné stovce miliónů.
 16. Multikulturalismus vede k odlivu mozků ze západních zemí. Podle Conservative Monday Clubu by jeden ze dvou Britů emigroval, kdyby si to mohl finančně dovolit. Jako důvody jsou citovány zločinnost, školství a přelidněnost, v souladu s politickou korektností není nikdy zmiňován islám nebo multikulturalismus - pouze jeho důsledky. Mladí středostavovští profesionálové s dětmi také opouštějí Evropu v bezprecedentním měřítku. Jak bude docházet k nárůstu, bude třeba zvednout daně, aby bylo možné udržet evropské sociální státy, což povede k dalšímu odchodu daňových poplatníků do zahraničí, až se bude Evropa nakonec skládat z rozhořčených bílých nižších tříd a vroucích etnických populací, které budou soutěžit o ubývající zdroje.
 17. Multikulturalismus je zodpovědný za to, že se na Západě znovu objevila tuberkulóza, cholera a malárie, nemoci, o nichž se dříve myslelo, že byly vymýceny. V Británii nejsou imigranti nijak zdravotně kontrolováni.
 18. Multikulturalismus srazil britské zdravotnictví na kolena. Protivirové léky používané proti HIV pozitivní stojí asi 25 tisíc liber ročně a protože mnoho subsaharských Afričanů je tímto virem nakažených, nijak nepřekvapí, že udělají všechno pro to, aby dostali sebe a své nakažené rodiny do Británie, kde mohou požívat zdravotní péče zdarma. Být proti tomu může znít nehumánně, ale ekonomická realita říká buďto zdravotnictví pro vlastní, nebo pro nikoho.
 19. Obhájci multikulturalismu poukazují na to, že britské zdravotnictví by bez imigrantských sester a lékařů zkolabovalo. To může být pravda, jejich dovoz z chudých zemí, které vydaly peníze na jejich vyškolení, aby mohli léčit jejich populaci, je činem extrémního neliberalismu.
 20. Multikulturalismus vede k nedostatku soudržnosti. Úspěšný národ je utvářen odspodu. Jedinci tvoří rodiny, pak komunity, vesnice, města a nakonec národní stát. Soudržné země mají sklon být monokulturní a jednají v nejlepším zájmu skupiny. Západ je dnes balkanizován a pokud bychom měli v budoucnu stát proti, řekněme, Hitlerovi 21. století, nebo spíše proti islámské Francii, je nepravděpodobné, že naše muslimské komunity budou bojovat na naší straně.
 21. Multikulturalismus je zodpovědný za znovuzavedení otrokářství, kterému se eufemicky říká "pašování lidí". Britské masážní salóny generují ročně takřka miliardu liber z nucené prostituce pěti tisíc převážně východoevropských a asijských teenagerek pašovaných albánskými a tureckými gangy.
 22. Multikulturalismus je zradou našich otců a praotců, kteří bojovali a zemřeli, aby zachovali naše země a kultury. Mnoho veteránů, se kterými jsem hovořil, mi s velkým smutkem řeklo, že multikulturní Británie nestojí za jejich oběti a za smrt jejich kamarádů. Jde o dvojnásobnou zradu: dnešní děti mohou stát během příštích desetiletí před porobou nebo válkou.
 23. Holocaust Židů byl činem takové nelidskosti, že Západoevropané přísahali, že k něčemu takovému již nedojde. Multirasovost/multináboženství je ale zodpovědné za dnešní holokaust. Islámskké milice Džanžawídů zabily během posledního desetiletí milión nemuslimských súdánských Afričanů. Nepočítá se milión jako holocaust?
 24. Multikulturalismus je zradou bílých dětí z rodin s nízkými příjmy. Na některých školách v chudších částech Londýna se mluví třiceti různými jazyky a to jsou těko místa, od kterých by se mohly chudé bílé děti odrazit. Výsledkem je, že tyto děti jsou dnes na samém spodku tabulek výsledků školství.
 25. Multikulturalismus omezuje svobodu dětí i dospělých. Znám mnoho rodičů, kteří nedovolují svým dětem jezdit do centrálního Londýna a cestovat samy, pokud to není absolutně nezbytné. To není nijak překvapující. Eliza Manningham-Buller, generální ředitelka MI5, tvrdí, že britské tajné služby překazily od července 2005 pět rozsáhlých útoků a aktivně sledují dvě stovky skupin skládající se z šestnácti stovek lidí. Přiznává, že jde jenom o ty, kteří jsou jim známi a dělá si obavy z toho, že více než sto tisíc "britských" občanů sympatizuje s teroristy. Dobře - měla by a my také.
 26. Multikulturalismus vede k redukci standardů v našich institucích řízených kvótami. Abych uvedl jeden příklad, vstupní požadavky britské policie nyní požadují nulovou akademickou kvalifikaci, zatímco menší zločiny žadatelů jsou přehlíženy, pokud mají správnou barvu kůže.
 27. Multikulturalismus vyčerpává daňové poplatníky. Máme doslova tisíce a tisíce lektorů rozmanitosti, rovnosti a rasového povědomí a všichni jsou placeni státem.
 28. Multikulturalismus tvrdí, že náboženství jsou si rovna, praxe je ale antikřesťanská, antisemitská a proislámská. To je částečně zodpovědné za zmizení křesťanství z kontinentální Evropy a je to zcela zodpovědné za nárůst antisemitismu, obzvláště ve Francii, kterou nyní Izrael považuje za nebezpečnou pro Židy.
 29. Multikulturalismus je totalitní. Netrpí žádnou opozici svých kritiků a vede kampaně proti údajným kacířům, se zlomyslností, která v západní politice nebyla dříve známa. Jedovatá kampaň vedená proti britskému řediteli školy Ray Honeyfordovi během osmdesátých let je případovou ukázkou. Že byl jeho návrh na asimilaci muslimů nyní uznán neznamená, že by se dočkal náhrady nebo omluvy. Ironií, pokud není ironie příliš slabé slovo, je, že multikulturalismus se svojí propagací islámu snaží obhajovat jednu kulturu a náboženství, které se hlásí k ambicím na monokulturní globální dominanci.
 30. Nakonec, multikulturalismus je zradou. Ne právně, samozřejmě, ale technicky, a jak by mohl nebýt? Pokud je pravdou, že Západ prochází pomalou neozbrojenou invazí, pak jakákoliv vláda, která tuto invazi omlouvá a kriminalizuje ty, kteří se proti ní staví, musí být vinna zradou. Když byly sepisovány staré zákony proti zradě, nikoho ani nenapadlo, že jakákoliv země by mohla být tak hloupá, aby otevřela své dveře islámskému trójskému koni, my v 21. století ale tak hloupí jsme; dveře jsme otevřeli a je třeba zákony proti zradě přepsat.

Na závěr, ačkoliv nese tento esej název "Multikulturalismus - výhody a nevýhody", nedokážu ve vší upřímnosti přijít na žádnou výhodu, která by byla dostatečně důležitá, aby převážila výše uvedené nevýhody. Masová imigrace ze třetího světa má údajně přinášet ekonomické výhody, sir Andrew Green, předseda Migration Watch UK, toto tvrzení ale vyvrací.

Tento esej byl v mírně revidované verzi zveřejněn o něco dříve na britských internetových stránkách. Reakcí byla nevíra, že mohl někdo napsat takový rasistický odpad. Byl jsem obviněn z toho, že jsem buďto xenofóbní, nebo duševně pomatený. Stránky byly napravo od politického středu se zřetelně protiislámským étosem, takže mě buďto dostalo přílišné přemýšlení o islámu a Západu, nebo, což je více znepokující, mají Britové již tak vymyté mozky, že nedokáží vidět realitu svého blízkého zániku. Mnoho amerických sociálních komentátorů je toho názoru, že Británie páchá sebevraždu. Ve světle tohoto článku z Daily Mailu mám sklon s nimi souhlasit.

http://info.pravdaoislamu.cz/

15557 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Nejnebezpečnější kniha, která kdy byla napsána, byla zveřejněnaDokáže Václav Klaus starší vyhrát prezidentské volby?Globalistická média nás označují za dezinformátory...Přispějte prosím na provoz EUportaluPatří žena k oltáři?

euServer.cz

Volby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizaceBez práva na slávu. K dějinám ruské rozvědky

ePortal.cz

“Prasečinky” v poštěDaně nás dusí

Eurabia.cz

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Republiky Arcach k porušení režimu příměří ÁzerbájdžánemŠKODA AUTO nevadí porušování lidských práv v Číně, ale vadí Bělorusko

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

„Kdy uvidím protestovat nahého Hilšera?“ Jaroslav Foldyna zmiňuje krvavou událost, která se odehrála v USA„Proč to chce Evropská komise před miliony lidí tajit?!“ Europoslankyně Konečná zásadně k nákupu vakcín
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění