Slabý liberalismus a totalitní islám

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 15.4.2005 | Rubrika: Zamyšlení
dóm

Liberalismus jako rebelie

Liberalismus má v sobě zabudován zárodek vlastního zničení, je tedy svou podstatou a přirozeností sebevražedný.

Jako první na to přišel Albert Camus ve své filozofické studii rebelantství. Camus ztotožňuje liberalismus s rebelií proti uniformitě a zavedením alternativ nastolujících svobodu volby. Ta se postupně rozšiřuje tak, že zábranu po zábraně a příkaz po příkazu demonstuje celou strukturu systému, který drží organizovanou společnost pohromadě a v jakéms takéms řádu a bezpečí. Liberalismus se tak proměňuje v horším případě v anarchismus, který svých cílů dosahuje terorem a vražděním, v lepším případě v hazardní experiment bez pravidel a omezení, tolerující vše, včetně proti němu se bouřících nových totalismů toužících po opětné uniformitě, které svých cílů dosahují opět terorem a vražděním.

Dnes se tento objev snaží rozpracovat do podrobností řada politických filozofů, z nichž nejsrozumitelnější se mně zdají Paul Berman a John Gray (nezaměňovat se stejnojmenným autorem psychologických studií o vztazích mužů a žen). Ke stejnému poznání přišli z opačných konců politického spektra. Berman je americký levicový liberál, Gray britský konzervativec. Pokusím se zde s použitím jejich poznatků a závěrů (Berman: Terror and Liberalism; Gray: Al Qaeda and What It Means to Be Modern a Heresies Against Progress and Other Illusions) nastínit obraz dnešního stavu světa na pokraji nové totality, jeho příčin, následků a možné záchrany před další blížící se katastrofou totalitního teroru, který si s ničím nezadá s nejhoršími výstřelky stalinismu a hitlerismu.

Islamismus je napodobenina

Oba vyslovují přesvědčení, že islámský fanatismus je dnes největším ohrožením liberálního politického a ekonomického systému, kterému se někdy rádo říká západní civilizace. Upozorňují však, že tato forma islámské totality není specificky islámská, nýbrž naopak odvozená od totalitních antiliberálních tradic západních. Že ztotožnění pojmů liberalismus a západní civilizace je mylné, či přinejmenším nepřesné, dokazují oba tím, že západní civilizace vypěstovala ve svých moderních dějinách nebývale vášnivě krutý totalitní antiliberalismus nebývalého rozsahu a fanatismu, odstartovaný guillotinami francouzské revoluce a korunovaný plynovými komorami Osvětimi. Antiliberalismus evropský - který je reakcí na Osvícenství a jeho nastolení svobody myšlení, vyznání a projevu - je pravým kořenem i obou moderních totalit muslimských, jimiž jsou dnes už pomalu odumírající irácký a syrský nacionálně sekulární baasismus a naopak dokonale se probouzející panislámský al-kajdismus.

Zatímco baasismus je pseudosocialistická napodobenina čistého stalinismu, panislámský al-kajdistický islamismus je produktem ideové schizofrenie či zmatené identity, jakou prožívají muslimové se západním vzděláním a jakou popisuje Salman Rushdie v Satanských verších. A je to reakce velmi podobná marxismu a leninismu. Jak podobná, nám Berman dokazuje analýzou obsáhlých a vysoce erudovaných spisů nejvlivnějšího myslitele moderního totalitního islamismu jménem Sajíd Kutb.

Schizofrenie liberalismu

Kutb byl Egypťan s literárním a myslitelským géniem encyklopedického kalibru, který už v deseti letech uměl nazpaměť celý Korán. Po univerzitě v Káhyře studoval několik let ve Spojených státech, které si důkladně zprotivil, ale kde si osvojil západní literární a filozofický styl. V 50. letech pomohl k moci Násirovi, který ho ale nakonec dal v roce 1965 jako protistátního živla popravit. Tím z něho udělal mučedníka a zaručil mu posmrtný vliv větší, než měl za živa.

Byl taky mistrný analytik nešvarů moderní západní liberální dekadence a popsal je s podobnou vášnivou záští, s jakou Marx popisoval kapitalismus 19. století. A těžko s ním nesouhlasit: Moderní kultura po celém světě dospěla do nesnesitelné krize. Člověk je odcizen své přirozenosti. V moderním stylu života se hroutí lidskost. Lidská inspirace, inteligence a moralita degeneruje. Sexuální vztahy upadly pod úroveň divoké zvěře. Člověk je nešťastný, zoufalý, skeptický, jeho základní lidské funkce jsou narušeny, slábnou a chabnou, trpí depresí, neurózami a psychózami, perverzí, idiotstvím, šílenstvím a zločinností. Potlouká se světem bez účelu a zabíjí jednotvárnost života bezúčelnými činnostmi, které vyčerpávají duši, tělo a nervy, pomáhá si k tomu drogami, alkoholem a perverzními temnými myšlenkami, zoufalými a bezcílnými doktrínami. Ekonomicky nejvyspělejší země vedou mizerný život a ztratily kontakt se svou duší. Západ se zmítá ve schizofrenii, kterou vnucuje ostatnímu světu, který už je jí také nakažen.

Západ je choroba

Nic neobvyklého, podobně hřímají i myslitelé západní. Jenže Kutb tomu šel na kloub do historické hloubky a identifikoval si příčiny. Zavinily to jednak starořecká filozofie víry v moc lidského rozumu bez pokory k Bohu, jednak rané křesťanství zamítnutím Mojžíšových zákonů a zamlžením čirosti Ježíšových proroctví. Přizpůsobilo se řecko-římskému pohanství a zároveň odtrhlo duchovní sféru od hmotného života a utápělo se v iluzorních a iracionálních dogmatech. Oddělení náboženství od hmotného života a do kontrastu s vědou a technikou nastolilo do moderního světa rozpolcenost duše - schizofrenii, z níž jej může osvobodit jen obnovení jednoty všeho pod vládou islámu.

Rozumějme tomu dobře: Západní civilizace se svou demokracii, liberalismem, humanismem, prosperitou a lidskými právy není - jak se domníváme my - to nejméně kruté uspořádání lidské společnosti, nýbrž choroba, která hrozí zachvátit celý svět, jestliže jej před ní nezachrání islám. A islám, to jsou muslimové, kteří se od západní schizofrenie dokáží oprostit správným chápáním Koránu. Toho mohou dosáhnout jen zaníceným bojem v angažované kampani za vítězství islámu. Korán není jen kniha moudrostí, nýbrž kompletní systém žití. K chápání jeho pravdy nestačí jej studovat se zbožnou vervou, nýbrž prožívat v revoluční akci. V islámu je Bůh vším a vše je v Bohu a Bůh tudíž musí všemu a nade vším vládnout. Islám je ohrožen neustálým tažením Židů a křižáků, kteří jej chtějí zničit, neboť vědí, že je jim duchovně nadřazený. Boj proti nim je proto povinností každého věrného muslima.

Totální vítězství

Tento boj musí nutně vést k totálnímu vítězství, protože islám je náboženství celého lidstva a celé lidstvo jej musí dříve či později přijmout. Toto náboženství, podle Kutba, je "univerzální deklarace svobody z porobení jinými lidmi a vlastními nešvary". Islám je systém totální spravedlnosti a rovnoprávnosti, pro všechny rasy, chudé i bohaté, nevzdělané i učené, nastolení absolutní důstojnosti pro všechny.

Jak se jich dá dosáhnout? Zrušením všech zákonů stvořených člověkem a jejich nahrazením jedním zákonem Božím, platným pro všechny. Rozumějme: demontáží demokracie, parlamentu, voleb, politické debaty. A jestliže se nějací nemuslimové pokusí zákon Boží svrhnout, islámský systém se musí bránit a spravedlivě je trestat podle islámské spravedlnosti a neposkytovat jim žádnou ochranu před Božím trestem, chlácholí nás Kutb. Islámské spravedlnosti se docílí džihádem čili rebelií všemi dostupnými prostředky proti tyranii západního liberalismu. Ten se musí zničit, aby z jeho trosek mohl vzniknout nový, jediný správný a s konečnou platností poslední a nejdokonalejší svět. Za jeho vítězství stojí za to obětovat vlastní život, neboť smrt ve jménu revoluce či Boha je inspirací dalším bojovníkům a tím dává padlým nesmrtelnost.

Takto dnes Kutbovo poselství islámu chápou dostatečné miliony islámských revolucionářů na to, aby demokracii a liberalismu - a všem demokratům a liberálům - dokázali jménem Boží spravedlnosti podříznout krk.

Tyranie liberalismu

A jsme opět oklikou v Marxovi a Leninovi. Takže se už nedivme, že se islám těší tak silné přímé či nepřímé podpoře, či přinejmenším toleranci, všech těch revolučně cítících levicových liberálů, jejichž liberalismus spočívá v tom, že si osobuje liberální právo podílet se na likvidaci všeho liberálního, ve jménu liberalismu. Naprostého, absolutního, totálního.

Totalismus je vždy rebelie proti "tyranii" liberalismu. Tou tyranií je právo osobní volby, povinnost osobní odpovědnosti, nejistota výsledku a riziko neúspěchu. Z těch pramení strach z konání chyb a z proher v konkurenci se schopnějšími. A z tohoto strachu pramení touha odevzdávat svobodné rozhodování moudřejším a mocnějším, historické nezbytnosti a Boží pravdě. Totalita vítězívá nad liberalismem proto, že liberalismus zapomíná na jeden důležitý fakt lidské psychiky: Ve svobodné volbě mezi svobodou a jistotou většina lidí svobodně volí jistotu.

A v tom spočívá atraktivnost i hrůzostrašnost dnešní islámské revoluce.

Totalismus se vrací

Sebeničivost liberalismu má dva zárodky. Jedním je zásada a přesvědčení, že musí tolerovat i ty své vrahy, jinak není liberalismem. Druhým je víra, že veškeré krutosti totalitních maniaků musí mít logicky vysvětlitelné příčiny, které se dají odstranit nebo napravit, a kdo jiný za ně nese vinu, než zase liberalismus. Ten přece má svobodu volby, a měl by proto volit spravedlivě, což znamená sebemrskačsky a sebevražedně. Ti jeho protivníci svobodu volby nemají, protože žijí v tyranii působené chybnými činy našeho liberalismu.

Ani na vteřinu ty sebemrskače nenapadne možnost, že protivníci liberalismu se nebouří proti nějakým chybám liberalismu, nýbrž proti liberalismu samotnému, jako principu, ideálu a systému. A že žádný ústupek, žádné napravení chyby, žádné zvýhodnění protivníka na jeho nenávisti k liberalismu nic nezmění, naopak mu dá novou zbraň a silnější motivaci. Robespierre, Lenin, Mussolini, Hitler, Mao, Pol Pot, Sadám Husajn, Usáma bin Ládin. Je to vždy tentýž motiv, tytéž metody, tentýž výsledek. Tatáž utopie, tytéž masakry, tytéž oběti, totéž glajchšaltované myšlení, tatáž totalitní vláda. A na cestě k nim, tentýž liberální appeasement.

Kutb má pravdu, že liberalismus má kořeny v křesťanství a ještě hlouběji v judaismu. "Co je Božího, Bohu, co je císařovo, císaři" je odpoutání ideologie od státu a právo na svobodu myšlení neutlačovanou státní mocí. Ty uzákonilo teprve osvícenství, a vzdejme mu za to díky. S ním přišlo Voltaireovo "nesouhlasím s vaším názorem, ale budu se do smrti rvát za vaše právo jej vyslovit". Za to vzdejme díky i jemu.

Co Kutb pokládal za nemoc, je pro nás lékem. Jenže předózováním se kdejaký lék může stát jedem. Jen co se liberalismus zrodil, už umožnil, aby jej revoluce utápěla v krvi. Jen co se probral k osvícenému a tolerantnímu monarchismu přelomu 19. a 20. století, utápěl se v světové válce a totalismu bolševické revoluce, fašismu, nacismu, druhé světové války a poválečného komunismu. Vždy mu k tomu utápění pomohla liberální tolerance a víra v utopii spasení, pokroku, vzniku nové dokonalé civilizace zničením té existující. A vždy mu k tomu sloužily početné houfy dobře mínících pokrokových intelektuálů.

Utopický mýtus

Kde se tento neustále se vracející antiliberální totalismus v evropské duši po všech těch děsivých zkušenostech bere, se nám pokouší Berman vysvětlit poukazem na jeden specifický křesťanský utopický mýtus, jehož si Kutb nevšiml, protože v něm byl sám namočen až po uši: Mýtus Apokalypsy, střetu absolutního dobra (my) s absolutním zlem (oni) po němž ve strašlivé válce zanikne dnešní škaredý svět a zrodí se nový, dokonalý, spravedlivý, zničením všech svých nepřátel, odevzdávající absolutnímu dobru (nám) totální vládu nad celým světem. Tímto mýtem byl poháněn marxismus, fašismus, nacismus, a je jím poháněn i dnešní islamismus.

Diagnóza precisní. Jenže jako lék Berman nabízí jen další dózu liberální utopické mastičky, kterou si sám na dvou stech stránkách tak dobře zkritizoval: "Svoboda pro druhé znamená bezpečí pro nás. Buďme pro svobodu druhých." (Včetně, rozumějme, teď, v této chvíli, Al Kajdy?)

Iluze pokoroku

Pro trochu praktičtější a bezpečnější pilulku si budeme muset zajít ke konzervativnímu Grayovi, jehož analýza až potud víceméně odpovídá Bermanově. Kromě toho, že Gray ví, že i levicový liberalismus patří mezi ty apokalyptické utopie převratu v dokonalý svět, akorát s tím rozdílem, že pro ně nechce vraždit, jen nedokáže vrahům ve vraždění bránit. I liberalismus se pokládá za jediné správné uspořádání světa, k němuž logicky celý svět směřuje, podle toho našeho euro-amerického modelu trvalého pokroku a růstu prosperity.

Bushovi "neokonzevativci" se sice snaží křísit a bránit tradiční kulturní a morální hodnoty a ideje, na nichž spočívá západní civilizace. Ale jejich uplatňování v mezinárodní politice a ekonomice se opět provádějí stylem utopických liberálů věřících, že mají svatou povinnost západní politickou demokracii a liberální ekonomiku nastolovat v celém světě, třeba i násilím a proti vůli osvobozovaných. Střet Bushovy Ameriky s radikálním islámem tedy není jen střetem dvou odlišných civilizací, ale ještě víc střetem dvou spasitelských utopií odhodlaných jedna druhou zničit a nahradit ji totálně a všude tou svou, která ve své americké podobě se už taky pomalu začíná podobat glajchšaltu, i když nepoměrně laskavějšímu. Obě mají ambice a rozsah globální, absolutní a totální, bez možnosti kompromisu.

Ozdravující alternativou by byl ústup z glajchšaltujícího globalismu zpět do různorodých regionálních politických a ekonomických uspořádání, která odpovídají příslušným tradicím a mentalitám. Bez potřeby převracet druhé na naši víru, ale s vůlí uchovat si svou vlastní a žít s odlišnostmi ne-li v přátelství, tak alespoň v příměří.

Kořenem většiny rebelií, revolucí a konfliktů je iluze a sebeklam pokroku. Ne oprávněná víra, že svět se dá zlepšit, nýbrž fakty nepodložené přesvědčení, že svět se zlepšuje automaticky s přibývajícími vědomostmi a zkušenostmi. Domněnka osvícenců a pozitivistů, že hmatatelný pokrok vědecký, technický a vědomostní automaticky vede k odpovídajícímu pokroku politickému, sociálnímu, etickému, kulturnímu a duchovnímu.

Střízlivý konzervatismus

Historie nás přesvědčuje o opaku. Politika, společenské uspořádání, etika, kultura a duchovno nejsou vědy, nýbrž umění, která nefungují podle provždy daných vědeckých zákonů, v nichž jednou nahromaděné objevy automaticky usnadňují práci nástupcům. Jsou to umění, v nichž sice historické záznamy předchozího tvoření mohou skýtat nástin, jak lze kvality a hodnoty pěstovat, ale ne záruku automatického kumulativního zlepšování. To musíme každý sám za sebe, pokaždé znovu a z nuly, podle osvědčených šablon, ale v novém kontextu a nových podmínkách, činorodou tvůrčí prací na vlastní odpovědnost neustále pilně piplat.

Nebažit po absolutních, totálních, jedině a navždy správných odpovědích. Učit se žít v přirozeném stavu nedořešenosti, neúplnosti, nedokonalosti a nezodpovězených otázek, které dělají život fascinující, pestrý a plný výzev. Místo arogance jistoty pěstovat pokoru nejistoty. Nečekat gigantické výsledky a radovat se z každé maličkosti, která se daří. Neupírat druhým právo na odlišnost, pokud nám je nechtějí upírat oni. Bránit svou svobodu jako lvi, když je ohrožená.

To bude asi jeden z pilířů praktického, střízlivého a racionálního demokratického konzervatismu jako léku na sílící krize a masakry stále se opakujícího konfliktu utopického absolutního liberalismu s utopickým absolutním totalismem.

Z časopisu 51 pro

4273 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Nová pokroková ředitelka norského muzea prohlašuje, že kolekce už „nebudou tak bílé a maskulinní„Zvykněte si,“ říká holandská mešita nepřizpůsobivým občanům, kteří si stěžují na svolávání k modlitbámTento návrh je nejlepší, co se tu objevilo od roku 1989. To se nesmí stát, reaguje vyděšeně Kalousek. Oč jde?Bez Vás nepřežijeme...Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařský

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Noví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČRTurecký velvyslanec: Ramadán lepší Vánoc!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Fňukno Němcová. Sv*ně, nemůžeme demonstrovat! Xaver a Lipovská „řádí“ dál. A dostalo se to dalekoKdo na Hrad? Xaver a Šídlo u Soukupa, padla šokující jména. Šéf Barrandova kopnul do Zemana
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění