Spor o madonu (gender feminismus)

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 17.8.2007 | Rubrika: Kulturní válka
Ester

Pokud by si čtenář přál reprezentativní vysvětlení feminizmu, doporučuji knihu „Feministická filozofie“ od paní Herty Nagl-Dočekalové. Polemiku nebudu ovšem vést s touto knihou přímo, ale s feministickými názory, obecně plédovanými i v mnoha podobných publikacích.

   Fundament konstruktivistického projektu tzv. gendrového feminizmu (dnes převážně uplatňovaného) spočívá, velmi zjednodušeně řečeno, v rozdělení rozdílného chování mužů a žen na složku „sex“, která v sobě zahrnuje chování dané tělesnou odlišností a odvozené přímo biologicky, a na složku „gender“, tedy na onu část představující chování vnucené výchovou a prostředím – tedy symbolické a sociální chování. Přestože jsem nenalezl ve feministických obhajobách žádné příklady pro chování podle jednotlivých složek, pro názornost čtenáři jsem si dovolil zařadit jako příklad do složky sex chování provázející navazování známostí, tedy směřující k nalezení partnera. Do složky gender bych asi zahrnul symbolické úsluhy ženě, třeba dávání přednosti ve dveřích nebo uvolnění sedadla v tramvaji, které pro biologickou funkci pohlaví není nutné, ale je jakousi sociální nadstavbou. Rozpaky mám třeba s rozdílným chováním otce a matky k dítěti, protože opravdu nevím, jestli jsou součástí složky sex nebo gender, a feministická literatura, pokud ji znám, takové vysvětlení nepodává.

   Složka gender, podle feministické teorie, je zaměřena sociálně nevýhodně pro ženy a umožňuje mužskou nadvládu. To je dáno historickým vývojem a přežívá do dneška navzdory všem opatřením v oblasti občanské rovnosti, která feministická rétorika považuje za formální a nedostatečná. Taktéž je propagováno, že výchovou získaná složka gender rozdílná pro muže a ženy je vlastně násilná a nepřirozená pro některé okrajové případy jedinců majících znaky jednoho pohlaví, ale cítících se jako pohlaví druhé, nebo bezpohlavně, zároveň též pro vrozené homosexuály.

   Podle teorie gendrového feminizmu jsou složky „sex“ u muže a ženy zcela odlišné a měnit je nelze, protože jsou zcela pevně spojeny s pohlavím. Realizací tohoto projektu by se měla  mužská složka m-gender a ženská složka f-gender změnit opatřeními v sociální oblasti tak, aby mezi nimi nebylo zásadních rozdílů. Tím by se konečně dosáhlo opravdové rovnoprávnosti.

Gender minus

   Podle mého názoru složky sex a gender existují, ale je problematické ji oddělit. Jejich hranice je matná a feministická teorie nenabízí ani ve shora uvedené knize, ani jinde, nějaké pravidlo, které by určilo hranice. Nejsou příklady chování náležející k těmto složkám. Dovedu si představit, že žena hledající muže se bude chovat podle určitého strategického plánu. Měl by to být tedy zcela prvek sex, který určuje její chování. Jenže to tak není. Jak by se teoreticky chovala žena čistě biologicky jen podle prvku sex? Asi by šla hned na věc a řekla by prvnímu vhodnému muži, o co jí jde. V civilizované společnosti ovšem takové jednání není možné. Složka gender určuje civilizovanou míru ovládání a ovlivňuje strategii velmi podstatně. Co by bylo bez složky gender? Stali bychom se zvířaty? Ale kde jsou hranice i v tomto jednoduchém případě? Proto operovat s pojmy sledujícími rozdělit lidské chování je velmi problematické.

   Další záležitost je dosahování rovnosti ve složce gender. Mají se muži a ženy chovat zcela shodně? Vždyť složky sex a gender jsou tak úzce spolu spojeny a vázány, složka gender na složce sex tak závislá, že rovnost složek m-gender a f-gender (což by znamenalo zánik složky gender jako takové) není možná. Představme si, že by se žena a muž chovali v navazování známostí zcela shodně. To už by nebyli ani muž ani žena, ani nic jiného. Jaké by to mělo následky? Nedošlo by nakonec k úplnému sociálnímu kolapsu? Samozřejmě, jsou to jen krajní možnosti, složky m-gender a f-gender lze možná změnit jen okrajově. Ale kde tyto konstruktivistické zásahy končí? Kdo určí jak se má složka gender měnit a do jaké míry? Nějací sociální inženýři? Daleko menší sociální konstrukce měly obrovské a hrůzné následky.

   Muže přitahuje právě složka f-gender. Je to chování ženy odlišné od muže. Jsou to ženské pohyby, jsou to naučená gesta, která má žena daná výchovou a napodobováním svých ženských vzorů v dětství. Ženské práce (třeba vaření) dané složkou f-gender a tak kritizované feministkami, jsou pro ženu součástí strategie navazování známostí a udržování mužovy přítomnosti. Čím by to asi feministky nahradily, kdyby dosáhly, aby nebyla specializace a dělba činností v rodině a ve společnosti. Myslíte, že by žena zvýšila svoji přitažlivost pro muže, kdyby uměla spravit vypínač, jako on, a nepotřebovala jeho pomoc? Právě její bezradnost muže přitahuje a ženu nutí mít nějakého muže, což může být k vytvoření páru podstatné. Proto i ona omezenost ženy v technických dovednostech nemusí být zcela nezávislým prvkem složky gender a tedy odstranitelná bez následků (pokud tento napohled ženský handicap vůbec odstranit lze).

 Feministická rétorika zdůrazňuje, že dokonce i fyzické rozdíly, které by snad měly patřit do domény sex, jsou zvýrazňovány složkou gender. Například chlapce už v mládí sociální prostředí usiluje posilovat svaly a celou jeho mužnost se zaměřením na jeho příští povolání a poslání, odlišné od ženy. Děvčata naopak jsou vedena k dovednostem, které jsou považovány za ženské. Tím se mění i tělesná konstituce a složka gender tedy ovlivňuje i biologickou složku sex. To je prý, podle feministické rétoriky, špatně, neboť i po tělesné stránce by se měly rozdíly pohlaví snižovat a složky m-sex a f-sex by se neměly zbytečně od sebe vzdalovat mimo nejnutnější biologickou nutnost. Nevím, čím by muž na ženu zapůsobil, kdyby neměl svaly, a žena na muže, kdyby nebyla rozdílná nebo měla svaly větší než on? To by se snad ona chlubila svými svaly a on svojí ochablostí? Domnívám se totiž, že ve složce f-sex je zcela jasně zakódováno a naprosto jednoznačně dáno, jaké má mít muž znaky svého m-sex. Pokud se tyto znaky mužnosti a ženskosti ztratí, ztratí se i sex v té podobě, jak je vulgárně vnímán, tedy vlastně nedojde ani ke „sexování“.

   Celý feministický projekt snižování rozdílů m-gender a f-gender je nebezpečný neboť nevíme, kde je hranice složek sex a gender, jaké jsou vztahy obou složek, a zda vůbec existuje něco nesvázaného se sexem, co bychom mohli nazvat gender a měnit to bez obav o osud společnosti. Nevíme zda rozdílné chování je nutné s hlediska funkčnosti společnosti, tedy aby se lidé vůbec chovali sexuálně odlišně a pohlaví byla vzájemně přitažlivá pro vznik párů a založení rodin. Není nikde historický příklad, že některé rozdílné chování mužů a žen je možno sjednotit nebo odstranit. Naopak je důvodné podezření, že pokusy o odstranění rozdílů znamenaly vytvoření společnosti nefunkční a úpadkové, která záhy zanikla.

 Pokud tedy v rámci tohoto nezodpovědného opatření budou chlapci a děvčata vychováváni shodně, aby měli stejné dovednosti a náhodou nedošlo k rozdílnému chování a společenskému uplatnění, potom se můžeme v následující generaci setkat s tím, že děvčata nebudou pro chlapce přitažlivá, bude se snadněji prosazovat homosexualita a náhradní způsoby sexuálního uspokojování. Také je pravděpodobné, že se partneři budou hledat v jiných kulturách, lidé najednou zjistí, jak jsou ti Číňané nebo muslimové milí, a domácí etnika zaniknou včetně domácí kultury. Feministické pokusy tohoto druhu jsou maladaptivní.

 Snižování rozdílů složek m-gender a f-gender jsme již zažili. V dnešní době jsou specializovaná mužská a ženská chování méně zastoupena než v minulosti, muži a ženy se chovají daleko více shodněji. To je hlavně s hlediska profesního uplatnění. Míra tohoto snížení podílu gender v životě lidí by vyžadovala nezávislou srovnávací studii s ohledem na výsledky. Zapojení ženy do pracovního procesu na profesích shodných s mužskými vedlo ke zvýšení celkových příjmů obyvatelstva a tím i ekonomického statusu. Nezdá se, že by dosavadní míra snížení gender vedla ke snížení sexuální přitažlivosti pohlaví, asi se snižování gender zastavilo na obstojné míře. Ale zcela jistě ohrozila rodinu, ať již přímo nebo odvozenými sociálními procesy. Emancipované nezávislé ženy méně potřebují muže. Muži vychovaní k nezávislosti na ženě zase nepotřebují ženu. Oba mají shodná chování profesní a lidská. Muž a žena se sejdou jen k vykonání pohlavního aktu. Pokud vzniknou děti, jsou vychovávány v prostředí rozvodů rodičů a střídání partnerů. Nemusím vysvětlovat, jak zhoubný důsledek to má na další generaci, ve které se rozpad rodiny prohlubuje. Omezení složky gender je tedy pro společnost zhoubné, neboť rozkládá rodinu. To můžeme vidět už dnes a nepotřebujeme další prohlubování tohoto procesu. Tento rozklad zcela jistě bude gradovat ještě výchovou dětí ve škole ke shodnému chování, zatímco jejich rodiče, mající v rodinách specializaci pracovních úkonů a celkového poslání měli soudržnější rodiny a dokázaly překonat snadněji spory a více tolerovali odlišné chování, protože se na základě specializace vzájemně potřebovali i v běžných životních situacích.

 Shrnuto: Dříve existovala diference v kompetencích a chování, které vedly k dělbě práce a produktivní struktuře, navíc byla vyšší etika diference. Obojí umožňovalo funkčnost rodiny. Ženský přínos však nebyl spravedlivě odměněn.

Spor o madonu

   Rozpornost feministických teorií se projevuje v tom, že na jedné straně žádají antropologickou shodnost obou pohlaví a na druhé exkluzivní výhody pro ženy. To druhé je spíše populistický politický akt, mající za úkol vzbudit zájem žen o podporu feminizmu. Na jedné straně má zaniknout složka gender, muž a žena mají být shodní tvorové, ale na druhé straně mají být kvóty na lukrativní zaměstnání a pro ženy mnoho speciálních opatření, protože jsou přece matkami a navíc po práci mají doma „druhou směnu“. Většina žen v normální životní praxi si hledí svého ženského image (posiluje svoje f-gender) ve zcela opačném smyslu než žádá feministická teorie, proto je strategií okultních sil horovat za přirozené ženské zájmy (mateřské dovolené, zkrácené úvazky, přídavky na děti apod.) zatímco ve skrytu podsouvat konstruktivistický projekt shodnosti pohlaví. Jen je mi záhadou, kdo za tím stojí a proč má gendrový feminizmus takovou finanční podporu, a jaké jsou záměry konstruktérů tohoto napohled pro společnost zhoubného projektu.

   Zatímco první feministický požadavek je konstruktivistický a iracionální, druhý má svoje opodstatnění a de facto uznává, že žena je jiná a má v životě zcela odlišné poslání než muž. Je jen otázkou jak tyto požadavky zařadit do společnosti, aby nakonec nevznikla nová diskriminace. Domnívám se, že není možné, aby byly realizovány záměry typu kvót, protože se jedná o zjevné sociální inženýrství. Žádný úředník nikdy neodhadne, jakou kvótu stanovit, aby nenastala diskriminace jedné nebo druhé strany. Také to odporuje liberální ideji volného výběru pracovních sil. Jinak se domnívám, že je možné stanovit kratší pracovní dobu a jiné výhody pro ženy, třeba i na základě počtu dětí. Ještě produktivnější jsou služby pro matky s dětmi (školky, jesle apod.). V tom by měly být aktivnější obce.

    Myslím si, že soudržnost rodiny a její vznik musí být podpořen výrazně odlišným m-gender a f-gender, protože rodina je založena na harmonii protikladů a nikoliv na téměř shodných tvorech, vzájemně se nepotřebujících, vyjma sexu. Proto i výchova musí být na úrovni předchozích generací, profesní výběr zcela podřízen svobodě volby a rovnosti příležitostí, jen na základě schopností bez ohledu na pohlaví, zároveň však musí být výchova podle pohlaví zaměřena vzhledem k dělbě činností v rodině. Tedy profesní výchova a uplatnění muže a ženy by mělo být s rovnými příležitostmi, výchovu k rodinnému poslání a ke vzájemným mimoprofesním stykům je nutno vést pro muže a ženu s ohledem na jejich rozdílnou funkci. Většinou se tak doposud dělo a není nutno v tom cokoliv měnit. Základem musí být etika diference, uznání rozdílných poslání a spravedlnost při hodnocení přínosů pro společnost. K tomu ovšem musí společnost opustit individualistické a temporální pojetí a vrátit se ke společenskému vědomí kontinuity, ve kterém jsou definovány společenské cíle konzervativní doktrínou, která obsahuje mateřství jako prvořadou hodnotu a od plnění mateřských povinností odvíjí reciproční práva.

   Mateřství podporuje silně složku f-gender a nedovoluje shodnost s m-gender. Teoreticky je možno jen u bezdětné ženy dosáhnout stejných znaků s mužem a vyplnění všech předpokladů feministických cílů. Když si uvědomíme, že pro prostou reprodukci by perspektivní společenství mělo mít průměr 2,3 dítěte na jednu ženu, počítaje s neplodnými a neschopnými ženami, pro funkční plodnou ženu by to znamenalo alespoň tři děti. Jen fyziologické funkce – těhotenství, porod, kojení – jsou při více dětech obrovskou mnohaletou zátěží i za vynikající péče manžela a společnosti. Feministky obvykle tyto skutečnosti zatajují, o počtu dětí nemluví, děti považují za svobodné rozhodnutí ženy a předpokládají, že jejich rétorikou ovlivněné ženy se dětmi příliš zabývat nebudou, neboť děti vlastně stojí v cestě naplnění feministických cílů. Žena s třemi dětmi je už tak závislá na muži a společnosti, a starost o ně vezme každé ženě chuť i příležitost feministicky uvažovat. Vnitrorodinné rozhodnutí obvykle předpokládá, že matka se bude o dítě starat i po uplynutí všech fyzicky nutných dob. Má k tomu všechny předpoklady. To nevylučuje výjimečné případy, kdy tyto mateřské práce převezme muž. Ve vnitrorodinných rozhodnutích má dnešní žena obvykle rozhodující slovo a pokud je rodina vězením, tedy spíše pro muže, neboť pro ženu je rodina přirozené prostředí, které buduje a snaží se převážně o něj od počátku pečovat (výjimky jen potvrzují pravidlo). Pokud je to dáno ženskou složkou gender, potom je to dobře, protože nebýt toho, asi bychom tu nebyli, společnost by se rozložila a vymřela.

 Ale jen komplexní konzervativní doktrína a postup podle ní může být do budoucnosti řešením. Součástí je důsledná rovnost příležitostí, nikoliv rovnost výsledků. Pokud nebude na prvním místě životních hodnot úspěch ve výdělečných funkcích, ale celková hodnota práce včetně mateřství a ženského přínosu pro společnost, zmizí i egalitářsky zaměřené teorie včetně gendrového feminizmu.

5066 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařskýVe Španělsku letos narostly ilegální vstupy afrických migrantů o 700 %Evropská komise veřejně vyhlásila válku evropským zemědělcům: Jak zlikvidovat zbytky evropské výroby a vše dovážetBez Vás nepřežijeme...Nic takového se zatím ještě nestalo, Čína investuje přes bilion $ do nového plánu na technické předběhnutí USA

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Noví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČRTurecký velvyslanec: Ramadán lepší Vánoc!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

To jsou vaše mrtvoly! Budeme klopýtat v h*vnech. Drsné mytí hlav na Praze 3, Piráti, TOP 09 a ODS si vyčítali, kdo je větší zločinecBudou spacáky na Kavkách? Otázky Václava Klause. Wollner a další řádí, volba Xavera spustila naprosté peklo
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění