Šedesát let od založení státu Izraele

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 13.5.2008 | Rubrika: Blízký východ
Izrael

Čtrnáctého května 2008 budeme slavit šedesáté výročí vzniku státu Izraele. Proč používám výrazu »budeme slavit »? Má ten den co oslavovat průměrný čtenář našeho serveru - Evropan, Čech, křesťan nebo v každém případě někdo, jehož osobnost byla formována křesťanskými hodnotami?

Domnívám se, že má. Cítím to tak především proto, že prožívám s určitou bolostí úpadek Evropy a její kultury. Domnívám se, že tento úpadek je způsoben především vážným oslabením křesťanství a že toto oslabení je propojeno – dosti složitě – marxista by možná řekl « dialekticky » se situací židovského národa.

Tento názor možná mnoho čtenárů překvapí. Nebyla Církev dlouho představovaná jako protiklad Synagogy? Nebylo křesťanství dlouho chápáno jako zásadní odpůrce judaismu, ne-li jako hlavní zdroj antisemitismu ?

To je pravda. Též je pravdou, že dokud si křesťanstvo drželo svou totožnost, židovstvo si též mohlo držet svou. Židé žili v ghettech, trpěli různými omezeními. Zároveň ale jejich duchovní tradice, jejich mravní poslání, se mohly udržet. Až když přišlo osvícenství a francouzská revoluce, byli vystaveni tlaku asimilace – pod kterým se mnoho z nich svému dědictví zcela odcizilo.

Proto též ne všichni uvítali tento vývoj. Když Napoleon vtrhl do Ruska, kde židé byli obzvlášť utlačovaní, mnoho z nich ho vítalo jako osvoboditele. Ne ale rabbi Šneur Zalman z Ljady, zakladatel hnutí chasidů z Lubaviče (Chabad). Ten vysvětloval svým souvěrcům, že francouzská svoboda je ještě horší, nežli útlak v carském Rusku. Vyzýval je, aby podporovali Rusy proti Francouzům a sám pak zahynul vyčerpáním při útěku před postupující francouzskou armádou.

Možná, že si byl vědom, že křesťanství převzalo hlavní principy Tóry, i když je spojilo s tradicemi vyšlými z jiných zdrojů ve vlastní, osobitou, syntézu. Díky křesťanství se nejdůležitější prvky judaismu rozšířily do značné části světa. Protikřesťanská francouzská revoluce, jíž byl Napoleon dědicem, podkopala křesťanský universalismus a otevřela cestu vášnivému nacionalismu. Židé pak trpěli méně náboženským antijudaismem a čím dál tím více moderním rasovým antisemitismem.

Je třeba upřesnit, že i když bylo též mnoho levicově orientovaných antisemitů, značná část antisemitů vyčítala Židům jejich účast v revolučních hnutích. A je možno říci, že marxismus byl skutečně jakýmsi padělkem hebrejského mesianismu. Zrodil se v hlavě Karla Marxe, jehož oba dědečkové byli rabíni a jehož otec se dal pokřtít, aby mohl udělat kariéru. Což bylo něco, s čím se syn Karel neuměl vyrovnat jinak, než vytvořením nového systému, zásadně nepřátelského všem náboženstvím. Všichni víme, že tento nový pseudomesianismus pak způsobil utrpení a škody, které je těžké vůbec nějak vyčíslit.

Snad když nic jiného, tragický neúspěch marxismu svědčí dostatečně o tom, že rozptýlení Židů mezi národy je něčím nezdravým, něčím, co je v protikladu k řádu světa. Je zřejmé, že každý potřebuje žít mezi těmi, jimž se podobá, jimž se cítí příbuzný, se kterými se může ztotožnit. Ti, kterým to nebylo dopřáno, se mohou snažit kompenzovat tento nedostatek různými způsoby, je ale nasnadě, že toto úsilí se logicky často projeví nešťastně: vůči jim samotným i vůči ostatním.

Moderní sionistické hnutí vzniklo v reakci na nový rasový antisemitismus, který se zostřoval na konci 19. století. Ale navazovalo – i když ne vždy vědomě – na prastarou tradici Bible, na tradice hebrejských proroků. V každém případě bylo v protikladu k asimilačním tendencím těch, kteří chtěli získat zapojení ve společnosti i za cenu dosti nedůstojného sebezapření.

Od svých počátků se sionismus opíral o pomoc mnohých věřících křesťanů. Někteří z nich pomáhali – a dodnes pomáhají – sionistům poněvadž chtějí odčinit příkoří, která křesťanský svět dlouho židům působil. Jiní též věří, že návrat lidu Izraele do země Izraele je vyplněním biblických proroctví. Mnoho z nich je přesvědčeno, že tento návrat je podmínkou paruzie – návratu Krista a jeho království na tomto světě.

Snad lze doufat, že křesťanstí se obnoví, až se zbaví komplexů viny, z nichž mnoho možná souvisí právě s nešťastným vztahem s těmi, z nichž do značné míry pochází.Už dnes je vidět, že křesťanství je podstatně silnější ve Spojených státech, kde pozice « křesťanských sionistů » jsou velmi silné, než v Evropě, kde tato tradice je daleko slabší. Podle Bible Bůh řekl Abrahamovi : »Požehnám těm, kteří ti požehnají, prokleji ty, kteří tě proklejí » (Genesis 12,3). Že by to platilo i o jeho potomcích?

V každém případě je dobré znát historii sionismu a jeho vztahu k problémům evropských národů. První sionistický kongres se konal v roce 1897, ale zásadním impulsem byla první světová válka. Sionisté se mohli opřít o britské státníky, pro které bylo podstatné získat přízeň ruské a americké židovské komunity. Vedle toho, mnoho Anglo-sasů bylo motivováno znalostmi Bible. Ministerský předseda Lloyd George napsal: »Muži jako Balfour, Lord Milner, Lord Robert Cecil a já sám jsme plně sympatizovali se sionistickým ideálem. To samé je možno říci o všech vedoucích osobnostech veřejného mínění naší země a dominií – liberálů, konzervativců i členů Strany práce . »

David Lloyd George, The Truth about the Peace Treaties, Ed.Victor Golanz, London, 1938, volume 11, p.1139). Americký pastor Norman Maclean píše: “Sionismus se odvolává na mnoho ušlechtilých židů, jako na své organizátory. Ale málo lidí ví, že tři muži, kteří tuto politiku učinili uskutečnitelnou, byli křesťané – jeden americký presbyterián, jeden skotský presbyterián a jeden baptista z Wales: Wilson, Balfour a Lloyd George. Byli to oni, kdo nakonec umožnili této politice se dostat do sálů vlád, které kontrolovaly polovinu světa.”(Norman Maclean, His Terrible Swift Sword, Christian Council on Palestine, New York, 1941, p. 32)

 

České čtenáře může zajímat, že ve stejné době T. G. Masaryk spolupracoval s americkými sionisty, především s Louisem Brandeisem, členem nejvyššího soudu Spojených států, jehož rodina pocházela z Čech. Úsilí o nezávislost českého národa a úsilí o vytvoření židovského národního domova byla propojená. Obě vyžadovaly porážku centrálních mocností. V době, kdy Masaryk organizoval československé legie, sionisté organizovali Židovskou legii, která se pod britským velením účastnila bojů o osvobození země Izraele proti Turkům a Němcům.

V Rusku, po pádu cara, sionisté obdrželi od demokratické Prozatímní vlády souhlas s formováním židovské legie. Ta by mohla přes Armenii a Sýrii vtrhnout do Izraele. Balfourova deklarace, kterou se britská vláda zavázala pomoci vytvořit židovský národní domov v Zaslíbené zemi, vyvolala obrovské manifestace nadšení ruských Židů. Bohužel byla uveřejněna až po mnoha otáleních, 2. listopadu 1917. Pět dní poté, 7. listopadu, bolševici svrhli Prozatímní vládu a pak začali vyjednávat separátní mír s centrálními mocnostmi.

Historikové dokazují, že Balfourovo prohlášení by bylo mohlo být uveřejněno daleko dříve, kdyby v tom nebránili určití velmi vysoce postavení britští Židé, kteří se obávali, že úspěch sionismu by mohl podkopat jejich pozice v britské společnosti. Především baron Edwin Samuel Montagu, který byl ministrem zbrojního průmyslu v roce 1916 a pak, od 1917 do 1922, státním tajemníkem pro Indii ve vládě Lloyda George. To též ukazuje perverzitu situace diaspory. Kdyby Balfourova deklarace byla uveřejněna dříve, možná by první světová válka skončila rychleji. Miliony ruských Židů by možná dorazily do Izraele už tehdy. Velká říjnová revoluce by se možná neuskutečnila a my všichni jsme si mohli ušetřit komunistický útlak. Cařihrad by byl možná vrácen křesťanům. Turecká část Arménie, kterou mírová smlouva v Sevres přenechávala Arménům, by možná mohla skutečně jim zůstat.

To je mnoho “možná”. Samozřejmě nemá smysl spekulovat o tom, jak by se historie mohla vyvýjet, kdyby… Určitá fakta ale jsou nepopíratelná. Například to, že velkou zásluhu na prodloužení první světové války měl Walter Rathenau, německý asimilovaný Žid, syn zakladetele Allgemeine Elektrische Gesellschaft, zaměstnávající tenkrát 70 000 osob. Walter Rathenau reorganizoval německé hospodářství a ještě v listopadu 1918 byl odpůrcem uzavření příměří. Pak se stal ministrem rekonstrukce a nakonec ministrem zahraničí. Albert Einstein ho navštívil v roce 1922 a prosil ho, aby odstoupil. V tehdejší atmosféře poraženého Německa, byl fakt, že Žid zastával tak důležitou pozici, pociťován mnoha Němci jako provokace, která utvrzovala už tak vypjatý antisemitismus. Rathenau Einsteinovy argumenty odmítl vzít na vědomí. Krátce potom byl zavražděn mladými nacionalisty, kteří spáchali atentát v den letního slunovratu, poněvadž staří Germáni v ten den konali lidské oběti.

 

Každý má právo mít sympatie či antipatie, ke komu chce. Je ale nutné znát fakta a nenamlouvat si věci, neodpovídající skutečnosti. Ať už jsou Židé někomu sympatičtí nebo nesympatičtí, nikdo nemůže popřít, že jde o komunitu důležitou, jejíž členové hráli a hrají v historii významnou roli. Možná je moudřejší mít je na své straně, než proti sobě. A též je třeba rozlišovat mezi Židy, kteří zůstali věrní svému dědictví a těmi, kteří mu věrní nezůstali. Z těch nevěrných jsme zde citovali tři. Bylo by samozřejmě snadné prodloužit tento seznam. Ale snad je možné říci, že jejich nevěra je symetrická nevěře křesťanů, kteří se nebyli schopni vyhnout tak zásadně bratrovražednému běsnění jako byla první světová válka, ze které pak vzešly všechny další hrůzy dvacátého století.

Židé, kteří se seskupili v Izraeli, vybudovali moderní prosperující stat, jehož kulturní a hospodářská úroveň zdaleka převyšuje úroveň všech jeho sousedů. Jestliže sionistické hnutí bylo zpočátku dosti laické, postupně se posílily pozice židů praktikujících. Studium Bible je podstatnou součástí izraelské kultury. Za druhé světové války izraelští židé bojovali proti nacismu. Během dlouhých let studené války byli spojenci západních mocností. V roce 1956 se účastnili, spolu s Velkou Británií a Francií, války proti Násirovu Egyptu, vyzbrojenému a podporovanému sovětským blokem. V roce 1967 a 1973 dvakrát za sebou porazili Egypt a Sýrii a tím vážně poškodili sovětské pozice na Středním východě. V současné době Izrael stojí v první linii obranného boje západních národů proti islamskému terorismu, proti neskrývané agresivitě Usámy bin Ládina a íránského prezidenta Ahmadínedžáda. Nedávno americké úřady uveřejnily nové dokumenty o tom, jak izraelské letectvo loni na podzim zničilo jaderný reaktor v Sýrii, který byl budován severokorejskými odborníky. To je dosti symbolické. Poslední bašta marxismu-leninismu je bita Izraelci!

Někdo k tomu všemu může namítnout: ”To všechno je zajímavé, ale zapomínáte na osud Arabů, kteří přišli o svou vlast.” Nezapomínám. Neraduji se nikterak z toho, že žijeme ve světě, kde tak často štěstí jedněch se musí platit neštěstím druhých. Myslím si ale, že je třeba hledat vždy menší zlo, menší nespravedlnost. Palestinci jsou příslušníci velkého arabského národa. Vytvořením Izraele tento národ ztratil nepatrný zlomek svého rozsáhlého území. Tak jako Masaryk chtěl pro svůj národ nezávislý stát, ze kterého ho nenapadalo vyhánět příslušníky německé menšiny, sionisté neměli původně v úmyslu nikoho nikam vyhánět. Chtěli pouze mít zemi, ve které by mohli být ve většině. Po tragických zkušenostech, které prožili, to bylo dosti pochopitelné. Arabové odmítli všechny nabídky kompromisních řešení. Jejich pýcha byla a je živena muslimským náboženstvím, které jim zakazuje být vůči nevěřícím v jiné pozici, nežli v pozici pánů.

Bohužel, mnoho křesťanů, ovládaných komplexy viny, které křesťanství tak snadno živí, se ztotožňuje s tímto postojem. Dovolte mi je varovat před riziky, které tak na sebe berou. A přát Izraelcům mnoho úspěchů v budování jejich krásné vlasti do dalších let!

 

autor je členem redakce Eurabia.cz, žije střídavě v Čechách a ve Francii

www.eurabia.cz

4408 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Angela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí EvropyPokrokový Macron spouští program výuky arabštiny ve francouzských školáchKardinál Sarah: satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na rukuBez Vás nepřežijeme...Policisté úmyslně ignorovali sexuální zneužívání dětípákistánským gangem od roku 1980 do roku 2010 z důvodu politické korektnosti

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Ve Francii zmařili pokus o vyvolání vlny teroru kvůli falešné policejní brutalitěŠvýcarsko čelí vzestupu barevné nenávisti: Postřílejte všechny bělošské policisty

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Bobošíková? Tak to je otevřené vyhlášení války, bije na poplach senátor Smoljak. Zpražila jej novinářka ze slavné rodinyPřed Hrad se vrátili demonstranti. Potlesk pro ČT, Smoljak, Hilšer, a jako vrchol Láska mával dopisem a křičel „zrádce“
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění