10 důvodů proti Lisabonské smlouvě- EUROÚSTAVĚ č. 2

Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 21.11.2007 | Rubrika: Politika
Je vote non

 

Motto:

 Kongres ODS zakazuje všem politikům ODS předávat další kompetence ČR na úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah evropské agendy schvalované kvalifikovanou většinou.

 

Z usnesení Kongresu ODS z roku 2006

 

 

Úvod

 

Smlouva o Ústavě pro Evropu (dále Euroústava č.1), která byla podepsána prezidenty a premiéry členských států Evropské unie na podzim roku 2004, nevstoupila v platnost. Důvodem tohoto vývoje byla skutečnost, že občané Francie a Nizozemska tento dokument odmítli podpořit v referendech.

Po období diskuse se členské státy v průběhu roku 2007 dohodly na tom, že přijmou novou upravenou smlouvu, která dostala název „Reformní smlouva EU“. Podle místa jejího vzniku se jí někdy říká rovněž Lisabonská smlouva. V tomto textu ji nazýváme Euroústava č. 2.

Tato smlouva v zásadě vychází z odmítnuté Euroústavy č.1, o čemž svědčí mimo jiné i skutečnost, že výsledná smlouva je de facto souborem schválených připomínek k původnímu ústavnímu textu.

Pro lepší orientaci v tomto dokumentu jsem si dovolil připravit tento materiál. Je určen všem občanům, kteří se zajímají o veřejné záležitosti. Bude volně k dispozici na www.fajmon.eu.

 

 

1. Zmenšení váhy hlasu České republiky v Evropské unii

 

Česká republika získala při vstupu do Evropské unie v roce 2004 dle Smlouvy z Nice určitý podíl na rozhodování v Radě EU. Tento podíl se dá konkrétně vyjádřit jako 3,7 % hlasů a týká se hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU.

Dle Euroústavy č.1 se váha hlasu České republiky měla snížit okamžitě po jejím vstupu v platnost na 2,2 % hlasů. Podle Euroústavy č.2 zůstane váha hlasů České republiky do roku 2014 stejná jako v doposud. V letech 2014-2017 je možné ještě zachovat původní hlasovací systém. Nejpozději v roce 2017 ale dojde ke snížení váhy hlasů ČR dle původního návrhu Euroústavy č.1. Ke snížení váhy hlasu ČR tedy sice dojde později, ale konečný efekt bude stejný. Česká republika bude mít menší váhu hlasů v Evropské unii.

 

 

2. Konec národního předsednictví a nový euroministr zahraničí

 

Evropská unie od svého založení až dosud fungovala na principu rotace národního předsednictví v Evropské radě. To v praxi znamenalo, že každý půlrok řídil práci Evropské rady jeden členský stát Evropské unie. Předsedou Evropské rady tak byl zpravidla premiér předsedajícího státu a jednotlivým radám předsedali resortní ministři.

Tento systém umožňoval, aby každý členský stát mohl vnášet do činnosti Evropské unie svoje vlastní představy a tradice. Tento systém má být dle Euroústavy č.2 zrušen. Do čela Evropské rady bude postaven nový funkcionář s názvem „předseda Evropské rady“, který bude volen na období dva a půl roku s možností jednoho znovuzvolení. Lze očekávat, že do této funkce bude zpravidla volen vždy politik z velkého západoevropského členského státu EU. Střední a malé státy EU včetně České republiky tak budou definitivně odstřiženy od možnosti ovlivňovat tvorbu evropské legislativy a politiky.

            Euroústava č.2 ustanovuje nově funkci Vysokého představitele EU pro zahraniční politiku. Česká republika vznikem této funkce přijde o možnost účinně ovlivňovat zahraniční politiku EU a naopak se bude muset podřizovat kursu stanovenému "euroministrem zahraničí".

 

 

3. Konec principu „1 stát 1 komisař“

 

            Klíčovým orgánem Evropské unie je Evropská komise, která má jako jediná evropská instituce právo legislativní iniciativy. Jedině Evropská komise tedy může zahájit legislativní proces v jakékoliv oblasti, a to v situaci, kdy evropské právo je nadřazené národnímu zákonodárství. Tyto dva principy dávají Evropské komisi obrovskou reálnou moc nad všemi subjekty působícími v Evropské unii. Dosud platilo v Evropské unii pravidlo, že každý členský stát byl v Evropské komisi zastoupen nejméně jedním komisařem, kterého nominovala vláda příslušného členského státu.

            Euroústava č.2 zavádí nový systém nominace evropských komisařů, který znamená, že každý stát nebude mít automaticky nárok na svého komisaře. Systém dle Euroústavy č.2 je založen na tom, že počet členů Evropské komise má být ve výši 2/3 celkového počtu členských států. To při současném počtu 27 členských států znamená, že Komise má mít v budoucnosti 18 členů a nominace komisařů má podléhat principu rotace mezi jednotlivými členskými státy. Tento systém má začít fungovat v roce 2014.

Tento nový způsob nominace komisařů znamená další oslabení vazby mezi členskými státy a jejich potřebami a zájmy a tvorbou nové evropské legislativy. Znamená to také, že při tvorbě nové evropské legislativy tyto oprávněné národní zájmy budou zohledněny daleko méně, než je tomu nyní.

 

4. Další kompetence do Bruselu

 

            Euroústava č.2 zachovává v plném rozsahu návrh na rozdělení kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy, který byl obsažen již v Euroústavě č.1. Evropská unie tak má mít nově následující druhy pravomocí:

 

  1. pravomoc výlučná – v oblasti celní unie, pravidel hospodářské soutěže, měnové politice u států, které mají euro, zachování biologických mořských zdrojů, společné obchodní politiky a uzavírání mezinárodních smluv týkajících je pravomocí EU.

 

Tyto pravomoci vykonává výlučně EU.

 

  1. Pravomoc sdílená – vnitřní trh, sociální politika, hospodářská, sociální a územní soudržnost, zemědělství a rybolov, životní prostředí, ochrana spotřebitele, doprava, transevropské sítě, energetika, prostor svobody, bezpečnosti a práva, bezpečnost v oblasti veřejného zdraví, výzkum vesmíru, rozvojová spolupráce, koordinace hospodářských politik, společná zahraniční a bezpečnostní politika.

 

Tyto pravomoci mohou vykonávat EU i členské státy. Členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala nebo se ji rozhodla přestat vykonávat. Tato definice sdílených kompetencí umožňuje přebírat Evropské unii téměř všechny důležité kompetence.

 

  1. Oblasti podpůrné, koordinační a doplňkové činnosti – ochrana a zlepšování zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, vzdělávání, civilní ochrana, správní spolupráce

 

Tyto pravomoci má EU možnost vykonávat, aniž by nahrazovala pravomoc členských států.

 

Euroústava č.1 i Euroústava č.2 zmocňuje Evropskou unii k tomu, aby mohla v budoucnosti měnit své smluvní základy bez potřeby schvalování a ratifikace v jednotlivých členských státech. Oproti současnému stavu získává EU dle Euroústavy č.2 celou řadu nových kompetencí především v oblasti energetiky, životního prostředí, hospodářské politiky, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a také v oblasti ochrany spotřebitele.

Pro Českou republiku bude s velkou pravděpodobností nejvíce problematická otázka energetiky, která se dotýká v konečném důsledku každého občana. O energetické politice se dle Euroústavy č.2 má napříště rozhodovat v Bruselu a navíc ještě kvalifikovanou většinou. Česká republika se tak v energetice bude muset podrobit i takovému evropskému energetickému zákonodárství, které pro ni nebude výhodné.

Vzhledem k tomu, že EU je v současné době pod silným vlivem environmentalismu, lze očekávat, že budoucí evropská energetická politika bude dále a ještě více než dosud prosazovat "obnovitelné" zdroje a zvyšovat tak konečné ceny energie pro české spotřebitele.

 

                       

5. Další možnosti být přehlasován

 

            Rozhodování v Radě EU, tedy v orgánu, kde jsou zastoupeny jednotlivé členské státy svými resortními ministry, se bude napříště vykonávat tzv. kvalifikovanou většinou. Ta je definována v Euroústavě č.2 následovně: Od 1.11.2014 tvoří kvalifikovanou většinu nutnou pro přijetí návrhu minimálně 55% členských států, reprezentujících 65% obyvatel EU přičemž blokační menšinu musí tvořit alespoň 4 členské státy. Dosavadní systém "vážených hlasů", který zvýhodňoval střední a menší státy, bude zcela opuštěn.

            Váha hlasů České republiky při takovém hlasování se snižuje z 3,7% na 2,2%, zatímco váha hlasů velkých států jako je Německo, Francie, Británie nebo Itálie naopak vzroste. V praxi to bude znamenat, že když český ministr nebude s nějakým návrhem v Bruselu souhlasit a bude přehlasován, tak stejně bude daná věc v České republice zavedena.

            Do režimu většinového hlasování se přesunou další pravomoci, které se nyní rozhodují konsensem, tj. souhlasem všech. Euroústava č.2 odebírá členským státům právo veta v oblasti energetické politiky, v oblasti dopravní politiky, v oblasti migrace. Dále odebírá členským státům právo veta v kontrole Evropské centrální banky. Ve všech těchto otázkách tedy bude Česká republika moci být přehlasována a bude se muset podrobit evropskému rozhodnutí, i když pro ni nebude výhodné.

 

 

6. Listina základních práv EU

 

            Tento dokument je součástí Euroústavy č.1. Součástí Euroústavy č.2 sice přímo není, ale je na něj odkazováno jako na právně závazný, což v praxi znamená v podstatě totožné důsledky. Listina se pokouší vytvořit hodnotový rámec pro všechny státy EU. Obsahuje celou řadu práv a svobod, které již dávno existují v ústavách nebo právních řádech všech členských států EU, jako je například svoboda projevu nebo svoboda shromažďování. Tyto svobody jsou již nyní zaručeny všem občanům členských států EU jejich státy, které pro zajištění těchto svobod disponují potřebnými kompetencemi.

Listina však obsahuje také celou řadu nových principů, které dosud v ústavních dokumentech členských států EU nenajdeme. Jedná se například o rovnost žen a mužů, kde se píše: „Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci. Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví.“ Tento euroústavní princip bude v praxi vykládat Soudní dvůr EU. V České republice se tak může dostat k diskusi otázka, zda u nás uplatňovaný dřívější odchod žen do důchodu není v rozporu s tímto principem.

            Velmi sporný je rovněž princip „zákazu diskriminace“, který v praxi může znamenat omezování prostoru svobodného rozhodování jednotlivců i skupin občanů a firem. Velkou otázkou je rovněž uplatnění „zásady udržitelného rozvoje“ v ochraně životního prostředí. Všechny tyto principy budou v případě přijetí Euroústavy č.2 pronikat do národního zákonodárství a negativně ovlivňovat život občanů České republiky bez ohledu na názor místních voličů a volené české politické reprezentace.

 

 

 

 

7. Tři sídla Evropského parlamentu zachována

 

Předmětem dlouhodobé a oprávněné kritiky občanů členských států Evropské unie je skutečnost, že Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku a Bruselu a navíc sekretariát v Lucemburku. Náklady na fungování tohoto systému jsou velmi vysoké. Podle kvalifikovaných odhadů činí roční náklady na neustálé přesuny Evropského parlamentu cca 200 milionů euro, tj. cca 5,6 miliardy Kč. Tuto praxi Euroústava č. 2 zachovává v plném rozsahu i pro budoucnost.

Protokol o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů EU výslovně říká: „Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku, kde se konají plenární zasedání, která trvají 12 měsíců, včetně zasedání o rozpočtu. Doplňující plenární zasedání se konají v Bruselu. Výbory Evropského parlamentu zasedají v Bruselu. Generální sekretariát Evropského parlamentu a jeho útvary sídlí v Lucemburku.“

Jakákoliv snaha zrušit toto nesmyslné plýtvání veřejnými prostředky tedy bude v budoucnosti odsouzena předem k nezdaru, protože věc bude zakotvena přímo v Euroústavě č.2.

 

 

8. Drahé potraviny a diskriminace českých zemědělců

 

Nesmyslná Společná zemědělská politika Evropské unie zůstává v Euroústavě č. 2 zachována v plném rozsahu. Stejně tak bude beze změny až do roku 2013 pokračovat diskriminace českých zemědělců v přístupu k evropským dotacím. V roce 2008 bude český sedlák dostávat na svou produkci evropské dotace ve výši 50% toho, co dostávají sedláci ve státech EU15.

Společná zemědělská politika Evropské unie je hlavní příčinou toho, že v celé Evropské unii jsou potraviny a zemědělské komodity několikrát dražší než na světovém trhu. Důvodem jsou produkční kvóty, například na mléko nebo cukr, které neumožňují producentům zvyšovat produkci. Producenti jsou naopak za překračování produkčních kvót pokutováni. Čeští producenti mléka tak například zaplatili souhrnnou pokutu za překročení mléčné kvóty ve výši 150 milionů Kč.

K potravinové drahotě přispívají rovněž evropské dotace a preference směřující do pěstování energetických plodin. Tyto plodiny vytlačují z trhu méně dotované potravinářské plodiny a výsledkem je růst cen základních potravin. I tato politika má v Euroústavě č. 2 svoje místo a bude nadále pokračovat, navíc s ústavním posvěcením.

 

 

9. Diskriminace českých občanů na trhu práce zachována

 

            Přestože Euroústava č. 2 zakazuje jakoukoliv diskriminaci, tak čeští občané budou i nadále až do roku 2011 diskriminováni na trhu práce v Německu, Rakousku, Francii a některých dalších státech Evropské unie.

Občané těchto států přitom mají na českém trhu práce stejné podmínky jako občané místní. Jedná se tedy o zjevnou diskriminaci, která Euroústavou č.2 není odstraněna, ale naopak potvrzena.

 

 

 

 

10. Ztrácíte se v rostoucí euroregulaci? Bude to ještě horší.

 

            Evropská unie za dobu své existence vyprodukovala legislativu o rozsahu více než 100 000 stran textu. Tempo vytváření nových evropských zákonů se přitom v posledních letech stále zvyšuje. Největší část evropské legislativy byla přijata během posledních 15 let. Evropská regulace se přitom zaměřuje i na neuvěřitelně detailní záležitosti, jako jsou například kvóty na mléko nebo rozměry vnějších zpětných zrcátek u nákladních automobilů.

Důvodem tohoto neustálého růstu objemu regulace a růstu moci evropské byrokracie je především zásada nadřazenosti evropského práva nad právem národním. Právě produkcí nové legislativy se Evropská unie zmocňuje kontroly nad osudem dalších a dalších oblastí života evropských národů.

            Vzhledem k tomu, že na Evropskou unii jsou Euroústavou č. 2 převáděny další kompetence a vzhledem k tomu, že tyto kompetence se budou rozhodovat kvalifikovanou většinou, lze očekávat v případě schválení Euroústavy č.2 rychlý růst další evropské regulace a tím pádem také rychlý růst evropské byrokracie.

            Řadový občan přitom nebude mít téměř žádné možnosti, jak se proti tomuto přívalu nové regulace a omezování svobody bránit. V Evropské komisi nebude mít ani jistotu toho, že tam sedí člověk, který hovoří jeho vlastním jazykem. V Radě EU bude mít sice svého resortního ministra, ale ten bude moci být přehlasován, a v Evropském parlamentu bude za ČR zasedat 22 poslanců, kteří budou moci být rovněž kdykoliv přehlasováni. Evropské právo přitom bude v celé České republice závazné pro každého.

 

 

Zpracoval: Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu za ODS

Další informace najdete na www.fajmon.eu

 

 

13063 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Islámské svolávání k modlitbám tlampači se asi stane trvalým rysem BritánieBez Vás nepřežijeme...Proč se úspěšně rozvíjí hospodářství Íránu i přes americké sankceBohatství amerických miliardářů se během pandémie zvýšilo o 435 miliard dolarůAudit odhaluje ohromný nárůst pro-migračních neziskovek s miliony výnosů na nezisky

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Demonstrace v USA. Černí zločinci terorizují poctivé černochy ve jménu boje proti rasismuTo je již zvrácené sebemrskačství! Běloši poníženě prosí černochy o odpuštění

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

Nová členka Rady ČT Lipovská vyvolává v bruselských kruzích obavy. Jana Bobošíková tuší pročPiráti? Psychoušové a bonzáci! A šéfky TOP 09 se bojím. Podívejte se na ni, má to v očích! U Xavera vystoupila novinářská „šlechta“
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění