Zkoumání možností zastavení islamizace Evropy

Autor: Astride Wenigerová | Publikováno: 3.9.2007 | Rubrika: Kulturní válka
EUStan

Úvod

Dům Evropy začíná padat. Pokud nebudeme úzkostlivě pravdiví s fakty a ochotní se osobně a národnostně obětovat, náš dům nebude zachráněn. Maje toto na mysli, nabízím následující poznatky.

Příčiny evropské islamizace

1) Opuštění křesťanského náboženství a židovsko-křesťanské kultury a přijetí tzv. multikulturalismu, s výslednicí nízké porodnosti a následujícím přívalem muslimské emigrace.

2) Odmítnutí muslimské populace asimilovat se do jiné existující kultury a tím také vlastní vyšší porodnost

3) Role arabské nafty a bohatství z ní plynoucí a též drogových dolarů v islamizaci Evropy

4) Neochota politické a ekonomické reprezentace k řešení těchto otázek

1) Opuštění křesťanského náboženství a židovsko-křesťanské kultury a přijetí tzv. multikulturalismu, s výslednicí nízké porodnosti a následujícím přívalem muslimské emigrace.

Multikulturalismus se všeobecně považuje za kladný, milující vývoj společnosti. Ve skutečnosti, z pohledu Bible, není ničím jiným než „následováním cizích bohů, odvracením se od jednoho, pravého Boha.

Muslimové přicházejí do Evropy, aby vylepšili své ekonomické postavení nebo se chtějí vyhnout násilným konfliktům existujícím uvnitř islámu po staletí. V mnohých je též přítomna dřímající naděje na konečnou islamizaci světa v budoucnosti. Tato naděje, která v minulých generacích pouze dřímala, je nyní plně probuzena velkými úspěchy islámu dosaženými v Evropě a ve světě v posledních letech.

Evropa přijímala přistěhovalce docela ráda z několika důvodů. V určitých obdobích byl nedostatek pracovních sil a ti, co byli věrni starým koloniálním silám, přece nemohli být odmítnuti. Rozšířený ideál, že se má pomoci těm, co prchají před útlakem, byl silný a podporoval vstřícnost k nedomácím kulturám, doufaje zároveň, že dojde k jejich asimilaci. Silný pocit dobré vůle ve vůdčích křesťanských kruzích byl silný ještě za balkánských válek. Mnozí přistěhovalci s sebou přinášeli také obchod a značný kapitál, jenž byl investován do místních bank a průmyslu. Zpočátku to vše vypadalo jako prospěšné hostujícím zemím. Kulturní různorodost byla též vítána silnými protikřesťanskými pocity vůdčích intelektuálních kruhů. Potomci islámských boháčů přicházeli studovat na evropské univerzity a platili dobře. Věřilo se, že tito budoucí vůdci muslimského světa přijmou rozdílnost kultur. Evropa potřebovala stále více pohonných hmot. Bylo dobré mít vstřícné emigrační zákony pro muslimy s naftařských krajin ...

Přijatí muslimové se však ve většině odmítli asimilovat.

2) Odmítnutí muslimské populace asimilovat se do jiné existující kultury a tím také vlastní vyšší porodnost

Islám vždy krutě zacházel s těmi, kteří jej opustili. Čest - jedna z nejvyšších islámských ctností neponechala množství islámských stoupenců jinou cestu než cestu perzekuce a zavraždění těch, co islám opustili. Toto samo o sobě je silným důvodem zůstat.

Křesťané a postkřesťanské kultury věří naopak v lásku, milosrdenství, svobodu svědomí. Toto považuje islám za slabost a něco z toho i za hřích.

Strach z krutého pozemského trestu za opuštění islámu je navíc spojen se strachem krutého trestu na věčnosti. Židovsko-křesťanský Bůh je milosrdný, neboť zná vaše srdce. Může odpustit, jestliže ho zradíte pod nátlakem či protože jste pochybili z neznalosti. Ale rozšířené chápání boha v islámu je takové, že je milosrdný jen k pravým muslimům, ostatní zasluhují smrt a peklo. Odtud pochází veškeré kruté střety islámu. Takový bůh je opět silným důvodem zůstat stoupencem islámu a bojovat pro tu frakci, kterou považujete za pravou.

Většina lidí obdivuje moc a sílu. Většina lidí chce být bohy. (Začalo to v Edenu.) Pamatujeme si ještě vlny pocitu moci, jež zachvacovaly davy během komunistických revolucí v Rusku, v Číně a během fašistických převratů? Abych vyjádřila, proč se o tom zmiňuji, budu citovat z knihy D. Sklarové Nacisté a okult: „´Nový člověk,´ pravil Hitler Rauschningovi, ´bude mutací, úplně jiný biologický druh než je náš známý homo sapiens.´ V tomto, jak Hitler věřil, se nacházela opravdová přitažlivost a moc nacismu. Nový člověk bude tak urputný a strašlivý, že obyčejní lidé nebudou ani schopni mu pohledět do obličeje; to bude pravá, nová šlechta a všichni ostatní jim budou poddanými. Soudě dle Hitlerovi popularity, trpící masy zřejmě v tomto poselství nacházely úlevu.“

Nedivme se, že současný typ islámu je nazýván islamo-fašismem. Učí své následovníky, že jsou rasou nadřazenou křesťanům a židům a žádá od nich, aby byli urputní a strašliví (teroristé), aby podrobili zemi islámu a stali se pravými vyvolenými světa a nebes. Všichni ostatní budou jejich poddanými, včetně panen na věčnosti. Moc zde i tam. Toto je tou pravou svůdnou silou islámu. Moc... Islám vždy vítězil silou, nikoliv myšlenkami!!! Islám respektuje, používá a zbožňuje sílu a sklání se před ní! Ideje jsou užitečné jako prostředek k udržování věřících ve strachu a v poddanství. Pracuje to s většinou lidí. Islám drží ve své moci evropské muslimy. Drží je ve strachu, vedené přísliby síly a utvrzuje je ve víře o vlastní nadřazenosti. Není divu, že se nebudou asimilovat do žádné jiné kultury.

Islám též potírá individualismus. Preferuje mentalitu stáda a tím popírá svobodu osobnosti.

I když na to neradi myslíme, musíme si přiznat, že svoboda není snadná. My, co se prohlašujeme za milovníky svobody, my všichni se raději vždy schováváme za nějakou hromadnou zodpovědnost. Raději posloucháme ty, co vezmou na sebe naši vlastní zodpovědnost a tím zápas s vlastním svědomím. Cituji ze stejné knihy: „Přesně jak to vyjádřil jeden mladý nacista těsně před druhou světovou válkou,´My Němci jsme tak šťastní. Jsme osvobozeni od svobody...´“. Většinou si ještě pamatujeme vlastní výmluvy z dob komunismu: „Musel jsem poslechnout Stranu, soudruhy, nařízení z vrchu, Strana si žádá naší poslušnosti, vědí lépe.“ Musíme, museli jsme, kolektiv je moudřejší... Strana byla ochotna odpustit kajícným chyby způsobené při poslušnosti hierarchii, ale trestala přísně přestupky jedinců, kteří si dovolili použít vlastní volby. Svoboda stojí hodně. Jsi-li na pochybách, dotazuj se nadřízených nebo mulláha. Pak se může vždy říci: „On mi tak přikázal.“ Ach, jak je žádoucí přesunout vlastní zodpovědnost na jiné! (Žena, kterou jsi mi dal, mi dala pojíst z toho ovoce...)

Jeden z emigranty uváděných důvodů odporu k asimilaci se zdá skoro oprávněný, ale není. Zabývám se jím jen proto, že je proti nám efektivně používán. Muslimové se často zabývají nedostatkem morálnosti v post-křesťanských kulturách.

Homosexualita, umělá přerušení těhotenství, promiskuita atd. Tento důvod není uznatelný, protože tytéž hříchy jsou součástí dnešního panství islámu, spojeny navíc s převysokou kriminalitou evropských muslimů. Kdokoliv umí číst si je vědom, že zjišťují pohlaví nenarozených a potrácejí děvčátka, že jejich ženatí zámožní muži mají mužské milence, že užívají bílých, světlovlasých prostitutek, používají pornografii, pěstují a používají drogy atd. Nedejme se obalamutit...

A též zásluhou protizápadních médií v zemích islámu a protizápadních učeních v mešitách jsou všichni příchozí dobře informováni o evropské extrémní morální liberálnosti, a přece se chtějí přemístit do Evropy.

Morální úpadek Evropy není výslednicí křesťanských ctností. Právě naopak - protikřesťanskými tendencemi a některé, jako užívání heroinu jsou k nám importovány zvláště z islámských zemí (Afghánistán).

3) Role arabské nafty a bohatství z ní plynoucí a též drogových dolarů v islamizaci Evropy

Spíš musíme nahlédnout, že je to moc islámu, jež je důvodem této rezistence. K realizaci své touhy po totální nadvládě a nadřazenosti islám vždy používal a vítězil silou světské moci, nikoliv silou myšlenky jako křesťanství. Islám zná cenu světské moci k svému udržení a vítěznému postupu. Světská moc vždy potřebuje hodně peněz na zbraně, armády, politiky, despoty a mocná média. Islám teď ty peníze má. Jsou cítit naftou a opiem, jak kdosi pravil.

Evropa potřebuje naftu. Evropa potřebuje průmysl, aby dal lidem práci. Lidé vyrábějí a prodávají. Evropa potřebuje příliv naftového kapitálu do svého průmyslu a do svých finančních institucí a do svých burz. Arabové jsou součástí tohoto dění po mnoho let. Evropské a americké banky disponují islámskými miliardami. V Kanadě je skoro nemožné zjistit, kolik toho tady je. S globalizací se nám dostává mnohých překvapení. Naše ranče patří arabským investorům, komunistická Čína plánuje vybudovat největší rafinérie u Edmontonu, kanadské akcie volně či v mutuálních fondech patří kdo ví komu a v EU to nemůže být příliš jiné. A zároveň francouzští, němečtí a kanadští investoři vlastní podíly na Středním Východě. Nové mešity se staví všude po světě, většinou s vahhábistickým duchem islámu, který učí nenávist proti židům a křesťanům. Tisíce privátních a státem sponzorovaných islamistických škol se budují též po celém světě s tou samou výukou. Západní univerzity získávají milionové granty z islámských zemí se skromným přáním: „Prosím, otevřete fakultu islámských studií.“ Politikové a lidé z médií jsou zahrnováni otevřeně i skrytě dary a pozicemi placenými dolary za naftu a opium. Zákonodárci a soudci jsou podplaceni též. Ať už legálně nebo nelegálně...

Sítě pronikajícího petrodolaru jsou mysteriózní, zamlžené, nedosažitelné a tajnůstkářské, a proto jen málo jedinců o tom ví všechno a menšina má svá podezření. Většina Evropy však žije v neoprávněné důvěře v demokratický systém vlastních států.

Nyní se obrátím na všechny bez hlubších znalostí o cestách petrodolaru na jediném příkladu jeho dalekosahajícího rámě. Tento je z Kanady. Je to důležité.

Většina Kanaďanů nemá ani ponětí, kdo je P. Desmarais. A přesto dosadil na tůn několik liberálních předsedů vlády a jednoho konzervativního. Jeho syn má za manželku dceru jednoho předsedy vlády. Další předseda vlády býval zaměstnancem Demaraisovy Power Corporation.

Desmarais též vypiplal kanadského nejznámějšího mezinárodního diplomata Maurice Stronga. Vzalo to dost času několika upřímným novinářům, než se zjistilo, že Power Corp. je největším držitelem akcií v TotalFinaElf, jež byla nejblíže Saddámu Husajnovi ze všech západních korporací. Mají nyní nové jméno, Total Group.

Total měl zajištěna práva na zbudování čtvrtiny iráckých naftových zásob... Kanadská liberální vláda v čele s tchánem juniora Desmaraise odmítla pomoci USA v Iráku. Liberální média roztrubovala do světa, že válka se děje jen kvůli naftě...

Mark Steyn píše: „...jestli šlo opravdu jen o naftu, pak jen jediný ze západních lídrů měl přímý hmotný zájem na věci a nebyl to ten texaský naftařský panák z Washingtonu, ale Jean Chrétien: jeho dcera, jeho zeť a vnoučata byli v pozici mocně se obohatit na smlouvě mezi Total a Saddámem. Záviselo to jen na dvou podmínkách: aby Saddám zůstal u moci a aby slabé sankce OSN byly dále oslabeny do nicotnosti či zrušeny.“ Naše vláda se zapřáhla silně na udržení obou podmínek.

Pan Desmarais tuto souvislost popřel. Dva roky poté a copak to? Banka, jež obstarávala veškeré finance z programu „Ropa za potraviny“ je jmenována. Je to BNP Paribas, kterou Associated Press a spol. označuje coby „Francouzskou Banku“, ale ona je v pravdě řízena jednou z držav p. Desmaraise! To samo o sobě by mělo probudit i toho nejospalejšího chrta, aby se pustil po barvě: Bankéř pro humanitární program OSN je zároveň Saddámovým nejmilejším petrolejářem. Jestliže třeba nějaký podnik souhlasil s odprodejem dětských léků za $100 milionů, Irák fakturoval Paribas $110 milionů, zaplatil dodavatele a zbytek rozdělil jinde. Všichni věděli, že se to děje. Je přece nemožné, že BNP Paribas nevědělo. Stačila by i minimální kontrola.“

Zatím se Desmaraisovým nic neděje. Před několika měsíci jsme se poučili z pera jednoho novináře, že Paul Volker, ten komisař, co má rozuzlit skandál „Nafty za potraviny“ býval a snad ještě je poradcem Power Corp. Takové poradenství se nedělá zadarmo. Proto si nemyslím, že se dále něco na ně najde. Maurice Strong se musel vzdát svého vysokého postu v OSN během vyšetřování skandálu, ale byl později prohlášen za nevinného. Před několika týdny hostil ve svém Quebeckém domě p. Desmarais Nicholase Sarkozyho, pravděpodobně příštího to francouzského ministerského předsedu...

Mezitím náš poslední liberální ministerský předseda podepsal kandidátku Omara Alghabra, bývalého prezidenta Kanadské federace Arabů, který otevřeně podporoval volání po zničení Izraele a volal po stažení všech kanadských zákonů namířených proti teroristům. Po dosažení vítězství ve stranických volbách tento pán zvolal, že „toto je vítězství pro Islám. Islám zvítězil ... Islámská moc se rozprostřela do kanadské politiky!“ Teď ho máme v parlamentu. Začínáte už chápat souvislosti daleko dosahujících drápů petrodolaru uvnitř Západu?

V USA, stále té nejsvobodnější zemi se najde mnoho knih na toto téma. Co jsem uvedla, by mělo dostatečně pomoci pochopit, proč politické a hospodářské síly nejsou ochotny se islamizaci postavit. Evropa potřebuje islámské petrodolary. Krátce po útoku na Irák, americký dolar poklesl a jeden Američan mi řekl, že muslimové vybírají ohromné částky z amerických finančních institucí v pokusu o odplatu a za účelem destabilizování americké měny.

4) Neochota politické a ekonomické reprezentace k řešení těchto otázek

Jestliže začnou evropské vlády nějaké protiislámské tažení, přivedou na sebe nebezpečí destabilizace vlastních financí, průmyslu i míru. Který politik se zdravým rozumem by se dopustil tak nebezpečného tahu? Který poslanec či starosta města postavený před možnost velkých investic ve vlastním regionu by měl tu odvahu odepřít osobní pomoc k získání povolení stavby mešity a islamistické školy? Možná by i slíbili vzdělávací granty. Jestliže úplatek doprovází takovou možnost, kdo řekne „ne“? Pohrůžka občanské války a teroristických akcí je dostačující pro většinu obyvatel, aby spolkli současnou pomalou islamizaci a později bleskovou. Myslím si, že Evropa na sebe přivedla sama smrtelnou paralýzu tím, že se svázala petrodolarem či petroeurem a tím, že v dobré víře přijala miliony muslimů do své náruče.

Islám nyní postupuje též silou terorismu a dopadem skutečnosti, že Írán už bude brzy mít nuklerární zbraně. Internetové zprávy nás už informovaly, že Usáma bin Ládin si udržel kontrolu nad většinou afghánského obchodu s narkotiky. Ota Ulč v Amerických listech z 16. 3. 2005 přináší potvrzující důkazy ze studie Stradfordské univerzity, z U. S. News and World Raport 5. 12. 2005 a z knihy Lorenze Vidina, Al-Kaída v Evropě: „Teror v Madridu vedl k nástupu nové španělské vlády, která se stáhla z Iráku. Teror v Madridu byl financován bratrem vůdce Lamala Ahmidana, jednoho z největších marockých distributorů hašiše. Výbušniny byly dodány horníkem výměnou za hašiš a peníze. Útoky z 11. září byly zrovna tak jako stovky jiných teroristických akcí a únosů vykonány za spolupráce s kriminálním a drogovým podsvětím. V Itálii prodávají džihádisté heroin a odvádějí 80 % výdělku lídrům buněk. Pak propašovávají tisíce militantních muslimů do Itálie. Toto oznamuje italská vláda. Kyrgyzstán svrhl v loňském roce vládu. Nová vláda je plná členů napojených na zločinecké syndikáty. (Svante Cornel, Central Asia-Causasus Institute při Univerzitě Johna Hopkinse).“ Potřebujeme více důkazů?

Možná odstranění těchto příčin

„Jak bojovat s militantním islámem?“ ptá se David Warren ve Western Standard z 27. února 2006. „Po čtrnáct století se islámské válečné umění skládá ze tří stupňů: 1. Poznej (otestuj) nepřítele; 2. Je-li rozhodný, rázný, podraz, zraň a uteč. 3. Není-li, zteč ho.“ Islám vítězí potlačováním a ozbrojenou mocí. Nikoliv idejemi. Toto musí zůstat v obrazu.

Pamatujte si jednou provždy: islám zvítězí zbraní. Oni vědí, že jejich ideje nezvítězí. Ale vědí, že jejich zbraně a moc zvítězí, budou-li silní a ozbrojení. O to se snaží a úspěšně. My se můžeme ubránit jedině tehdy, jestli je náš Bůh s námi a jestli se jim postavíme též silou a zbraní. To ovšem neznamená, že by měla evropská ulice povstat do ozbrojené války.

Zatím se ještě USA brání nadvládě islámu nad Amerikou a Evropou. Jak? Mají nukleární zbraně a silnou armádu a průmysl. Vše, co potřebují k sebeobraně. Islám to ví. Ale síly se brzy vyrovnají. Jestli se islámu podaří rozhádat USA, pak USA proti nim nepoužijí sílu. Jestliže islám bude mít nukleární zbraně, pak zlikviduje Izrael a dokáže světu, že ten židovsko-křesťanský Bůh a jeho strana nejsou ničím.

Zatím se jim podařilo oddělit Evropu od USA. Média a někteří politikové pomohli probudit takové protiamerické pocity, které nebude lehké změnit. A též se jim podařilo dosáhnout pozic síly v průmyslu a financích Evropy a USA. Zatím to vypadá, jako by některé arabské země nebyly spokojeny s tím, že Írán bude mít brzy nukleární zbraně... To se ovšem změní, až to bude skutečností. Pak se arabská ulice postaví za perské vedení, protože respektuje a zbožňuje sílu.

Aby se tento scénář nenaplnil, musí Evropa bez prodlení zabránit možnosti, že by se nukleární zbraně dostaly do rukou těch, co chtějí zabít všechny židy a všechny nevěřící. Zkoušeli Evropu a shledali ji nerozhodnou. Brzy ji ztečou. Poté, co budou mít nukleární zbraně.

Bylo by naivní se domnívat, že rozpolcené Spojené státy by přišly Evropě na pomoc. Bylo by naivní věřit, že NATO by též použilo atomové zbraně. Nikoliv. Evropa pak bude svedena lstí a zradou. Není to tak těžké koupit si zradu od pár nezvolených vůdců EU. Co myslíte?

Proto si musí evropské národy udržet své národní suverenity. A získat zpátky, co už ztratily. Musí zničit moc petroeura nad svou existencí. Populace muslimů v Evropě se musí snížit mírovými prostředky. Turecko se nesmí stát členem EU, jinak by se dříve, nebo později další miliony přistěhovaly do Evropy. Evropa může přemístit hodně islámských věřících zpátky do jejich vlastí. Nejsou-li spokojeni s naší kulturou, nechte je se vrátit se k vlastní kultuře. Každý, kdo prodává drogy, by měl ztratit veškerý svůj majetek a státní občanství. Velcí dodavatelé by měli být odsouzeni k trestu smrti při recidivitě. My křesťané stojíme velice za rovnoprávností, ale nepřítel v mém vlastním domě nemá právo na rovnoprávnost. Musí jít pryč. Všechny mešity a islámské školy by se měly zavřít, existuje dost důkazů, že plodí nepokoj a nenávist, nepřátelství a nebezpečí. A národy Evropy se musí navrátit k vlastnímu Bohu, k vlastní kultuře. Multikulturní a atheistická éra přinesly pouze chaos, teror a boje. Jestli lidé nezvolí vlády, které tyto změny přinesou, rozlučte se s Evropu.

Islám potřebuje nukleární zbraně, protože vychoval své věřící tak, aby se nechovali individuálně. Nejsou dobrými vojáky, protože jsou vychováváni k poslušnosti a nikoliv k tomu, aby se rozhodovali. Některé islámské země mají výbornou výzbroj a ohromné množství mužů, ale doposud s Boží ochranou nad námi, nebyli schopni je úspěšně použít proti nevěřícím. Avšak jedna či dvě atomové bomby na dalekonosných střelách budou potřebovat jen dva či tři prsty, aby zničily Izrael, Curych nebo Prahu.

V tomto okamžiku se islám nachází ještě pořád ve stadiu „jestli tvůj nepřítel projeví ráznost, odvahu, podtrhni ho, zraň ho a uteč“. A to díky USA. Příštím krokem je „zteč“. Co z toho si přejete? Na co čekáte? Jak se zachováte? Uděláte vůbec něco?

My můžeme osobně, v rámci podniku, na krajské či celostátní úrovni kupovat jen tu energii, co pochází z přátelských zemí, jako třeba z Norska, USA, Kanady. To je proveditelné. Můžeme osobně, v rámci podniku, na krajské či celostátní úrovni šetřit energii a vyrábět ji z jiných zdrojů. (Varujme se skupin zelených. Často jsou řízeny těmi neviditelnými, co nechtějí, abychom byli ekonomicky silní.)

Závěrečné poznámky

To je podle mně cesta, jak zastavit islamizaci Evropy. Nečekejte na lídry, organizace a kostely. Začněte od sebe, sdělujte ostatním, co děláte, informujte další. S internetem můžete oslovit miliony. Další se přidají a Evropa může být zachráněna.

Pro CSI ČR sepsala na požádání Astrid Weniger-Noga, kanadská novinářka, která emigrovala z Ostravy v roce 1968.

www.eurabia.cz

6636 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Trikolora vs. hnutí SPD. Ostatně soudím, že opustit civilizační smrtí nasáklý bruselský protektorát je naším nejvyšším národním zájmemSluníčkářům vadí filmy Forrest Gump, Jih proti severu či Indiana Jones… Tomuto šílenství se musíme postavitBělošství je ‚genetický defekt‘, řídká vůdkyně Black lives matter, co si láme hlavu tím, jak by šlo bílé ‚vymazat‘Chcete, aby imigranti a suníčkářská lůza rabovali i v našich městech?Hnutie Black Lives Matter podporuje potraty, homosexualitu a je proti rodine

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ePortal.cz

Dva Milošové, ale jednoho zvolilo 2,8 milionů a druhého 8144 voličůSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

Eurabia.cz

Oslavný projev europoslankyně hnutí ANO Charanzové na adresu nové německé vůdkyně EU říšeDnešní Západ je jako kdysi SSSR. Věda se musí podřídit ideologickým dogmatům a falšuje se

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Byl zprovozněn nový most mezi Ruskem a ČínouTakže když potřebují zničit Trumpa, tak kvůli tomu zničí i USA?

ParlamentniListy.cz

Nohavica že je zm*d? Xaver se nadechl a jel. Čím větší nula... Polod*mentní idi*t, nikdo, expolitik z Brna„Řvali, že jsem zabil 14 lidí.“ Kajínek odtajnil detaily svého útěku. A také mluvil o podivné neshodě útvarů v Praze a v Plzni
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění