Jidáš Herman a Bělobrádek i černý kníže Schwarzenberg... Tuto věc si známý biskup za rámeček nedá, zrádce duchovního povolání... Nadšeně horoval pro přijímání muslimských vetřelců a nejen to...

Autor: Jiří Pavel Pešek | Publikováno: 19.10.2017 | Rubrika: Kulturní válka
kdu2

Evropské centrum starého sakrálního umění v chrámu
sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském
 
ECSSU, Ing. Jiří Pavel Pešek                                                                                             email: ecosa1@seznam.cz
 
 
Re:  OTEVŘENÝ DOPIS   –   Reakce na Váš otevřený dopis časopisu MONITOR
 
 
Motto:
 
"Hledejte nejprve Království Boží a jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno" -  Ježíš Kristus
"Kdo zanedbává své domácí, je horší než pohan" – Apoštol národů sv. Pavel
 
 
Vážený otče biskupe, pane Tomáši Holube,

jak plyne z duálního oslovení, vážím si Vašich posvěcených rukou, neboť jste dostal od našeho nejvyššího Pána, Vykupitele a Bratra Ježíše Krista veliký dar proměňovat při mši svaté – opakované Poslední večeři a nekrvavé Kalvarské oběti – chléb a víno v Jeho Nejsvětější Tělo a Krev. Můžete a máte z vůle Pána Ježíše ("Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte") nám věřícím křesťanům udělovat všechny duchovní svátosti – jako pokrm či "vysokooktanový benzín" pro "motor" našeho života na cestě do Věčného Domova v prostředí nikdy nekončící lásky, radosti a štěstí, jež nazýváme nebem. Navíc jako biskup – následník apoštolů – smíte předávat toto privilegium při svěcení nových služebníků oltáře.

Tím však má úcta k Vám končí. Jako člověka si Vás nejen nemohu vážit, ale musím – bohužel – před Vámi varovat jako před nebezpečným vlasti-zrádcem. A Vy dobře víte, co je toho příčinou – 5 hlavních argumentů naleznete v přiložené Důvodové zprávě.
 
Ve světle mých osobních zkušeností s Vaší nadřazenou arogancí a pošlapáváním principiálních hodnot křesťanství v těžké zednářské kauze bezprecedentní devastace chrámu sv. Michaela Archanděla (jedné z nejvýznamnějších sakrálních památek Evropy a předního symbolu české národní a státní identity pod ochranou UNESCO, surově zmrzačeného a kulturně i duchovně hanobeného komerčními, sexuálními a satanistickými aktivitami) jsem četl – Vašimi slovy – "s velkým zděšením a zároveň smutkem" Váš z gruntu nešťastný, anti-vlastenecký a nehorázně censorský dopis, instrumentálně zneužívající Božího jména, který si činí nepřípustný nárok ovládat svobodné myšlení autorů a dokonce vyvíjet silový nátlak na jejich publikační činnost jako v době fašistické či komunistické totality.
 
Již nedělní pastýřský list ČBK řada křesťanů vnímala  jako nelibou manipulaci, avšak tento dopis – vyjádřeno opět s pomocí Vašich slov – "hrubě překročil všechny (snesitelné) hranice, které jasně dělí křesťanství od štvavé a nenávistné ideologie". Právě Váš dopis (průhledně) skrýval štvavou nenávist k těm, kdo si dovolili pravdivě pojmenovat skutečnost kolem nás – k tomu ovšem člověku kromě odvahy nesmí chybět čistý pohled dítěte z "Císařových nových šatů", o němž říká Pán Ježíš: "Nebudete-li jako maličcí, nikdy do něho (Království Božího) nevejdete". Vy jste dost inteligentní, abyste věděl, že "král je nahý", tak proč i Vám má platit další Ježíšova výtka určená farizeům: "Sami nevcházíte, a těm, kdo by chtěli vejít, bráníte." ??
 
Uznáváte-li nezadatelné právo každého voliče na jeho svobodnou volbu, nemůžete mu ex-offo diktovat, koho musí a naopak nesmí JAKO KŘESŤAN volit. To je nepřípustné manipulování lidskou svobodnou vůlí (křesťanských) voličů, a právě to je – Vašimi slovy – "proti duchu evangelia našeho Pána Ježíše Krista". Navíc v situaci, kdy Zemi od Karibské krize (říjen 1962) nejvíce hrozí totálně zničující výbuch jaderného pekla, kdy expanzivní politika USA a NATO je podle slov Paula C. Robertse (ekonomického "mozku" prezidenta R. Reagana) "největším ohrožením, jakému kdy svět čelil v celé své historii"..
 
Jimi financované násilnosti arabských jar či barevných revolucí (nyní si připomínáme jejich premiéru  v Sankt Petěrbugu před 100 lety, kam tehdy marxisté propašovali zločince Lenina a Trockého), jež podněcovaly rozvrat stabilních regionů (severní) Afriky, zemí Magrebu, Středního a Blízkého východu, (Tunis, Egypt, Libye, Irák, Sýrie, Afgánistán, Katar, Somálsko, Súdán,..) aby tak umožnily krvavé masakry křesťanů (viz mj. patriarcha Gregorius III.) a nekontrolovaný příliv muslimů do post-křesťanské Evropy. Výmluvná svědectví však poskytují i vybombardovaná evropská Jugoslávie či napadená Ukrajina.
Zvláště Vaše závěrečné "distancování se" od moudrých lidí, v duchu evangelia rozvážně a prozíravě smýšlejících, kteří milují svou vlast, a proto starostlivě vnímají mezinárodní situaci, je cynickým výsměchem a ranou do tváře nejen jim, ale všem, kdo jsou spolu s nimi připraveni bránit naši rodnou zemi proti vnějším i vnitřním nepřátelům, k nimž – s lítostí konstatuji – jste se svými slovy a skutky zařadil i Vy sám.
 
Váš nátlak na voliče – z pozice katolického biskupa – je v novodobé historii naší země zcela bezprecedentní. Žádám Vás proto o veřejnou omluvu všem, koho jste v něm neprávem napadl, včetně čtenářů váženého časopisu Monitor. Jako referenci správného postoje mi dovolte připomenout Vám vlastenecké heslo milovaného primase českého otce kardinála Františka Tomáška z listopadu 1989: "JSEM NA STRANĚ NÁRODA!" Na čí straně stojíte Vy, otče Tomáši?
 
Po jidášsky vlastizrádném jednání odpadlého kněze D. Hermana (známe se desítky let), I. Gabala, P. Bělobrádka, M. Jurečky, J. Miholy, M. Šojdrové, P. Svobody,.. je explicitní vyhlášení podpory adopce dětí homosexuálům z úst kandidáta KDU-ČSL Hayató Josefa Okamury a ochoty D. Hermana s o tom diskutovat i pro skalní "křesťanské" voliče zdrženlivě pochybující o oprávněnosti kritiky jmenovaných snad již konečně posledním důkazem prohnilosti a NEVOLITELNOSTI této proradné a vnitřně rozklížené servilní strany – kolaborující s nepřáteli naší vlasti na likvidaci křesťanství a české národní i státní suverenity.
Tuto skutečnost dále výmluvně posiluje bezprecedentně arogantní útok tzv. "Křesťanských feministek", jež hrubým způsobem kritizovaly duchovní obsah letošní poutní slavnosti sv. Václava ve Staré Boleslavi.
 
Jak víte, v polovině 90. let – v éře Josefa Luxe – jsem pro KDU-ČSL pracoval (a také ji volil) jako ředitel Zahraniční sekce; tehdy bylo ještě občas možné skutečný křesťanský étos ve straně zahlédnout. Znovu a naposledy jsem se nechal přesvědčit k její volbě po zdánlivém "obrácení" D. Hermana v r. 2013 – zklamání a znechucení jeho / jejími praktickými kroky, jež flagrantně pošlapaly předvolební sliby, bylo bezmezné.. Cicero moudře praví: "Každý člověk dělá chyby, ale pouze HLUPÁK je opakuje".
 
Trpící kněz P. Filip Antonín Maria Stajner radí volit SPD TOMIA Okamury. V prezidentských volbách dopisem naléhavě varoval před K. Schwarzenbergem právem a velmi důvodně, což plně potvrzuji z vlastní trpké zkušenosti s tímto "černým knížetem": mj. v kauze chrámu sv. Michaela Archanděla, jíž se věnuji 21 let a jež se stala symbolem boje o právní stát a židovsko-křesťanské kořeny Evropy opakovaně chránil (spolu s D. Hermanem, T. Halíkem,..) zednářského devastátora kostela a miliardového defraudanta ČR Jerri Nowikovského; tímto popřením křesťanských principů "jidáši" odhalili svůj skutečný charakter. Pročež nyní s pokornou důvěrou preferenci P. Filipa M. Stajnera jednoznačně vítám a s nejlepším vědomím a svědomím DÁLE VŠEM DOPORUČUJI.
 
Jakkoli jsem jen klopýtající hříšník, myslím v modlitbě i na Vás a přeji Vám brzké procitnutí, abyste jednou  mohl se ctí složit účet ze svého pastýřského poslání před naším milosrdným i spravedlivým nebeským Otcem..
 
Zdravím Vás s úctou k Vašemu biskupskému svěcení a prosím se všemi vlastenci Čech, Moravy a Slezska:
Panno Maria, svatý Michaeli, Svatý Václave a všichni andělé a patronové našeho národa i Evropy, vyproste nám ochranu Všemohoucího Boha a nedejte zahynouti nám ni budoucím !
 
 
 
 
Ing. Jiří Pavel Pešek
prezident ECSSU, člen Řádu rytířů sv. Michaela
bývalý diplomat a šéf Zahraniční sekce KDU-ČSL
www.stmichael.cz – italsko-český videodokument "ZLOČIN V SRDCI PRAHY", r. 2005
 
 
Per:
J. E. Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Biskup plzeňský
 
Na vědomí: církevní, politické a kulturně-vzdělávací instituce, média
 
 
Praha, 16. října 2017 – svátek sv. Ignáce z Antiochie
 
 
Příloha:      DŮVODOVÁ ZPRÁVA – 5 HLAVNÍCH ARGUMENTŮ
 
 
 

I/ Argumenty oprávněnosti rady P. Filipa A. M. Stajnera
 
 
1/ "hra na kvóty" – většina našich tradičních politických subjektů věrná stávajícímu eurouniálnímu establishmentu cílevědomě, až s hypnotizující uhrančivostí, avšak zcela chybně – v příkrém rozporu se skutečností – neustále omílá mylnou mantru, že pro naši zemi neexistuje žádná jiná alternativa než členství v EU a NATO – taková hesla jsme reálně zažili v bolševické éře ČSSR:
 
"Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, až do úplného zničení imperialismu";
 
dnešní aktualizovaná "politicky korektní" verze zní:
 
"Se Svazem bruselských sovětů na věčné časy a nikdy jinak, až do úplného zničení křesťanství (potažmo Ruska)"
 
Argumentem těchto "eurohujerů" proti přijetí kvót není PODSTATA islámu jako nenávistné ideologie neoddělitelně spojené s tyranským právem šaría, absolutně nekompatibilní s evropským pojetím sociálně-kulturních vzorců založených na židovsko-křesťanské náboženské kontinuitě, antické filosofii a římském právu, na křesťanském pojetí rovných lidských práv pro každého člověka. Odmítnutí eurofilních stran je založeno výhradně a pouze na neochotě muslimů k nám přijít. To je však nesmírně vratký pročež nebezpečný argument, neboť:
 
a/ u nás již žije cca 20 - 30.000 muslimů, kteří se stávají zárodečným jádrem pro příchod příbuzných a známých;
 
b/ postoj mohamedánů k české kotlině se obratem změní s politickým rozhodnutím Bruselu využít k jejímu "zatraktivnění" finančních stimulů v podobě dávek vetřelcům, nemluvě o šířících se zprávách mezi migranty v okolních státech o zdejších levných cenách a kráse našich dívek a žen..
 
(Viz řadu fundovaných přednášek expertů na islám, včetně bývalých muslimů – S. Hasan, B. Warner, Y. Uzunoglu, Brother Rachide, K. Samková, L. Lhoťan,..)
 
Zvítězí-li tedy v těchto volbách tzv. pro-evropské strany, které nevidí alternativu k našemu členství v EU, lze logicky důvodně očekávat, že pod tvrdým nátlakem Bruselu, pod hrozbou sankcí a dalších penalizací eurofilní vláda kapituluje. – Bylo by to snad poprvé v našich dějinách od r. 1938? (1948, 1968, 1988+1, 2018 ?) Opravdu chceme riskovat tentokrát již NEVRATNOU CELONÁRODNÍ KATASTROFU??
 
Padlé krutovlády německého nacismu či sovětského komunismu byly sice tragickou, avšak oproti ISLÁMU jen krátkodobou "epizodou" (od r. 622 islám vyvraždil cca 270 mil lidí: 60 mil křesťanů, 10 mil buddhistů, 80 mil hinduistů a 120 mil Afričanů – zdroj mj. Dr. Salman Hasan).
 
Kauzální léčbou NEJSOU uklidňující plané sliby obyvatelům družstevního domu, že jim nehrozí ztráta bytu po eventuálním krachu družstva, ale včasné předání jednotlivých bytů do osobního vlastnictví uživatelů.
 
Stejně tak kauzálním řešením obrany naší země proti cílené a pečlivě pilotované invazi vetřelců podle Kalergiho plánu (Praktischer Idealismus – 1925, viz níže), směřující k výměně evropského obyvatelstva proti jeho vůli, NENÍ odevzdání klíčů od naší země do rukou těch, kdo podporují závislost ČR na Svazu bruselských sovětů (EU), nýbrž předání rozhodovacích pravomocí takové vládě, která VIDÍ a CHCE REALIZOVAT alternativní nezávislou existenci naší vlasti (ekonomická síla bilionů korun uložená v lithiu nám dává obrovskou historickou šanci – pravděpodobně poslední – na skutečnou svobodu našeho národa. Tuto cestu jasně razí "SPD" Tomia Okamury a křesťanská strana "Rozumní" Petra Hanniga.
 
 
2/ SBS (EU) je nereformovatelný moloch prvořadě nikoliv z důvodů ekonomických, nýbrž ideologických:
Do středu svého nového světového systému-pořádku-řádu (New World Order) postavil na místo dokonalého a absolutně dobrého Boha – Stvořitele a Otce všech svých lidských dětí (pročež pouze v tomto případě lze mluvit o konceptu lidského bratrství) nedokonalého člověka – falešný humanismus. Od propadnutí Adama a Evy "v testu jablkem" lidský sklon k zlému egoismu bude vždy – dle (i naší) historické zkušenosti –  rozdělovat společnost na silné a silnější, slabé a slabší, bohaté a bohatší, rovné a rovnější..
 
Posledním "hitem" satanského Nepřítele je neomarxismus, který svými chytlavými triky láká průměrné konzumenty i intelektuály, experimentů-milovné vědce či genetické, sociální a náboženské inženýry,.. na "mucholapku" multikulturalismu (včetně tzv. umírněného islámu), genderové rovnosti, prosperity (srv. "egyptské hrnce masa"), homo/bi/trans-sexualismu (srv. Sodoma, Gomorra, Pompeje, Thaiwan,..), ale také nástrojů k "regulaci" života (aborty, eutanázie, vakcinace, genové inženýrství, farmaceutický a potravinářský průmysl, chemtrails). Tento úhledný balíček pak svírá (ne)viditelná ocelová ruka politické korektnosti zahalená do sametové rukavice účelově zdeformovaných lidských práv a tzv. svobody.
 
(N. B. Právě jsem podepsal petici CITIZEN GO italských křesťanů protestujících proti NÁSILÍ GENDEROVÉ IDEOLOGIE – italský "Institut reklamní autodisciplíny" (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – IAP) zakázal křesťanskou kampaň podporující svobodu rodičů nazvat novorozence chlapečkem či holčičkou podle biologického charakteru jejich tělíček..).
 
Díky strategii zdánlivé vnější nenásilnosti se této plíživé rakovině podařilo promořit prakticky všechny klíčové sféry západní moderní společnosti – počínaje tzv. sociálními (pa)vědami již dávno nakaženými německou neomarxistickou ideologií Frankfurtské školy, které postupně zásobují další vzdělávací systémy, práva, justici, vědu, výzkum a média potřebnými "vedoucími kádry" pro politické, informační, silové, ekonomické a organizační struktury řízení společnosti, jež se ve finále snaží totálně ovládnout všechny pilíře právního státu – moc legislativní, exekutivní a soudní.
 
Rafinovanost neomarxistických revolučních gard míří pochopitelně na mladou generaci (viz známé heslo "Nechte mi vychovat děti mého nepřítele a porazím jakýkoli národ"), čehož varovným signálem může být i poslední anketa na našich středních školách, v níž líbivá hesla Pirátů vynesla tyto rudo-zeleno-černé poskoky neobolševické revoluce na 1. místo.
 
Tyto síly však postupně pronikají i do církví a náboženských společností, v nichž se etablují na vyšších postech (Vatikánem počínaje a laickými radami biskupů a kněží konče) a relativizací hodnot trpělivě pracují na rozmělnění a destrukci pevných věroučných a morálních principů – přičemž rafinovaně zneužívají křesťanských ctností pomoci a lásky bližnímu, předstírají falešný zájem o práva a diskriminaci minorit (především sexuální, neboť sexualita se přímo dotýká kořenů života jedince, a tím i společnosti a národa – který chce satanská multikulti-ideologie zničit).
 
Celý cyklus uzavírá pevnější krunýř médií, jež pomáhají proces urychlovat.. Tím jsou lidé v systému stále více zbavováni svobodné volby, a aniž si to uvědomují, stávají se pouhými pasivními vykonavateli-loutkami nových pravidel, jež určují jejich loutkáři, kteří jsou však podobně závislí na svých loutkovodičích ve vyšších patrech pyramidálního "metrixu". Zdánlivou kompenzací otroctví je osvědčený model "chléb a hry".
 
Na "správný" průběh neomarxistické revoluce pak dohlížejí její "hlídací psi" – tzv. "neziskovky" (nevládní neziskové organizace – správně vládní ziskové) štědře placené z vládních rozpočtů (např. "Člověk v tísni" – havlistického nohsleda Šimona Pánka dostává až 500 mil CZK / rok), a ze soukromých zdrojů zločinných revolučních "promotorů" (Clinton, Gates, Morgan, Rockefeller, Rothschild, Sorosz, Warburg,..).
 
Pro takovou totalitní společnost lidí žijících v pouhé iluzi svobody platí diagnóza velkého klasika německé i světové literatury Johanna Wolfganga von Goethe:
 
"Nejbeznadějněji je zotročen otrok, který si myslí, že je svobodný".
 
TOTALITNÍ IDEOLOGIE, amalgám klamů, podvodů, jedů (duchovních i fyzických) a nenávistné zloby vede své lidské oběti, jež mu v důvěřivé naivitě propadnou, jménem svobody do totálního otroctví lži, tmy, utrpení a smrti – viz skvělou publikaci vynikající německé socioložky (konvertitky) Prof. Gabriele Kuby: "GLOBÁLNÍ SEXUÁLNÍ REVOLUCE aneb ZTRÁTA SVOBODY VE JMÉMU SVOBODY".
 
Srdcem této "améboidní" chobotnice je explicitní kult satana (viz Oklahoma City, Detroit, New Orleans, Paříž, Londýn, Praha – chrám sv. Michaela Archanděla,.., Poběžovice,..). Základní rovnice je naprosto jasná a jednoznačně srozumitelná: Bůh tvoří – satan boří.
 
Obyvatelé zemí v bývalé sféře vlivu SSSR mají nyní obrovskou výhodu – vypěstovaný citlivý radar pro vnímání společenských změn, jež (nenápadně) vedou ke ztrátě svobody a postupnému zotročení. Je to naše nesmírně cenné "know-how," které můžeme a musíme dát k dispozici našim přátelům v západní části Evropy, která naší „imunizační“ zkušeností neprošla, a proto je nyní proti podprahovému neobolševickému extrémismu revolučních gard zcela bezbranná, a hrozí jí spolu se Stockholmským syndromem i osud "vařené žáby". Svoboda je nedělitelná.
 
A právě z těchto důvodů je dnes více než kdykoli dříve NUTNÉ – jak píše významný americký kardinál James Francis Stafford ve svém dopise z r. 2007 – každý den prosit modlitbou Knížete nebeských vojsk – vítěze v prvním konfliktu se zlem v dějinách UNIVERSA – sv. Archanděla Michaela, aby on tak, jak formoval první tisíciletí křesťanské Evropy, naše třetí tisíciletí ZREFORMOVAL.
 
To plně potvrzuje i výrok zbožného kněze, prezidenta Interdiecézního soudu a kanovníka katedrály sv. Víta ThDr. Jiřího Svobody (viz níže).
 
Výše popsané symptomy připravovaného zániku křesťanství elegantní cestou "asistované eutanázie" (neboť je Luciferovými revolucionáři považováno za přežívající chorobný relikt minulosti) nazvali velcí papežové naší postmoderní doby zesnulý svatý Jan Pavel II. a žijící Benedikt XVI. pregnantním termínem "KULTURA SMRTI".
 
Radikálně se postavili právě proti současnému eklekticismu (kdy si např. každá náboženská denominace vybere z pokladnice Ježíšova učitelského odkazu jen to, co se jí zamlouvá), rovnostářskému irrelevantismu (smazání rozdílů mezi křesťanstvím a islámem, katolictvím a protestantstvím, mužem a ženou, bílou a černou, lékem a jedem, dobrem a zlem,.. – neboť vše je přijatelné podle toho, jak na hodnoty, věci a události pohlížíme), a v součtu těchto chorobně sebevražedných postojů – proti etickému a náboženskému RELATIVISMU.
 
V příkrém protikladu se spásonosnými záchrannými kruhy hozenými topícímu se lidstvu nyní – opět Vašimi slovy – "se zděšením a zároveň smutkem" pozorujeme, že bezbřehý relativismus nepochopitelně (?) a zcela kontraproduktivně (z hlediska jmenovaných papežů a všech křesťanů, kteří milují Církev jako Mystické Tělo jejího Zakladatele a našeho jediného Pána Ježíše Krista) propaguje sama hlava současné Římsko-katolické církve – papež František.. (viz níže).
 
 
 
II. Bezprecedentní kauza devastace chrámu SMA
 
 
Před několika lety jsme se po mých opakovaných žádostech setkali na Pražském arcibiskupství k našemu jedinému jednání o těžké zednářské kauze bezprecedentní devastace jedné z nejvýznamnějších sakrálních památek Evropy – předního symbolu české národní a státní identity pod ochranou UNESCOchrámu sv. Michaela Archanděla, který je surově zmrzačen a kulturně i duchovně hanoben komerčními, sexuálními a satanistickými aktivitami. Kauzou se zabývám 21 let. V optice moudrého výroku sv. Ignáce z Loyoly "NEJHORŠÍM ZLOČINCEM JE TEN, KDO CHRÁNÍ ZLOČINCE" si položme zásadní otázku:

Kdo a proč chrání zločinného devastátora kostela a miliardového defraudanta ČR polsko-ukrajinského původu s izraelským pasem Jerri Nowikovského?

 
 
***
 

 
 
Mmch. je toto konstatování také projevem antisemitismu? Ve světle písemných i verbálních odsouzení tohoto "gaunera" – jak jej před několika roky nazval úcty-hodný ředitel Židovského muzea Leo Pavlát, když potvrdil: "My – Pražská židovská obec – s ním nemáme vůbec nic společného", kdy rovněž dva pražští rabíni Karol Sidon a Michael Dushinsky podepsali mezinárodní protesty proti devastaci chrámu zasvěceného Knížeti nebeských vojsk sv. Archanděli Michaeli – který je předmětem společné úcty a lásky Starého i Nového Izraele.

Naproti tomu Ivan Gabal ze stejného etnického prostředí, jehož jste se ve svém nešťastném dopise proto tak vehementně zastával, naopak kategoricky jakoukoli pomoc odmítl (stejně jako Vy – sic!); navíc jsou známy jeho písemné instrukce poradci premiéra Otu Novotnému z léta 2015, jak "zlomit odpor obyvatelstva ČR proti přijímání migrantů".

Sociolog Gabal mu sděluje, že průzkumy veřejného mínění nesmí být prováděny klasickým (neovlivněným) způsobem, nýbrž právě naopak: zdůrazňuje, že již formulace otázek musí v sobě obsahovat cílový záměr. Neříká se takovéto demagogické manipulaci v situacích ohrožení zájmů vlastní země "VLASTIZRADA"?
 
Do stejné kategorie však – bohužel – patří i D. Herman, P. Bělobrádek, M. Jurečka, J. Mihola, P. Svoboda, M. Šojdrová,.. – o pokryteckých vlastizrádcích z TOP 09 (M. Kalousek, K. Schwarzenberg), ČSSD (B. Sobotka, L. Zaorálek), ANO (A. Babiš, M. Stropnický), Zelených (Matěj Stropnický) či Pirátů (I. Bartoš) nemluvě. Všechny jmenované znám osobně, řadu z nich několik desítek let).

Jak díky své profesi dobře víte, to, co činí člověka dobrým či špatným v Božích očích, není jeho (etnický) původ, nýbrž jeho činy: sv. Petr jasně a srozumitelně říká: „Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je Mu milý ten, kdo se Ho bojí a činí spravedlnost." (Skutky apoštolské 10, 34-35).
 
V souvislosti je třeba si položit otázku, zda má premiér naslouchat radám muže, který si během pracovní doby – tj. za peníze našich daňových poplatníků – hledal na internetu prostředky k zvětšení některých tělesných partií – čímž se zařadil do stejné kategorie s bývalým homosexuálním pornohercem Jakubem Jandou – viceprezidentem tzv. "neziskového" think-tanku "Evropské hodnoty", který v podobě neustálých varování před tzv. "ruskou hrozbou" chrlí pomluvy a nenávist proti Rusku zjevně motivované oficiálním vyhlášením státní doktríny prezidenta Vladimíra Putina z r. 2008: "Naším cílem je vybudovat silné KŘESŤANSKÉ Rusko" – a jeho legislativní i exekutivní kroky to potvrzují (dokud v Moskvě "kremlinoval" poddajný opilec Jelcin, media USA a EU "ruskou cestu k demokracii" adorovala).

Jaký charakter mají ty jandovské "evropské hodnoty" v podání pohříchu absolventa Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka – nesoucího jméno svého zakladatele – významného českobudějovického biskupa? (Shodou okolností jsem jej také vystudoval).
 

***
 
 
Na samém počátku našeho výše zmíněného jednání jste však předem jasně pre-determinoval jeho charakter oznámením, že i kdybyste náhodou měl na kauzu SMA jiný názor (tím jste konstatoval, že tomu tak není) než Váš nejvyšší "šéf", nemůžete mi nijak pomoci, protože musíte plnit jeho zadání – tj. i nadále udržovat kauzu chrámu SMA v maximální tichosti, AČKOLI jde o bezprecedentní materiální a duchovní devastaci nejstaršího Domu Božího na původním slovanském osídlení Starého Města spojenou s miliardovými defraudacemi a mezinárodním organizovaným zločinem, která se stala symbolem boje o právní stát a záchranu židovsko-křesťanských kořenů evropské civilizace (to potvrdili mj. významní kardinálové, generální ředitel UNESCO a řada evropských i světových autorit, včetně prezidenta EK Romana Prodiho – tomu byste přece měl jako věrný eurohujer poslušně naslouchat...? sic!)

Tuto bezprecedentní kauzu devastace unikátního chrámu se ostatně kromě Vás pokoušela a stále pokouší "zNEviditelnit" řada dalších politiků včetně V. Havla, který zločin cílevědomě kryl, i církevníků – mj. nebezpečných demagogů a manipulátorů D. Hermana a T. Halíka, což se stalo důvodem rozpadu našich dlouholetých přátelských vztahů..
 
 
N. B.
 
V. Havla jsem osobně znal řadu let a do r. 2001 byl jeho obráncem; v r. 1997 jsem mu předával dary od filipínského kardinála Sina (tehdy odmítl sošku Pražského Jezulátka přivezenou jako dar z Manily), v r. 2001 nás definitivně rozdělila kauza chrámu sv. Michaela Archanděla. Dosvědčit to může i Havlův bývalý ředitel Politického odboru KPR Pavel Fischer, další zcela nevhodný kandidát neomarxistů na prezidentský post; bývali jsme přátelé od 80. let, vztahy se však opět – obligátně – roztříštily o "skálu" SMA po r. 2001.

 
 
III.  POSTOJ  K TZV. MIGRANTŮM – VETŘELCŮM
 
 
1/ Na charismatické konferenci v Brně jste v r. 2015 před tisíci fyzicky i mediálně přítomných nadšeně horoval pro přijímání neidentifikovaných vetřelců z nábožensky a kulturně zcela nekompatibilních oblastí muslimského světa, s naprosto odlišným hodnotovým systémem fanatické víry ve svou absolutní nadřazenost a nárok na ovládnutí neislámského zbytku planety (káfirů, "nevěřících psů") pomocí práva šaría, neoddělitelně propojeného s Koránem.
 
Proč jste tak nezodpovědně a nehorázně riskoval životy a majetky Vašich důvěřivých posluchačů – našich bratrů a sester v Kristu? Proč jste klamal své spoluobčany trestuhodným zneužitím apelu na křesťanskou lásku k bližním, ačkoliv jste nemohl nevědět (N.B. jako vojenský kněz!), že podle mezinárodních zpravodajských služeb radikalizovatelnost muslimské populace – až k teroristickým útokům – činí 15-25%.

Při celkovém počtu 2,15 mld muslimů na planetě tak čelíme armádě několika set milionů fanatických šílenců ochotných dát se zabít za cenu, že je čeká tím větší rajská blaženost v náručí hurisek, čím více obětí s sebou na věčnost vezmou; tyto sebevražedné masakry jsou ochotni páchat ve jménu vítězství vlády Alláha na celé Zemi. Již i samo slovo islám etymologicky znamená "podrobení všeho a všech Alláhovi". Mj. právě v tomto bodě je zcela patrný jeden z hlubokých omylů současného papeže Františka, když tvrdil: "Bude-li se každý přibližovat k ideálu dobra tak, jak ho on / ona subjektivně chápe, bude na světě lépe." Tuto logicky zcela chybnou a přímo heretickou tezi přece vyvrací sám Pán Ježíš varováním apoštolů: "Budou vás zabíjet,  a přitom si myslet, že tím chválí a slaví Boha.."
 
Mohamedánský "bůh" Alláh však zásadně NENÍ, opakuji NENÍ a nikdy NEBUDE (navzdory demagogickým lžím různých Halíků či Hermanů,..), naším Trojjediným BOHEM Otcem, Synem a Duchem svatým. Bohem praotců Abraháma, Izáka a Jákoba, kterého nám předali naši starozákonní bratři a kterého nám dal poznat sám jeho vtělený Syn, náš jediný Pán, Bratr a Vykupitel lidského rodu Ježíš Kristus.

Neboť "Bůh Láska jest" (jak nádherně citoval ústřední výrok Knihy knih – BIBLE – v Den české státnosti, na svátek sv. Václava a své narozeniny 28. září 2016 na konci slavnostní mše svaté ve Staré Boleslavi náš pan prezident Miloš Zeman). Pročež súra (kap.) 9, ayat (verš) 5 Koránu hlásající nenávist a vraždění je s pravým živým Bohem absolutně neslučitelná: "Vražděte nevěřící, kdekoli je najdete!"
 
 
2/ Krátký report ze semináře o volbách – Evropský dům 16/10/2017
 
Na dnešní debatě o volbách v ED padla (v obojím smyslu) "pozoruhodná" argumentace:

jeden z havlisticky orientovaných vítačských panelistů sympatického vzhledu bez historické paměti (narozený v 2. pol. 80. let) tradičně zdůrazňoval "mírumilovný" charakter tzv. "umírněných" muslimů (s poznámkou, že je u nás jen pár imigrantů – jeho kolega si dokonce dovolil říct "žádní tu nejsou" – sic !! Naše muslimská komunita čítá cca 20 - 30.000 členů) a demagogicky odmítal reálné důvody k obavám o bezpečí našich obyvatel odkazy na údajné blíže neurčené řezání hlav kdesi v dalekých zemích Blízkého východu.. Jako by vůbec nic nevěděl o NO-GO zónách a masakrech v Mnichově, Wuerzburgu, Berlíně, Bruselu, Paříži, Londýně, Rotherhamu (UK), Římě, Rimini a dalších městech Skandinávie, Holandska, Belgie, Francie.. Otázkou zůstává, byla-li to neznalost daná věkem a "odtržeností od reality", či záměr?? Že by další typický HAVLISTA – VLASTIZRÁDCE ?
 
 
(Podle mezinárodních zpravodajských služeb radikalizovatelnost muslimské populace až k ochotě sebevražedných útoků  činí 15 - 25%. –  viz výše. Mezi českými muslimy se tak  –  statisticky  –  pohybuje  300 - 450 potenciálních teroristů; bývalý olomoucký imám médiím vyprávěl falešné historky o mírumilovnosti islámu, zatímco při setkáních "za zavřenými dveřmi" se svými souvěrci jim dával instrukce k NAPADÁNÍ STRUKTUR českého státu. Následně opustil ČR, aby se po čase opět vrátil, a jeho syn studující na střední průmyslové škole v Č. Budějovicích na kameru ČT opět "recitoval" lži svého otce o laskavé povaze islámu..).
 
Na návrh zákazu veřejného praktikování islámu jako nebezpečné NENÁVISTNÉ IDEOLOGIE neoddělitelně spojené s tyranským právem šaría výše zmíněný panelista namítl, že by v tom případě došlo k radikalizaci těchto "umírněných" muslimů, kteří by si právo praktikovat své náboženství začali vynucovat násilnými teroristickými akcemi. Proto by takový krok považoval za kontraproduktivní...

Ergó:

1/ přiznal – krásou nechtěného – násilnický charakter islámu jako nenávistné ideologie kategoricky odmítající přizpůsobit se podmínkám prostředí, do něhož přišel, a to až do fáze ozbrojeného boje.

2/ současně přiznal, že o této skutečnosti dobře ví. Tím však zároveň vědomě vystavuje domácí obyvatelstvo – své spoluobčany (sic!) riziku zavraždění.

3/ jinými slovy přesně kopíroval varování dalšího neomarxistického havlisty a vítače Michaela Kocába: "Chovejte se k uprchlíkům (=vetřelcům) laskavě, abyste je nerozzlobili, protože jinak by oni ..."


***
 
Ve světle závazného příkazu Koránu  ("VRAŽDĚTE NEVĚŘÍCÍ, KDEKOLI JE NAJDETE!" – viz výše)  jsou jediným smysluplným řešením současného ohrožení naší vlasti a celé Evropy řízenou invazí muslimských vetřelců „imigrační“ kritéria, jak je moudře definoval  „Největší Čech“ (podle celonárodního hlasování) král český a císař římský z Boží milosti KAREL IV.  V Českém království se může usadit každý, kdo bude ochoten:
 
1/ přijmout naši víru,
2/ respektovat královská nařízení,
3/ živit se poctivou prací.
 
Plnění těchto podmínek zajistí kulturně-náboženský i sociální smír a soulad v celé společnosti. Doba Karla IV. je toho dokladem. Pokud jde o „naši víru“, v dnešní sekularizované společnosti je nezbytné zdůraznit aspekt zákazu agresivního prosazování jakékoli víry či ideologie s tzv. „článkem 4“ (viz výše) – tj. s ambicí násilně vnucovat vlastní požadavky ostatním členům společnosti a postupně ji celou ovládnout absolutní hegemonií („islám“ etymologicky značí „podřízení, podrobení“ všeho a všech Alláhovi –  viz výše – súra 9, ayat 5 Koránu.
 
Prakticky identické podmínky jako moudrý císař Karel IV.  předložil australským muslimům i ex-premiér Kevin Rudd. Historicky udělala totéž v arabském / severoafrickém světě Etiopie, a dnes je to jediná země s vysokým poměrem křesťanského obyvatelstva (67 %), zatímco v drtivé většině muslimských – bývalých KŘESŤANSKÝCH – států zmíněných regionů  tvoří křesťané – po svém vyhubení – pouhé jednotky procent.
 
Již v r. 2007 respektovaný časopis Die Welt konstatoval, že nejpronásledovanější menšinou světa jsou KŘESŤANÉ.
 
 
Dalších komentářů netřeba...


 
 
IV. VZTAH K SV. MICHAELU ARCHANDĚLU
 
 
Opět s odvoláním na Vaši duchovní profesi konstatuji, že dobře znáte nařízení papeže sv. Lva XIII. z r. 1884 prosit na konci každé mše sv. Michaela Archanděla zvláštní krátkou modlitbou o pomoc v boji proti duchovním silám zla – Lev XIII. ji složil po své vizi působení démonů v našem materiálním světě.
 
Svatý Michaeli, Archanděli, chraň nás v boji; proti úkladům ďáblovým buď nám záštitou; nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme; ty pak, Kníže vojska nebeského, satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni! AMEN.

Čestný muž a poctivý kněz Kristův, prezident Interdiecézního soudu, kanovník svatovítský ThDr. Jiří Svoboda mi kdysi - při podpisu mezinárodní petice pro záchranu chrámu SMA – důrazně řekl: "Od té doby, co se rozhodnutím II. Vatikánského koncilu po mši svaté zrušila povinnost recitovat tuto modlitbu, se ve světě rozšířil terorismus". 
 
(Sám jsme se měl příležitost na vlastní oči a uši se přesvědčit (spolu s dalšími přítomnými) o mimořádné účinnosti této modlitby – i během exorcismu).

Navzdory těmto nepopiratelným faktům jste mi Vy osobně a několik dalších Vám podobných katolických kněží s neskrývanou nelibostí opakovaně zakazoval snahu obnovit tuto tradici sv. Lva XIII. a po mši sv. modlitbu opět recitovat. Díky Bohu se modlí v řadě kostelů v Praze i po celé české zemi, nicméně odpor k ní z určitých kruhů je značný – jednou jsem byl v průběhu modlení dokonce fyzicky napaden emocionálně rozrušeným knězem z Vašeho mentálního okolí – se slovy "Zatím vyženu jenom já vás!"
 
Vám jsem pak ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla nabídl, že se její hlasité recitace rád vzdám, ujmete-li se jí Vy sám. Tehdy i při jiných příležitostech, např. u sv. Voršily, jste s nadřazenou bohorovností odmítl. Jako biskup máte nyní mnohem větší kompetence, proto Vás dnes znovu prosím o obnovení moudrého rozhodnutí papeže Lva XIII., aby tato mimořádně účinná "atomová" duchovní zbraň byla opět důsledně recitována po každé mši svaté ve všech kostelích celé Plzeňské diecéze. Uděláte to?

 

V. POSTOJE KDU-ČSL K PRIMÁRNÍM KŘESŤANSKÝM HODNOTÁM
 
 
1/ Vaše politické preference evidentně doporučující volbu FORMÁLNĚ křesťanské strany (pro niž jsem v době Josefa Luxe pracoval jako ředitel Zahraniční sekce – tehdy bylo její nazírání na prosazování křesťanských hodnot v sekulárním světě poněkud odlišné od rozkladné liberální politiky dneška) jsou dalším obrovským kamenem úrazu.
 
Zákeřný člověk plný cholerické zloby, odpadlý kněz – dezertér z vinice Páně, veřejný lhář a jidášský přítel sudetoněmeckých landsmanschaftů D. Herman (známe se přes 40 let) chce podle svých slov diskutovat s těmi, kdo tvrdošíjně prosazují adopce dětí homosexuálním párům..

Naproti tomu se kategoricky vymezuje proti jakékoli spolupráci s komunisty, z nichž mnozí jsou možná Božímu království spravedlnosti a lásky blíže než on či my. Nejen v postojích k přírodním zákonům stvoření s pokorou implicitně uznávají moudrost Stvořitele, který nezastupitelně svěřil nejvzácnější dar – předávání lidského života – do rukou úplné klasické rodiny – otci, matce a dítěti jako společnému plodu jejich lásky – pro zdravou existenci lidské společnosti – národa a státu.
 

2/ Ve vystupování zdánlivě mírný a hodný křesťan, usměvavě rozplizlý, leč k jakékoli věcné diskusi neochotný politický negramot HAYATÓ JOSEF Okamura, dokonce podle svého veřejného vyjádření explicitně podporuje a propaguje adopci dětí HOMOSEXUÁLŮM.., jakoby neznal Mojžíšův zákon či List Římanům (kap. 1).
 
Ve svém rozhovoru ("Seznam.cz" 13/10/17 – Fatimský den Panny Marie!) tvrdí, že pro výchovu opuštěných děti či sirotků je prostředí praktikujících homosexuálních partnerů lepší než jiné formy péče o ně. Je-li život v dětském domově tak beznadějně špatný, proč tedy Hyaytó jako starší Tomiův bratr nechal oba mladší sourozence vychovávat právě v něm, zatímco sám požíval výhody vyrůstat se svými prarodiči, kteří mu poskytli nejen materiální zabezpečení, ale především zdravý model lidského soužití jako muž a žena..?
 
Jaká byla oficiální reakce KDU-ČSL na toto zlo? – Nulová. Kromě Jiřího Čunka, jejž však mnozí lidovci (jako kdysi Jiřího Karase pro statečný boj proti abortům) nazývají – doslova –  "OSTUDOU KDU-ČSL" –  sic !
 
Ve světle těchto skutečností, stále ještě cítíte potřebu se TAKOVÉ STRANY zastávat, a dokonce nutit katolické křesťany, aby ji volili?
 
A přitom toto zdaleka není konec Hayatovým "eskapádám“:
 
V neděli 15/10/2017  H. J. Okamura k velkému pohoršení, "zděšení a zármutku" praktikujících křesťanů
před kostelem Nejsvětějšího Salvátora (ve správě podvratného novátorského kněze-politika a tzv. profesora T. Halíka) a sv. Ignáce (jehož dva jezuitští kněží PP. Jan Regner a Petr Vacík u T. Halíka často hostují) rozdával věřícím speciálně upravené přímluvné modlitby tzv. "RFK – křesťanských feministek" (viz příloha e-mailu), které:
 
a/ agresivně napadají přímluvné modlitby slavnostní mše svaté ve Staré Boleslavi při příležitosti svátku prvního národního patrona České země knížete sv. Václava – dne státnosti naší vlasti – koncelebrované diecézními biskupy Čech, Moravy a Slezska v čele s primasem českým Dominikem kardinálem Dukou. Samozvané "křesťanské feministky" dehonestují jeho modlitby i celou slavnost slovy:

"Letošní svatováclavská pouť se nesla v duchu nacionalismu a všeobecné nesnášenlivosti. Dokladem toho jsou i přímluvy, které ve Staré Boleslavi zazněly.
 
b/ se dovolávají na přímluvu sv. Hildegardy, sv. Terezy od Ježíše a sv. Anežky přijímání uprchlíků – vetřelců na naše území, legitimizování homosexuálních rodinných svazků atd. Výmluvným příkladem a důkazem pravdivosti tohoto (obtížně uvěřitelného?) tvrzení je mj. prosba opírající se o přímluvu sv. Hildegardy: "Nechť si každá a každý mohou zvolit svou identitu bez ohledu na to, v jakém těle se narodili".
 
Takové a další hereze jsou předmětem posouzení kompetentního pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, který rovněž dostává kopii tohoto otevřeného dopisu, ale současně žádám i Vás jako bývalého člena pražské arcidiecézní hierarchie, abyste se k tak ostentativnímu útoku na principy naší víry a etiky, jež přímo napadají přirozený řád Stvořitele a Jeho morální zákony Desatera, jasně, jednoznačně a nekompromisně vyjádřil.
 
 
3/ Naprosto absurdní je obvinění Hyató Okamury na adresu svého bratra Tomia, z něhož dělá "agenta Putina" (jako všichni "hodní" havlisté, když jim dojdou racionální argumenty (ani mne ta nálepka neminula – letos v zimě v knihovně V. Havla..).

Tato naprosto choromyslná a zcela účelová konstrukce (Tomio požaduje referendum o vystoupení z EU, a proto je agentem Kremlu..) bez jakéhokoli důkazu, jehož absenci Hayató sám přiznává, je asi tak inteligentní (či slaboduchá) jako obvinění pana Nováčka z podporování nadnárodních farmaceutických firem kvůli výroku, že vitamíny prospívají zdraví...

Úplně stejně bych se mohl popleteného Josefa Okamury zeptat: "A kolik tobě za tuto anti-kampaň neosoudruzi z KDU-ČSL nebo Bruselu zaplatili, Hayató?" Avšak ani kdyby strádal jakýmikoli finančními problémy, člověk nemá právo škodit své vlasti. To by měl i "křesťan" Hayató-Josef vědět. Bohužel však vůbec nechápe / nechce chápat reálné souvislosti, ani slova sv. Pavla:

"KDO ZANEDBÁVÁ SVÉ DOMÁCÍ, JE HORŠÍ NEŽ POHAN"

V průběhu několika let jsem jej několikrát vyzýval k věcné diskusi a porovnání argumentů – nikdy nenašel odvahu ani čas... Podle mého dřívějšího názoru je v nejlepším případě v podstatě nešťastník, který sice chodí na mše svaté, ale zároveň – BOHUŽEL – v důsledku:

a/ mylně chápané "všeobjímající lásky" ztratil schopnost rozlišovat – biblicky řečeno – pravou ruku od levé a směšuje lásku k bližnímu s tolerancí ke zlu.
 
Vynikající biskup českobudějovický zesnulý v pověsti svatosti v r. 1972 Mons. ThDr. Josef Hlouch ve své "Minutěnce" (krátké úvahy na každý den, které ve vězení napsal svému lidu) k tématu hříchu zdůrazňuje, že s ním nesmíme vést žádné diskuse ani "konsensuální dialogy" (jak žádají D. Herman a H. J. Okamura,..), ale "jen nepřátelství a boj", protože "každé polemizování s ním již otevírá brány Nepříteli" – opírá se při tom o vážné varování Božího Syna, s nímž je v absolutním souladu: "Kdo hledá nebezpečí, zahyne v něm".

b/ své pomýlené politické negramotnosti škodí naší vlasti (aniž si to možná (?) ve své naivní prostoduchosti uvědomuje).
 
Vzhledem k opakovanému případu otevření tématu adopcí homosexuálům v posledních dnech je velmi kontrastně patrný ostrý rozdíl mezi liberálně-levicovými postoji kryptobolševického vedení lidové strany, jež si říká „křesťansko-demokratická“, a Stranou přímé demokracie Tomia Okamury, který adopci dětí gayům a lesbám radikálně odmítl (stejně jako korektní Jiří Čunek, který však bohužel (!) o rudozeleném směřování KDU-ČSL nerozhoduje, neboť jej jeho vlastní mladí "perspektivní" spolustraníci odvrhli – viz výše.. (sic !)
 
Kdyby on získal politický mandát k vyčištění KDU od všech Jidášů, měl by ji snad ještě šanci výhledově zachránit. Za současné situace je to však strana, jež totálně ZRADILA SVÉ PŮVODNÍ HODNOTY, z nichž křesťanství jako silný duchovní proud vítězství lásky a života nad smrtí a pravdy nad lží vychází. (V. Havel tuto realitu pouze instrumentálně zneužil a „vytuneloval“ pro svůj "marketingový slogan"). Proto je KDU nyní prohnilá a "umírá bez hlesu" (tatáž slova napsal v r. 2007 významný americký kardinál James Francis Stafford o stavu české katolické církve kvůli jejímu zbabělému postoji ke kauze chrámu SMA !)
 
Ve světle řečeného, a zvláště včerejších událostí, se lze s vysokou pravděpodobností domnívat, že vzdělaný Hayató Josef Okamura vůbec nemusí být tak naivní a nevinný, jak se mnohým zdá.. Jeho veřejná, vědomá a dobrovolná podpora silám, jež zpupně pošlapávají Boží řád stvoření a jeho morální i přírodní zákony, ukazuje na cosi shnilého ve státě "japonsko-českém".. Pán Ježíš nám dává jasné a jednoznačné kriterium pro rozlišování duchů:

"PODLE OVOCE JE POZNÁTE – dobrý strom nemůže dávat špatné ovoce a naopak, špatný strom nemůže nést ovoce dobré."
 
 
4/ Jakkoli v případě Hayató Okamury mohou přetrvávat pochybnosti o jeho správné rozlišovací schopnosti, ve Vašem případě, Excelence, bych si však o ní, ani o míře Vaší mentální zdatnosti, pochybovat nedovolil.
 
Pročež Vás považuji za vědomého spolupracovníka se zlem multikulturalismu, genderu a likvidace národní i státní identity naší vlasti v duchu perverzního plánu R. Coudenhove Kalergi – inteligentního rakousko-japonského šílence, zednářského satanisty a sebevraha s čsl. pasem, který v r. 1925 v knize „Praktischer Idealismus“ jasně definoval svou vizi: "Mým cílem je vytvořit nový evropský lid – novou negroidní euroasijskou rasu" – nízké inteligence i charakteru a lehce ovladatelnou..
 
Takové zrádce duchovního povolání z řad vysokého duchovenstva v Ježíšově době nazývají evangelia farizeji, pokrytci, obílenými hroby či plemenem zmijím“.. A bývalý ministr školství ČR Prof. P. Petr Piťha v jednom ze svých silných projevů s lítostí konstatoval, že biskupové mají berle, aby se o ně opírali, místo aby jimi bránili ovce a zaháněli vlky..

Klasik české národní literatury Jan Neruda moudře praví:
 
"Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů..!"

Klíčová slova: Katolická církev  | křesťanství  | KDU-ČSL  | Okamura
5544 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Putin pronesl zásadní vyjádření ohledně migrace, které nemá na světě obdoby. Tak to budete koukat...Všudepřítomná hysterka Mirka Němcová podléhající zřejmě spasitelskému komplexu...A zde začaly pro ženu nejstrašlivější okamžiky jejího života. Imigranti ji střídavě znásilňovali, kousali, mlátili a ohrožovali střepem z lahve. Po neskutečném týrání... Tak tímhle Tomio Okamura šlápl hodně vedle... Je to nějaký kšeft s vládnoucími stranami? Fakt děsná hlína. Tato pasáž ze známého českého filmu totálně zesměšňuje a demaskuje sluníčkáře, neziskovky a vítače uprchlíků

euServer.cz

Co se rodí ve stínu sankcí a ovládnou svět USA, Rusko nebo Čína?Němci znovu volají po vůdčí roli v Evropě a ve světě

ePortal.cz

Zeman rozděluje společnost? Ne, tohle dělá úplně někdo jinýVelmi tvrdé hodnocení Babišovy vlády. Z úst asi největšího experta na víno z řad českých politiků

Eurabia.cz

Italský ministr odmítl zneužívání imigrantů neziskovými organizacemi financovanými miliardářem SorosemBlíží se další revoluce původních obyvatel proti multikulturnímu režimu? Tentokrát ve Švédsku!

FreeGlobe.cz

Šéf BBC přiznává, že dnes by už Monthy Python neprošel. Byli tam samí bílí muži. Známe odpověďImigranti, které přijala španělská levicová vláda, utekli. Pamatujete na loď Aquarius, kterou nevypustili na své území Italové?

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

Okamura: Jsme doslova v protektorátním postavení k Německu Magistrát Olomouce kašle na zdravotně postiženou ženu a upřednostňuje zdravé zájemce o byt - jde snad o korupci či aroganci?

ParlamentniListy.cz

Nedělejte stejnou chybu jako Hitler. Jestli pozvednete meč proti Rusku, zemřete, varuje Západ Ramzan KadyrovDostal medaili od Zemana, mladý ředitel ho vyhodil. Oceňovaný vědec jde do sporu s Akademií věd a říká: I komunisté byli slušnější
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění