Senátor KDU-ČSL Kalbáč: Lisabonská smlouva omezuje státnost a suverenitu České republiky

Autor: Josef Kalbáč | Publikováno: 24.4.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Je vote non

Pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, vážené dámy, vážení pánové. Přeji hezký dobrý den a zvláště ho přeji všem, kdo jsou nositeli jména Jiří, které je dnes v kalendáři. Po dlouhé a poctivé úvaze a po mnoha večerech četby a seznamování se s Lisabonskou smlouvou jsem se rozhodl před vás předstoupit a sdělit vám skutečnost, že obsah Lisabonské smlouvy je dle mého názoru pro Českou republiku závažnou tématikou. A to nejen z hlediska jejího obsahu, ale též z hlediska obav o zachování demokratického procesu nejen v rámci našeho státu, ale napříč evropským kontinentem. Jistě se mnou budete všichni souhlasit, když prohlásím, že imperativem demokracie je možnost svobodného rozhodování, a to nejen v rámci státu a jeho demokraticky volených zástupců, ale i se zásadním aspektem svobody občanů každého státu. A právě tato Lisabonská smlouva svým celkovým obsahem a vyzněním zadává k těmto obavám jistý precedens. Když jsem použil tezi, že imperativem demokracie je možnost svobodného rozhodování, tak smyslem demokracie je státní suverenita, jelikož pouze princip suverenity – je možnost signatářských států. Evropská unie se může opírat o demokracii a demokratický proces, který je nejpřirozenějším politickým systémem, který na světě existuje.

            Tedy cokoliv, co zpochybňuje suverenitu a svobodu rozhodování, je potenciálním nepřítelem demokracie.

            Již celá léta se slovní spojení „Evropská unie“ skloňuje ve všech pádech na všech politických úrovních. Avšak když se mně dostalo do rukou pracovní znění Lisabonské smlouvy a počal jsem s jeho čtením, těch prvních stran, jsem si položil znepokojivou otázku sám sobě, a nyní ji pokládám i vám: Hovoříme o Evropské unii jako o něčem, co dobře známe? Jako o něčem, co všichni vnímáme? Jako o výsledku přirozeného integračního procesu, který trvá více než 60 let?

            Avšak abychom mohli něčemu skutečně porozumět, musíme znát a ovládat to, čím se tento celek Evropská unie vymezuje vůči svým členům a čím dokládá svou platnost.

            Nyní tedy zmíněná otázka: Kdo z vás četl Smlouvu o založení EU, Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, dále Niceskou smlouvu, Amsterodamskou smlouvu, tzv. Jednotný evropský pakt, Smlouvu o přistoupení ČR do EU? A to jsem zdaleka nevyjmenoval ještě další smlouvy a protokoly, které jsou v platnosti.

            Je mezi námi někdo takový, kdo je schopen přijít a spatra minimálně ve dvouhodinovém projevu srozumitelně vysvětlit význam všech těchto dokumentů, jejich obsah a vzájemné kontinuity, kdo je schopen prezentovat závažné body výše zmíněných smluv a zároveň význam těchto bodů vyargumentovat a propojit ve smysluplný proslov?

            Určitě mně dáte za pravdu, že takový člověk by byl pro nás velmi cenný.

            Jen pro doplnění uvedu, že se jedná o tisíce stran složitých textů.

            A nyní hovoříme o Lisabonské smlouvě a znovu se ptám: Kdo z nás ji četl? A ptám se dále: Kdo z nás ji četl a jí porozuměl? Ptám se proto, že se jedná o Lisabonskou smlouvu, pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o fungování EU. Z toho samozřejmě plyne, že je třeba prostudovat nejen onu tzv. Lisabonskou smlouvu, ale též je třeba znát obsah obou smluv, které Lisabonská smlouva pozměňuje.

            Považuji tedy za naprosto nesprávné z hlediska politické čistoty rozhodovat o něčem, čehož obsah dokonale neznáme. Mějme na paměti, že jsme voleni zástupci a jsme odpovědni svým voličům za kompetentní rozhodování, jehož kompetence musí být podložena znalostí.

            Na našem nedávném sjezdu na základě vystoupení pana ministra Cyrila Svobody bylo doporučeno Lisabonskou smlouvu ratifikovat. Já jsem se hlasování zdržel, a to proto, že jsem již značnou část Lisabonské smlouvy přečetl v té době, a také proto, jelikož jsem si kladl otázku, co vše je třeba znát, aby bylo možno něco obhajovat zdaleka nejen z politického hlediska, ale především z faktologického hlediska a z precizního vysvětlení pozice naší republiky. A právě na základě těchto zásadních skutečností jsem si dal osobní úkol, samozřejmě s týmem mých poradců, prostudovat Lisabonskou smlouvu a obě další smlouvy, která tyto pozměňuje. Jedině tak totiž mohu hovořit o tom, že jsem kompetentní k tomu se k něčemu postavit tak, jak mně ukládá můj volený mandát. A na tyto myšlenky navazuje základní aspekt tzv. politické demokracie a tou je dialog o řešené problematice. A tato problematika není ledajaká. Jedná se o historické rozhodnutí, které ovlivní zcela zásadním způsobem tvář a postavení ČR, za jejíž vznik bojovaly celé generace našich předků. Ale jak chceme uskutečnit dialog, když obsah Lisabonské smlouvy zná v současné době minimum z nás? Proto je jistě správná cesta nechat posoudit Lisabonskou smlouvu Ústavním soudem.

            Avšak v této souvislosti je třeba také konstatovat, že Ústavní soud bude posuzovat ústavnost této smlouvy. Ale to v žádném případě není jediné hledisko, o které je možné názor každého z nás opřít. Ať již výsledek rozhodnutí Ústavního soudu bude jakýkoliv, jsme povinni i my znát dokonale obsah této smlouvy. Je totiž nepřípustné, aby kdokoliv mohl vznést námitku, že jsme alibističtí a necháváme rozhodování na Ústavním soudu. Ústavnost či neústavnost této smlouvy v rámci Ústavy naší republiky je jedna věc, ale obsah smlouvy je věc druhá.

            Je nemožné, abych vysvětloval celou problematiku a obsahovou stránku Lisabonské smlouvy, to bych tu stál a hovořil týden. Pro tento projev tedy vyberu pouze jeden z mnoha aspektů, a tím je suverenita ČR. To je pro mě zásadní hodnota státnosti a je povinností každého zákonodárce tuto suverenitu, tak těžce vybojovanou, za každou cenu udržet takovou, jaká je nyní, a především je ji třeba chránit.

            Začnu tím, že projevem suverenity státu je schopnost a možnost říci NE. Lisabonská smlouva toto NE nahrazuje systémem většinového rozhodování. A to je podle mého názoru omezení suverenity a státnosti jako takové, jelikož pokud nebudeme s něčím, co Unie bude mít zájem uskutečnit, souhlasit, není nám to nic platné, když většina bude pro. Ještě stále platí, že pokud jeden ze států Unie má na něco jiný názor, tak může uskutečnit své veto právě na základě své suverenity, tedy státnosti. Z Lisabonské smlouvy, pokud budeme chtít uzavřít pro naši republiku výhodný mezinárodní kontrakt, nemůžeme tak učinit bez souhlasu Unie většinového. Pokud se dle Lisabonské smlouvy EU rozhodne na základě většiny přijmout legislativu, se kterou nebudeme souhlasit, musíme ji přijmout.

            Je zde snad někdo, vážené kolegyně a kolegové, kdo je ochoten implementovat legislativu, se kterou nebudeme souhlasit a budeme tak muset učinit na základě rozhodnutí většiny? Nevím, zda je to demokratické. Je to demokratické vůči našim občanům, jejichž názor zastupujeme a jsme vůči nim povinni chránit demokracii, svobodu a tím pádem naši suverenitu?

            Jako varování nejvyššího stupně a zároveň potvrzení mých výše řečených myšlenek uvedu toto: „V našem případě EU dosud nevydala oficiální překlad Lisabonské smlouvy, takže se bude hlasovat o něčem, co oficiálně nebude k dispozici v českém jazyce. Potvrzuje to citace: Připravili jsme konsolidovaný text tohoto znění. Chci upozornit, že je to fakticky samizdat a že ČR přistoupila k vydání toho na vlastní náklady, protože generální sekretariát Evropské rady na tlak některých členských zemí neposkytl konsolidované znění v jednotlivých národních jazycích, tak jak bývá zpravidla zvykem.

            Proč tomu tak bylo, to nechávám k vaší úvaze.“

            Tento fakt ostatně připomněl v mnoha médiích i pan ministr Alexandr Vondra. Pan ministr tedy řekl, tak jak bývá zpravidla zvykem. Já však říkám, že se jedná o povinnost a tuto povinnost nestanovuje nic jiného, než sám jednací řád EU dle Smlouvy o EU. A v této smlouvě čl. 55/1 říká, že existuje znění smlouvy ve všech jazycích signatářských zemí EU, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, smlouva bude uložena v archivu vlády Italské republiky, která předá její ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států. Čl. 358 Smlouvy o fungování EU článek 55/1 potvrzuje a vzhledem k tomu, že článek 55 Lisabonská smlouva nemění, vztahuje se i na ni.

            Pakliže ctíme slavné tradice naší země a je v nás alespoň kus zdravé národní hrdosti, tak na základě prohlášení pana ministra Vondry se vlastně bavíme o něčem, co je zřejmě problematické. Jestliže některé členské země EU vytvořily tlak, aby nám nebylo předloženo konsolidované znění v úředním jazyce, tak není pochyb o tom, že se jedná podle mého názoru o nedemokratický přístup. Skutečný politik nemůže tento přístup nikdy akceptovat, natož tento přístup přijmout jako první signál přicházející s Lisabonskou smlouvou.

            Rád bych ještě na závěr vysvětlil skutečnost, že zde probíhá diskuse, je-li Lisabonská smlouva ústavním dokumentem či nikoliv. Naši legislativci konstatovali, že se Lisabonská smlouva minimálně liší od konceptu nepřijaté smlouvy Ústavy pro Evropu. Z tohoto vyjádření tedy plyne, že se jedná i v případě Lisabonské smlouvy o ústavní dokument. Povšimněte si ale, že jak v Lisabonské smlouvě, tak ve smlouvě Ústavy pro Evropu zaznívá slovo „smlouva“. Je to proto, že nelze schválit společnou ústavu suverénních států. Vždy je tedy třeba použít slova „smlouva“ a nazírat na tuto listinu jako na ústavní dokument a nikoliv jako na ústavu např. ve smyslu skutečné ústavy, jakou má ČR.

            K tomu, aby byla možnost vytvořit ústavu suverénních států, je třeba voleného Konventu, zdůrazňuji voleného Konventu, a tím v tomto případě je za naši zemi Parlament. Ovšem Konvent má právo navrhovat a provádět změny navržené ústavy. Avšak Lisabonská smlouva si vynucuje rozhodnutí ANO či NE. Je to skutečně pramalý segment vlivu, který nám předává a dopřává EU v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. A to, že se jedná o ústavní dokument, podtrhuje i skutečnost, že pro ratifikaci je potřebná třípětinová většina.

            Závěrem bych chtěl poděkovat za veřejné vyjádření pana ministra Vondry, že konstatoval stanovisko generálního sekretariátu Evropské rady, že na tlak některých členských zemí neposkytlo konsolidované znění Lisabonské smlouvy v jednotlivých národních jazycích.

            Pokud si toto prohlášení pana ministra dobře vykládám, tak sám říkám, že ponechá na naší úvaze, jakou optikou budeme na tento fakt hledět.

            Získal jsem desítky, možná stovky voličů pro vstup ČR do EU před čtyřmi lety, a proto mým přáním je, aby ČR byla v EU suverénním státem.

            Proto se připojuji ke stanovisku výboru pro záležitosti EU předneseným kolegou Sefzigem, aby projednávaný dokument posoudit Ústavní soud. Děkuji.

 

Senát ČR 24. 4. 2008

4198 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

„Zvykněte si,“ říká holandská mešita nepřizpůsobivým občanům, kteří si stěžují na svolávání k modlitbámTento návrh je nejlepší, co se tu objevilo od roku 1989. To se nesmí stát, reaguje vyděšeně Kalousek. Oč jde?Bez Vás nepřežijeme...Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařskýVe Španělsku letos narostly ilegální vstupy afrických migrantů o 700 %

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Noví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČRTurecký velvyslanec: Ramadán lepší Vánoc!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Roman Šmucler byl u řešení viru. A promlouvá: Hamáček a špatný rádce. Co padlo o rouškách. Prymula, jiní a zmatekŠlachtovo svlékání Nečase? Senátor Červíček má svůj názor. A protože celou věc zažil...
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění