Premiér Babiš neví, která bije. Je zmatený. Europoslanec Zdechovský přináší šokující informace o smlouvě, před kterou varoval profesor Piťha

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 5.11.2018 | Rubrika: Rozhovory
travesti

ROZHOVOR „Premiér Babiš neví, která bije. Je zmatený a vůbec se v této problematice neorientuje. Jednou za ním přišly na kafe holky z genderu a on to hned začal podporovat. Tak se nerozhoduje státník, ale naprosto nekompetentní populista, který nedokáže opřít svá rozhodnutí o fakta, ale rozhoduje se jen na základě emocí,“ říká europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Článek 12 Istanbulské úmluvy říká, že „strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“. Takže pokud je stereotypem ve společnosti, že ženy rodí a vychovávají děti, starají se o domácnost a tak dále, tak by to na základě této dohody mělo být u nás vymýceno a Česká republika má povinnost přijmout zákony, které takovéto stereotypy vymýtí?

Ano a toto potvrzuje i Úřad vlády, ženám nemá být podsouváno, že musejí být jen doma, mají mít maximální možnosti dělat kariéru stejně jako muži – to je obecně princip politiky rovnosti, a proto máme už například genderově korektní učebnice, kde se právě nemá žena ukazovat jen s dětmi, ale třeba v různých profesích

Úmluva zahrnuje Preambuli, 12 kapitol s 81 články a dodatek. V článku 1 první kapitoly jsou formulovány cíle úmluvy: „a) chránit ženy před veškerými formami násilí a dosáhnout prevence, stíhání a potlačení násilí vůči ženám a domácího násilí; b) přispět k eliminaci veškerých forem diskriminace žen a podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen; c) navrhnout zevrubný rámec, strategie a opatření pro ochranu a pomoc veškerým obětem násilí vůči ženám a domácího násilí; d) podpořit mezinárodní spolupráci ve snaze o eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí; e) poskytnout podporu a pomoc organizacím a složkám účastným na prosazování zákonnosti, aby mohly efektivně spolupracovat a dohodnout se na integrovaném postupu při eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí.“ Lze to tedy chápat tak, že podle písmen a), c), d), e) násilí páchají pouze muži, a nikoli ženy? A lze chápat písmeno b) jako snahu zavést pozitivní diskriminaci žen?

Určitě ano. Takto to chápe i řada námi oslovených právníků. Pozitivní diskriminaci žen před muži vnímáme jako jedno z největších rizik Istanbulské úmluvy. Oběti domácího násilí jsou častěji děti a senioři a o nich tam bohužel v podstatě nic nenajdete.

V úmluvě se píše, že „násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřazenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji. Násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež ženám vnucují podřízené postavení vůči mužům.“ Co vy na to? Existuje v ČR strukturální násilí vůči ženám a vnucuje ČR strukturálně ženám podřízené postavení?

Nesouhlasíme, v ČR je dlouhodobá tradice toho, že ženy pracují, mají lepší pracovní podmínky (například nesmějí tahat těžká závaží, zohledňuje se těhotenství a tak dále) a podobně, obecně jsme spíš země gentlemanů, podpantofláků a selek s válečkem v ruce. Zákon o domácím násilí také máme už mnoho let.

V článku 3 úmluvy jsou definice pro účely této úmluvy: „a ‚násilí vůči ženám‘ je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskriminace žen a budou se jím rozumět veškeré činy genderového násilí, jež vyústí anebo mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání žen včetně hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svobody, ať k nim dochází na veřejnosti nebo v soukromí. b ‚domácím násilím ‘se rozumějí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či současnými manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společnou domácnost s obětí; c pod pojmem ‚gender‘ se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.“ Co to je ekonomické násilí? Pokud manželce nekoupím čtyři kabelky ročně? Není psychické násilí naopak, pokud mi manželka zakáže jít na pivo a bavit se s přáteli? Není třeba psychické či sexuální násilí, pokud mi odpírá dlouhodobě sex či já jí? A „genderové násilí“ je, pokud společnost, muž či žena vyžadují, co považují za náležité pro muže a ženy? Je genderové násilí, pokud žena chce, aby muž byl „chlap“, a pokud muž chce, aby se žena chovala jako „ženská“?

důvodové zprávě je, že genderové násilí je vše, co se děje, protože žena je žena a za nás je psychické násilí na mužích to, co popisujete, proto říkám, že 100 procent mužů nějaké psychické násilí zažilo, a proč to nikdo neřeší? 

Jak je to vlastně s genderem a úmluvou? Vy říkáte, že se tam to slovo opakuje dvacetkrát. Citoval jste i článek 6 – Politika citlivá ku genderovým problémům: „Strany se zavážou, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži.“ Takže zavádění pozitivní diskriminace, kvót?

Ano, my to v tom vidíme – o té diskriminaci jsme se více rozepsali v našich článcích Istanbulská úmluva pomůže ženám lépe kriminalizovat muže a  Proč Istanbulskou úmluvu kritizují právníci po celé Evropě a v ČR se o tom mlčí?

Podle vás má smlouva zasahovat i do vzdělávacího systému. V jakém směru? To myslíte článek 14: „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako jsou rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“ Takže opět, streotyp je například, že žena je maminka a muž je voják? Takže dohoda požaduje opak?

Tady je více výkladů, zastánci říkají, že IU nevyžaduje víc, než co máme ve školním řádě už teď – viz příspěvek paní Smetáčkové na semináři Rady vlády k IU. My v tom ale vidíme to, že ano, postupně se dětem už ve školkách, na kroužcích (v důvodovce jsou zmíněny i kroužky náboženství či sportovní aktivity) bude vysvětlovat teorie rovnosti a teorie genderu, protože bez toho jim nevysvětlíme, co vlastně genderově podmíněné násilí má být. U malých dětí navíc už jen informace o tom, že se nemusejí identifikovat se svým pohlavím a budou si moci vybrat, až budou starší, může způsobit docela zmatek, zvláště pokud jsou v rodině třeba čtyři dcery a rodiče si stýskají, že by chtěli chlapce, dítě může mít pak potřebu jim to přání splnit, aby jim udělalo radost – tyto věci se dřív řešily rodinnou terapií, ale nyní je obecně přijímaná prostě úřední změna pohlaví, a to i v ČR, viz například tento článěk.

Mimochodem, tady více k situaci v Británii.

Jsou v České republice ženy některými zákony diskriminovány? U nás neexistuje rovnost před zákonem? Vy jste napsal, že Úřad vlády potvrdil 100% právní nadbytečnost Istanbulské úmluvy, přesto se rozhodl Andrej Babiš, že podpoří její ratifikaci…

Informaci o tom, že všechny zákony už máme, opakovaně řekl přímo pan Šafařík, například během kulatého stolu k IU v PSP 11/5, pak ale Úřad vlády vydal brožuru, že se dělaly a dělají tři drobné dílčí změny, čímž vlastně popřeli svá vlastní slova. Přijde mi to dost jako zoufalé nacházení argumentů pro to, že to přece jen potřebujeme.

Vy tvrdíte, že Istanbulská úmluva pomůže ženám lépe kriminalizovat muže a že je o ničení rodin a zamezení přístupu otců k dětem. Celý proces rozvodu bude podle vás ovlivněn „jistotou neviny ženy“ a presumpcí VINY muže. Jak to?

IU zavede až takovou ochranu obětí, že ženě bude stačit, aby o násilí řekla neziskovce, ta jí dále všude bude dělat tlumočníka, protože jakékoliv opakování výpovědi oběti stresuje (dochází k sekundární viktimizaci), proto by nemělo docházet k výslechu na policii ani na soudech. Zde dále nebude možné předkládat důkazy o jiných partnerech a skutcích, respektive bude velmi obtížně prosaditelné, že je to relevantní a soud by se tím měl zabývat, osobně to považuji za velmi nebezpečné, protože to je naprosto dokonalé podhoubí pro různá křivá obvinění a z mnoha jiných českých případů víme, že ženy si ta obvinění opravdu (shoda mezi odborníky panuje na třetině případů) vymýšlejí – viz například Muž strávil tři čtvrtě roku ve vazbě kvůli křivému obvinění z týrání  a odhalit to mohou jen opakované výslechy.

Dále IU oběti bude garantovat maximální ochranu před (leckdy jen domnělým) pachatelem, nebude možné, aby se s ním setkávala na nějakých, jakýchkoliv jednáních, proto jakmile třeba před/při rozvodu padne obvinění, budeme se muset rozloučit s nějakou párovou terapií, mediací, ba co víc, interdisciplinární spoluprací a la cochemský systém, kdy se rodiče vedou ke společné rodičovské zodpovědnosti a dohodě. A mám potvrzeno přímo od paní Vargové (šéfka vládního odboru proti domácímu násilí), že Cochem nebude v případech s násilím vhodný. A od pana Šafaříka (ředitel vládního odboru pro rovnost) mám potvrzeno, že nepůjde všude plošně Cochem zavést, protože IU zakazuje dát „alternativní řešení sporů“ jako standardní (tedy povinné) řešení. On to obhajuje tím, že křivá obvinění jsou sice vážný problém, ale nebude přece nijak narušen institut křivého obvinění, kdy pachateli hrozí až deset let, takže vyznění bylo, že mu to je v podstatě jedno. Jenže už teď je extrémně těžké, aby muži KO prokázali, i policie je od žalob odrazuje, protože přece nepřipraví děti o matku – a když už dojde k soudu, ze stejného důvodu matky unikají se směšnými tresty a la 500 Kč pokuta – viz ten případ výše, tam dostala matka jen podmínku, ačkoliv toho otce svým křivým obviněním úplně zlikvidovala. Jak to ale bude v momentě, kdy matku vlastně nebude moci nikdo pořádně vyslechnout? Myslíte, že nějaká neziskovka půjde proti matce? Žena je přece vždy oběť a muž násilník – aspoň tak to IU staví, ačkoliv tam je, že oběti mohou být i muži – jenže ruku na srdce, kdo muži uvěří, že ho žena týrá? 

Exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová upozorňuje, že úmluva de facto zavádí trestné činy, které byly předtím spíše přestupky. Například za každou facku, neboť „strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření k tomu, aby úmyslné konání činů fyzického násilí vůči druhé osobě bylo klasifikováno jako trestný čin (čl. 35)“. Stejně tak prý bude trestným činem dotek, vtip, hvízdnutí, poklona, dvojsmysl apod., protože: „Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro to, aby byly klasifikovány jako trestné úmyslné činy: je-li přes nesouhlas druhé osoby vykonán jakýkoli jiný akt sexuální povahy…“ (čl. 36 odst.) a dále jakákoli forma nežádoucího verbálního, neverbálního či fyzického projevu sexuální povahy ... (čl. 40) ... které budeme stíhat i ve stadiu pokusu nebo pomoci (čl. 41) a i přes nesouhlas poškozeného (čl. 44 odst. 4). Dále tam je trest odnětí svobody nebo/a odnětí rodičovských práv (čl. 45) … budou vyloučeny odklony, mediace či smírné vyřešení (čl. 48 nazvaný Zákaz alternativního řešení sporu) … promlčení trestného činu bude vyloučeno, aby bylo možné trestně stíhat pachatele i poté, co dětská oběť dosáhne zletilosti (čl. 58). Souhlasíte s tím, na co upozorňuje Kovářová?

Paní Kovářová je velmi zkušená právnička se specializací na rodinné právo, předsedkyně Unie rodinných advokátů. Za nás je relevantnější zdroj než například paní Ježková, advokátka společnosti ProFEM, která říká, že to tak nebude. V každém případě, kde je jistota, že k tomu v budoucnu nedojde? S přístupem „nulové tolerance k násilí“ vychází, že pravdu má spíše paní Kovářová a vše se jen ještě bude zpřísňovat.

Píše se o skupině GREVIO, která má vymáhat plnění úmluvy. Co je tato skupina zač? Je normální, že její členové mají mít doživotní imunitu včetně odpuštění bezpečnostních kontrol při cestování? Je GREVIO genderově vyvážená? A nebude mít monopol na interpretaci úmluvy?

Jde o monitorovací orgán, do května 2018 to bylo jen deset žen, nyní (protože ratifikovaly další země, a je tedy potřeba, aby jich bylo více) má GREVIO 15 členů, kdy jde o 13 žen a dva muže – genderově vyvážené by to tak bylo jen v případě, že se ještě 5,5 ženy identifikuje jako muž. Ta doživotní imunita mi přijde zcela absurdní a nechápu, proč mají imunitu vyšší než český prezident, a to hlavně i v době, kdy už funkci ani vykonávat nebudou. Tady jsou i jejich životopisy.

Istanbulská dohoda byly již ratifikována v několika státech. Jaké jsou zkušenosti s její aplikací v praxi?

Zde se právě ukazuje, že výklad pojmu gender a podobně bude od skupiny GREVIO, která má zásadní roli při posuzování, opravdu velmi dynamický, protože například Dánsku bylo vyčteno, že domácí násilí řeší příliš neutrálně a mají více zohledňovat genderově podmíněné násilí. Určitě dali spoustu dobrých doporučení, to nerozporuji, dá se ale mluvit i o tom, že dali za pravdu těm, kteří se obávali přílišného tlaku na co největší prosazení teorie genderu.

Co role neziskovek?

Bude velmi posílena, hlavně těch, které se budou specializovat přímo na ženy. Zde bych upozornil, že proti IU už protestují i neziskové organizace, které obětem pomáhají (vím víc například ke Spišské charitě – řeší totiž domácí násilí neutrálně na pohlaví/genderu, proto nedostávají dotace). Protestní nótu tak podepsalo hned 333 neziskovek z devíti států Rady Evropy, text a seznam je zde.

Jak dopadla Istanbulská dohoda v Evropském parlamentu?

Byly velké diskuse, ale nakonec byla přijata, protože v Evropě je zakořeněno, že ženy musíme chránit a mít k nim extra úctu. Pro mnohé je až nepřípustné říct ne další ochraně, ale není to ne veškeré pomoci, je to ne na pomoc, kterou už nepovažuji za adekvátní, protože je přehnaná. Je rozdíl mezi jednou fackou a opravdu brutálním dlouhodobým týráním a s přístupem „nulová tolerance k násilí“ tyto rozdíly smýváme a šijeme si bič sami na sebe.

I já sám jsem měl nejdříve s ne problém, a než jsem si zjistil víc, úmluvu jsem podporoval. Po přečtení všech dodatků, příloh a zamyšlení se nad tím, co to v reálu bude znamenat, jsem ale jedním z největších odpůrců, a to se domácímu násilí a obětem věnuji už řadu let a zastávám se jich.

Co říkáte tomu, že Česká ženská lobby dala trestní oznámení na Petra Piťhu?

Celkově kázání nijak extra nehájíme, protože mnohými nebylo pochopeno, že má jít o starozákonní proroctví o tom, jak to tu může za několik let vypadat. Řekl, že IU tomu až apokalyptickému stavu pomůže, ne že to bude její přímý následek. Ne všichni to tak ale pochopili, jsou z toho pak dlouhé diskuse, které mají k věcnosti velmi daleko. Přitom případů dětí odebraných kvůli tomu, že jim rodiče odmítli změnit pohlaví a dávat hormony blokující pubertu je už tolik, že je najdete i na The Washington TimesThe Federalist, v Británii někteří mluví vyloženě o střetu lékařů a těch, kteří „vše řeší změnou genderu dítěte“.

Nejsou výjimky i opakované změny pohlaví (známý je hlavně případ Rii Cooper, v 15 se z chlapce změnila na ženu, v 18 zpátky na muže a ve 23 je opět ženou). Agentura Reutersinformovala, že američtí rodiče akceptují změnu genderu už od tří let věku. O přeměně jednoho tříletého chlapce a neskutečně rychle rostoucím zájmu o kliniky pro transgenderové děti už loni informovalo i české info.cz.

A když jsem u toho, víte, co o genderu prohlásil papež František? Teorie genderu je jako jaderná hrozba, jde o ideologickou kolonizaci. To v ČR příliš skandalizované nebylo.

Co si myslíte o svobodě diskuse k této věci v ČR? Zmínil jste debatu pořádanou Úřadem vlády a také „objektivitu“ Nory Fridrichové na ČT v pořadu 168 hodin…

Ano, nemyslím, že by se tu vedly objektivní debaty. Odpůrci Istanbulské úmluvy dostávají prostor jen tak, aby se neřeklo. Bohužel pořad 168 hodin v tom trochu přestřelil a z mého pohledu nebyla reportáž objektivní. Už jsem to opakovaně řekl, že přístup Babišova Úřadu vlády považuji za neprofesionální. Jsou to úředníci, nechápu, jak se mohou sami usnést, že ČR něco potřebuje, to přece mají dělat zvolení poslanci. Tak to vypadá, když začnou českému národu vládnout nemehla, která si nedokážou ani ukočírovat své vlastní úředníky. To pak nepotřebujeme volby a Úřad vlády nám vše nadiktuje. Více v tomto článku.

Proč myslíte, že Andrej Babiš celou úmluvu podporuje? U voličů mu to asi moc hlasů nezíská…

Premiér Babiš neví, která bije. Je zmatený a vůbec se v této problematice neorientuje. Jednou za ním přišly na kafe holky z genderu a on to hned začal podporovat. Tak se nerozhoduje státník, ale naprosto nekompetentní populista, který nedokáže opřít svá rozhodnutí o fakta, ale rozhoduje se jen na základě emocí.

www.parlamentnilisty.cz

Klíčová slova: nový světový řád  | gender
2966 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Nic takového se zatím ještě nestalo, Čína investuje přes bilion $ do nového plánu na technické předběhnutí USANáš blok by byl bez migrantů ochuzen, káže eurokomisařka . Jedinými lidmi, kteří popisují imigraci jako problém, jsou podle Johansson „pravicoví extremisté“EU výměnou za peníze na koronaviru vyžaduje podvolit seBez Vás nepřežijeme...KORONAVIRUS: Domácí vězení pro Evropany... ... amnestie pro ilegální imigranty

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Švédsko: Levicové noviny útočí na odpůrce vládní strategie proti koronaviru. Odpůrci jsou hlavně židé ...A opět muslimští imigranti zmlátili v Belgií policisty ...

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Profesor Keller popsal cesty peněz po EU. A: ,,Olezlé, slizké, odpudivé..." Na koho jsme se to ptali?Jste Rom? Nechci, slyšel český umělec. Našel zastání, ale také výsměch: Hošíku...
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění