Noví eurofašisté v Bruselu a v Londýně

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 3.5.2005 | Rubrika: Politika
Bolšnac 18

Málokdo ve Spojeném království si bude pamatovat slova "evropského" úředníka zvaného Jacques Delors, když znechucen svou obvyklou snahou diktovat voleným představitelům jaká má být jejich politika, když deklaroval "já urychlím krizi". Mluvil opravdovým hlasem fašistického státníka, který prožíval obrození, díky kterému se musí Hitler a Mussolini smát ve svých hrobech.

Příliš často je termín "fašistický" slyšet z úst mladých socialistů když nadávají na ty, s nimiž nesouhlasí nebo v určitém historickém kontextu druhé světové války. Většina se domnívá, že fašisté jsou buď vulgárně pokřikující Němci s malým knírkem a komickým pozdravem nebo Italové s býčím zátylkem a větším množstvím arogance než síly. Ale fašismus je subtilnější a zákeřnější než tyto formy a nezačal v roce 1939 ani neskončil v roce 1945.

Fašismus je teorie, že uspořádaná a šťastná společnost může vyniknout na základě vědeckého plánování v centru ústřední stranou a silným státem, který rozděluje moc a privilegia uzavřené skupině lidí. Tito lidé mohou být korporace, spolky mnoha korporací, odbory a odborové svazy, profesní asociace nebo jakékoliv jiné kolektivní orgány věřící, že důležitá je kolektivní vůle, ne individuální svoboda a zodpovědnost. Jak na pravém, tak na levém křídle fašismu výrobce dominuje nad spotřebitelem, ať už je výrobek ekonomický nebo politický.

Taková společnost podporuje ustavování komisí, stran, kolektivních orgánů, státních průmyslových a investičních organizací a systémů odvozené autority shora dolů. Takové systémy jsou typické pro státní socialismus nebo komunismus, ale také pro nacionální socialismus a fašismus. Oba typy etatistického autoritářství jsou nepřítelem skutečné demokracie, liberalismu, a (ne-etatistického) konservatismu, ze všeho nejvíce podporuje svobodu a odpovídající zodpovědnost jedince, rodiny, komunity, národa, vládě zákona (na rozdíl od vlády strany) a tržní ekonomiku (na rozdíl od státního řízení hospodářství a jeho statutárních přisluhovačů).

Etatistické společnosti mají tendenci apelovat na sociálně slabé a ekonomicky nejisté občany, kteří vidí v kolektivním protekcionismu prospěch, který by neměli zajištěný za podmínek volně soutěže se svými spoluobčany. Plánovači a korporativní organizátoři jsou též vítáni fašistickými společnostmi, protože věří, že celá společnost (ve vší své komplexnosti a permanentních změnách) může být naplánována, řízena, umluvena a ovládána moudrými muži (těmi myslí sebe) s širokými mocenskými pravomocemi.

Fašistické společnosti nemohou tolerovat domácí svobodu a proto musí postavit mimo zákon svobodu odpovědného obchodu se zahraničím. Je to právě takováto protekcionismus a "merkantilismus", které tradičně charakterizovaly Francii a v menším rozsahu i Německo, kteří vždy kladli zájmy domácího obchodu nad liberálně internacionalistické pojetí Anglo-Saské tradice. Ovšem byl to právě takový společný přístup, který umožnil těmto dvěma zemím budovat po pádu Francie nacionálně socialistickou "Zónu vzájemné prosperity" založenou na řízeném dělení průmyslové a zemědělské produkce mezi Francií a Německem.

Nacističtí teoretici připustili, že násilím zaváděli systém zcela odlišný od "anglického systému", jak to nazývali, a je to právě takový anti-britský systém státních zásahů, regulací a nařízeného obchodu, který vyzařuje z Evropskou komisí ovládané a německými a francouzskými úředníky řízené reality.

Jedna z typických charakteristik tohoto systému je, že zákony jsou vynucovány z nejvyšších sfér na příkaz obchodníků a odborových kolektivů navrženy tak, aby zvýšily jejich politickou moc a ekonomické postavení na úkor svobody a soběstačnosti jednotlivce, který nemá nic víc než svůj (totálně ochuzený) hlas v ne příliš častých volbách.

V posledních letech bylo ve Velké Británii mnoho nedávných příkladů etatistického a fašistického chování. Jeden z těch nejzáludnějších fašistických praktik bylo vynucení retrospektivního zákona, to je zákona umocňujícího vyvlastnění nebo persekuci těch, kteří činili něco, co bylo v době jejich aktivit zcela zákonné. Provedením hanebné "nájemní reformy" se legislativa konzervativní vlády v roce 1993 dopustila takových praktik. Vskutku, požadavek, aby vlastníci majetku (nezávislí vlastníci) prodali svým nájemcům na příkaz "konzervativní" vlády neměla daleko od marxistických principů. Práva soukromého vlastnictví, práva ochrany obchodních smluv a práva ochrany před retrospektivní legislativou byla všechna přestoupena tímto rozhodnutím tzv. demokratické strany

Během téhož zasedání Parlamentu na sebe vzal předseda sněmovny representantů hrozbu ústavních soudů, které projednávaly legalitu Maastrichtské dohody (případ Rees Mogg). Naši soudci hráli životně důležitou ústavní roli ve svobodné společnosti. Nejsou to oni, kdo ohrozil demokracii, ale Parlament, který odebral moc lidu aniž se ho zeptal, a vláda, který odepsal 800 let parlamentního stavu pod královským "výhradním právem".

Když na konzervativní konferenci v roce 1992 zorganizovala skupina mladých konzervativců anti Maastrichtské shromáždění, skupina promaastrichtských členů "Toryovské reformní skupiny" se objevila v zadní části haly aby zneužili zmatek. Na konci shromáždění se tato skupinka asi 10 mužů postavila v semknuté řadě, částečně blokujíce jediný východ z místnosti. Podobná forma zneužití násilí byla použita i proti antimaastrichtským poslancům, když se pokoušeli hlasovat. (viz speciálně knihu Teresy Gormanové "Parlamentní bastardi".) To je skutečně krásný fyzická demonstrace etatistické, kolektivistické, protiindividualistické logiky, která proniká celé euro-federalistické tažení. Znásilňují jedince fyzickým násilím stejně, jako embryo Eurostátu znásilňuje národní státy Evropy a jako britská vláda znásilňuje britský lid, když odmítá hlasování o Maastrichtu. Tato násilná nevraživost je fyzickým zrcadlovým obrazem nenávistných slov metaných eurofanatiky jako jsou Jaques Delors, Edward Heath a poslanec Hugh Dykes. To ministr zahraničí byl zodpovědný za dojednání s Maastrichtské dohody, poslanec Tristan Garel Jones, kdo napadl nejzvrhlejším způsobem ostatní konzervativní poslance, kdo říkal, že chce "vidět jejich těla plavat dolů po řece jako příklad nepřátel státu.

Příkladem etatistické a fašistické politiky v Evropském společenství je zavírání nejvyspělejších oceláren v Evropě (provozovaných pod řízením britských ocelářských společností) a pokuta 28 milionů liber British Steel zatímco miliardy liber byly poskytnuty státem vlastněným ocelárnám ve Francii, v Itálii a v Německu (tří center ekonomického fašismu za poslední války). A zatímco se zavírají britské doly produkující tunu uhlí za 45 liber, Německo zaměstnává pětinásobek horníků, kteří produkují tunu uhlí za 112 liber, ale odmítají dovoz britského uhlí.

Celé francouzské hospodářství je ohromným propojeným labyrintem státního vlastnictví, státních podpor a státních fondů vlastněných hlavními bankami. To je podstata, která zničila tisíce britských pracovních příležitostí v letectví, počítačích, uhlí a oceli, co logicky převažuje kolem stolu Rady Ministrů, kterou denně brání Komise bránící volné obchodní politice mezi průmyslovými odvětvími ES.

Je též evidentní, že Británie, která je stále více uzamčena do groteskního obchodního a finančního systému tratí hned třikrát. Za prvé pracovní příležitosti a zisky se ztrácejí spolu s neférovými podporami, za druhé jsou to naše peníze (jako druhého největšího sponzora EU), která jsou využívány k podpoře evropských společností a rozrušují náš průmysl, a za třetí náš trh ve třetích zemích trpí soutěží se státem manipulovanými evropskými společnostmi a bohatství a daňové břemeno naložené na britské společnosti z Bruselu.

Po každém dalším uplynulém dnu je potupení britské ústavy Maastrichtskou dohodou stává zřejmější. Britský vláda nařídila (na základě spojenecké moci, nad kterou nemá britský volič žádnou kontrolu) dát pracovníkům na částečný úvazek stejná privilegia jako těm na plný úvazek, takže zaměstnavatel se musí radit s pracovníky o obchodních záležitostech, a že bez ohledu na předchozí dohody, maximální pracovní doba je určena ES a společnosti musí platit vyšší mateřskou podporu (na úkor svobodných, bezdětných a starých lidí).

Vládnoucí strana ve Spojeném království neuvedla takovou politiku ve svém volebním programu, vláda vlastně popírá svou politiku a Parlamentem neprošla žádná podobná legislativa. Ale britský lid je již těmto zákonům podroben.

To, zda tyto zákony jsou rozumné nebo žádoucí není podstatné vzhledem k faktu, že to zjevně nejsou NAŠE zákony. Není daleko budoucnost, kdy zákony pocházející z Evropy vytyčené komunisty nebo fašisty (Národní fronta ve Francii, Fašistická vláda v Itálii nebo Republikáni v Německu) mohou být uvaleny na britský lid na základě stejné "Evropské" legislativy.

Pokud "evropské" společenství neuvaluje zákony na britský lid, brání přijetí zákonů pokládané za nezbytné britskou vládou. Pokud by se mnoho amerických turistů zabilo v kočárech během cesty do Cantenbury a vláda by došla k názoru, že mají mít instalovány bezpečnostní pásy (jako vládní politiku), nezemřelo by jich mnoho. Ale Evropské společenství by opakovaně odmítalo přijmout takové zákony - stále by trvalo na tom, že takové kočáry, s pásy či bez nich, nesmí jezdit do členských zemí. Jinými slovy britská vláda by byla bezmocná, protože jakákoliv legislativa platná pouze na britské majitele kočárů, potom by se nebritské kočáry (bez bezpečnostních pásů) podbízely a tak narušily trh.

Zdá se, že britští policisté neměli žádný důvod, proč jít proti Hitlerovi a jeho režimu.. Nebylo to proto, že byl nacista, ne proto, že perzekuoval své vlastní lidi, ani proto, že prováděl genocidu (to nebylo v roce 1939 všeobecně známo), ale proto, že se pokoušel vnucovat svou roli národním evropským státům. Ovšem bez ohledu na vojenskou agresi a zmasakrování milionů se Hitler nikdy nepokoušel vytvářet nebo rušit naše zákony, jak to Evropský soud činí téměř denně, ani nechtěl ovlivňovat, kdo smí vcházet, bydlet či volit v naší zemi. Ani jeho bomby neničily naší ocel, uhlí nebo výrobu aut, jak to dělá Evropské společenství.

Poslední případ právního podvodu naší země ukazuje na skutečnou podstatu britské neúčasti v sociální kapitole Maastrichtské dohody. Ta je také v konfliktu s principem "subsidiarity" Maastrichtské dohody, která, podle Johna Majora, by nám dala lepší kontrolu nad naší legislativou.. Netřeba říkat, že ti, kteří skutečně četli dohodu (na rozdíl od ministrů vnitra a zahraničí), vědí, že tomu tak není.

Maastrichtská dohoda ve skutečnosti urychluje každodenní rozklad našich demokratických práv a národní suverenity, pro kterou bylo nedávno prolito tolik britské krve (a krve Britského společenství národů).

Tato vláda a Parlament, která rozbila náš národ a naší demokracii bude žít v hanbě. Britský lid, dokud nezíská znovu zpět svou zemi, svou parlamentní svrchovanost a své právo na vlastní vládu.

Rodney Atkinson-Norris McWhirter
z knihy MAASTRICHTSKÁ ZRADA

5856 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Bohatství amerických miliardářů se během pandémie zvýšilo o 435 miliard dolarůAudit odhaluje ohromný nárůst pro-migračních neziskovek s miliony výnosů na neziskyZednáři podporují Františkovu modlitbu za bratrstvíBez Vás nepřežijeme...Angela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí Evropy

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Generál Blaško jde proti hnutí SPD a muslimové v Teplicích se radují ...Video: Policejní brutalita ruského režimu zasáhla australské novináře

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

Nová členka Rady ČT Lipovská vyvolává v bruselských kruzích obavy. Jana Bobošíková tuší pročPiráti? Psychoušové a bonzáci! A šéfky TOP 09 se bojím. Podívejte se na ni, má to v očích! U Xavera vystoupila novinářská „šlechta“
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění