Má Evropa v boji s islámským fundamentalismem vůbec šanci obstát?

Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 8.6.2005 | Rubrika: Zamyšlení
dóm

Západ v Evropě (abychom ho odlišili od západní civilizace americké) zcela jistě nezemře jen a převážně pod náporem muslimského fanatismu. Obávám se totiž, že si již nyní sám podřezává žíly a sám, se slastným úsměvem na rtech, krvácí a umírá dříve, než vůbec může dojít k zásadnímu střetu. Umírá tím, že zapírá sám sebe. Západ v Evropě si dobrovolně kope svůj hrob, aby si do něj lehnul ještě dříve, než vůbec "střet civilizací" nastane. Co mne vede k tak pesimistickému závěru? A je možná i jiná varianta vývoje?

Nekontrolovaný příchod přistěhovalců kupodivu není onou smrtící ranou západní civilizaci v Evropě, jakkoli se to může zdát. To je již jen důsledek toho, že západní civilizace v Evropě je již sama téměř mrtvá. Vzestup islamismu v Evropě není jen novým nečekaným hrozícím nebezpečím, je to pouze přirozený důsledek stavu, který již od 20. století v Evropě trvá. Evropa se nebojí muslimského nebezpečí, protože již dávno ztratila prozíravost a předvídavost.

Evropa se více bála konfrontace s totalitarismy 20. století, než totalitarismů samotných. Bála se více války s Hitlerem, než Hitlerovy panovačnosti jako takové. Evropa pacifistická a vždy silně socialistická se nepozvedla ani k boji proti svobodu pošlapávajícímu komunismu. Jediným národem světa, který nesl antikomunistický náboj, byly Spojené státy za slavné éry prezidenta Ronalda Reagana. To především jeho zásluhou komunismus jako zlo nejvyššího stupně padl. Můžeme se proto divit, že v dnešní válce proti terorismu stojí odhodlané USA poněkud osamoceně, okřikovány Evropou a obviňovány z imperialismu a velmocenských choutek? Ne, je to stále jeden a týž scénář. Evropa nikdy nerozpozná rodící se nebezpečí a nikdy není ochotná proti němu preventivně bojovat. Nepřestává však slovně napadat USA, které prozíravě a hrdinně nakonec Evropu samotnou zachraňují a vytahují z problémů. Rozdíl mezi USA a Evropou je asi takový, jako když po útocích z 11. září 2001 do té doby ne příliš výrazná zahraniční politika George W. Bushe nabrala radikální směr hnaný touhou ochránit svoji zemi, potrestat "zlé" státy podporující terorismus a terorismus vlastně co možná nejdříve porazit, kdežto neméně krvavé a brutální útoky muslimských fanatiků ve španělském Madridu vedly naopak ke kapitulaci, nahrazení pravicové vlády pacifistickou vládou levicovou a následnému stažení španělských jednotek z Iráku. Jinými slovy k maximálnímu ustoupení fanatickým teroristům. Je možné najít zjevnější rozdíl v mentalitě obou západních společností?

Proč si myslím, že Evropa již předem svůj boj prohrála? Když toto říkám, nemyslím tím Evropu geografickou, nemyslím tím ani Evropu politickou, ta se naopak utěšeně "plíživě" unifikuje a upevňuje (a myslím, že ji v tom nezabrání ani výsledek nedávného francouzského referenda), ale myslím tím především západní civilizaci v Evropě, západní smýšlení jako takové. Západní civilizaci coby souhrn hodnot vytvořených během staletí, civilizaci coby výsledek tužeb a zápasů předchozích generací našich předků, civilizaci jako souhrn kultury, idejí, tradic, hodnot apod. Evropa přesekla své helénsko-židovsko-křesťanské kořeny a toto odmítnutí své historie a svých základů, na kterých byla vystavěna, je nejdůležitějším důvodem ztráty jejího velmocenského postavení v historii, příčinou pohnutých ideologických konfliktů 20. století a konečně i kořenem současné pasivity a nemohoucnosti Evropy vrátit sebe opět do hry, získat ztracený vliv. Je onou nákazou, která Evropu rozežírá zevnitř, která ji oslabuje a ničí její imunitní systém.

Roman Joch ve své knize "Vzpoura proti revoluci dvacátého století" (spoluautor Frank S. Meyer, vydalo nakladatelství Academia, Praha 2003) vyjmenovává čtyři důvody, proč je přesvědčen, že západní civilizace v Evropě (ne tak ale v USA) již duchovně zemřela. Předně evropští intelektuálové selhali v boji s komunismem. Neviděli v něm nebezpečí a nebojovali proti němu. Za druhé, když se onen, hlavně vlivem USA, zhroutil, nevyvodili z toho ten důsledek, vydat se opačným směrem, ale opět zvolili špatné řešení. Místo toho, aby tyto "filosofické konstrukce revoltující proti myšlenkovému fundamentu západní civilizace" zavrhli (marxismus apod.), místo, aby se vrátili na správnou cestu a uchopili dědictví předchozích generací, upřednostnili raději postmodernismus, egalitarismus, relativismus a nihilismus. Místo zkrachovalého komunismu nastoupila Evropa cestu jakéhosi měkčího socialismu, který je dnes vidět téměř ve všech aspektech Evropské unie. Za třetí, Evropa je již dávno odkřesťanštělá a zaplavená pseudofilosofickými názory, které buď všechno vyzdvihují nebo naopak všechno zavrhují, ale které rozhodně popírají veškeré konzervativní hodnoty. A konečně za čtvrté, pro obyvatele Evropy není nejvyšší hodnotou svoboda, ale rovnost, případně ještě hůře požitek. Tolik Roman Joch, který sám přiznává, že tento výčet argumentů nemusí být úplný a konečný, ale zamýšlíme-li se nad ním, stěží ho zpochybníme.

Všechny tyto čtyři charakteristiky dávají tušit, že nenastane-li nějaký zásadní obrat a návrat k tradičním konzervativním hodnotám, Evropa nadále zůstane mrtvým mužem a ke konfrontaci s islámem nakonec ani nenalezne sílu.

Proč? Předně vůbec nerozpozná, že islám pro ni představuje vážné nebezpečí, které ji ohrožuje. Tak jako toto nebezpečí neviděla v Hitlerovi ani Stalinovi, a když už ho pak vidět začala, neměla sama sílu mu čelit a vlastními silami ho porazit. V první světové válce, v druhé světové válce, i ve studené válce vždy musely přijít na pomoc Spojené státy americké, které označily zlo zlem a jako takové je pak porazily. Dnešní válka proti terorismu probíhá podle stejného scénáře - vůdčí státy Evropy (tedy ty státy, které by se rády takovými viděly - tedy hlavně Francie a Německo, které mají tendenci mluvit za celou Evropu a formulovat zahraniční politiku EU) jsou zdrženlivé až pacifistické a chovají se tak, jakoby hlavním nepřítelem nebyly tyranské režimy a teroristické organizace, ale USA v čele se svým prezidentem Bushem. Na místo boje proti silám, které chtějí Evropu rozložit, bojuje Evropa zmateně proti svému silnému spojenci, který jediný dnes drží prapor západní civilizace a brání její hodnoty. Tak jako tehdy, zastává Evropa i nyní politiku appeasementu, politiku usmiřování a ústupků, namísto zásadních hrdinských činů. Odmítá jít do konfrontace, do skutečného střetu. Prohrává v boji civilizací, aniž by onen boj vůbec podstoupila.

Za druhé, převažující smýšlení většiny intelektuálů a vůbec politického establishmentu, který tak zásadně ovlivňuje i myšlení nejširších vrstev obyvatelstva evropských národů, je kolektivistický liberalismus (jako protiklad konzervativnímu nahlížení na svět). Socialismus, etatismus, egalitarismus, evropeismus, multikulturalismus, feminismus, ekologismus, environmentalismus a další -ismy ve skutečnosti nikdy západní hodnoty nehájí, ale vždy - tu více, tu méně skrytě - proti nim bojují a snaží se je vnitřně rozložit a odstranit. To, co se nedařilo komunismu silou, snaží se marxisté dneška dosáhnout kulturní revolucí rozežírající vše, co bylo doposud národům a jejich obyvatelstvu posvátné. Pro socialistickou Evropu bude zkrátka vždy důležitější multikulturní společnost než tradice předků, rovnostářství více než svoboda, štědrý sociální stát než suverenita a nezávislost národa, ochrana menšin (chtělo by se spíše říci stranění menšinám či vyzdvihování menšin) než dědictví celých předchozích generací. Proto pro Evropu, nestane-li se radikální změna, nebude nikdy tak důležitá ochrana toho, co rozumíme pod pojmem západní myšlení (v Evropě není žádné silné konzervativní hnutí, které by si něco podobného dalo za cíl, jako je tomu v USA), jako je pro ni podstatná pokud možno beztřídní, materialistická, postdemokratická, rovnostářská, rasově pestrá, postmoderní, vše relativizující, v nic nevěřící, nejlépe ateistická, zkrátka pokroková a progresivní společnost. Evropa bude vždy raději hájit práva muslimů, než aby bránila sama sebe před jejich krvavými útoky.

Za třetí, Evropa je neopohanská a postkřesťanská nebo spíše odkřesťanštělá. Proto pro ni není fundamentalistický islám nebezpečím a výzvou, nepotřebuje bránit svoji křesťanskou tradici, protože již téměř o žádné neví. Nedávná debata o tom, zda do připravované ústavy o EU zahrnout zmínku o křesťanství, trefně prokázala právě toto nepochopení svého velkého dědictví. Velkým argumentem, proč tam ona zmínka nakonec není, byla snaha neprovokovat početnou muslimskou komunitu. Proč by Evropu měl nyní zneklidňovat jakýsi islámský fundamentalismus? Každý má přeci právo vyznávat víru, jakou chce. Žijeme v postmoderní době, kdy je možné věřit všemu. Uděláme tedy vše pro to, aby se muslimové mezi námi cítili dobře a neměli dojem odmítnutí. Navíc je Evropa tradičně (možná opět právě jen z čisté opozice vůči USA) protiizraelská (ačkoli svými kořeny vychází i právě z židovské víry) a proarabská, propalestinská. Můžeme pak čekat jiný postoj k imigrantům z východu? Stěží. Protože levicoví samozvaní intelektuálové nám vysvětlí, že islám je mírumilovné náboženství a ona hrstka muslimských radikálů jsou vlastně jen zoufalí lidé, frustrovaní z chaosu a bídy svého třetího světa, bídy způsobené arogantním Západem a proto se jim nemůžeme divit, spíše bychom jim měli pomoci.

A konečně za čtvrté, pro Evropu je důležité pohodlí, materiální dostatek, hojnost, sociální zabezpečení, silný stát, který naplní potřeby jeho obyvatel. Jakmile toto funguje, boj za nějaké ideje již není tak důležitým. Evropa sice vždy vyčítá svému transatlantickému spojenci konzumní způsob života, honbu za penězi, dravý kapitalismus, požitkářství a přepych, sama však podléhá pokušení žít pohodlně ve svém blahobytu. Zatímco USA jsou ochotny, čas od času, když to situace vyžaduje, onen přepych si odříci a jít do tvrdého boje za své hodnoty a přesvědčení, Evropa takového heroického výkonu schopná není. Američané jsou ochotni za demokracii a proti Zlu bojovat i na druhém konci světa, Evropané nechtějí podstoupit boj ani za svými humny, jak prokázala Evropská zkušenost s totalitarismy 20. století. Američané jsou kupodivu přes svůj konzumní styl života ochotni přinášet oběti v zápase za pravdu a svobodu, protože stále ještě věří v duchovní hodnoty člověka přesahující, kdežto materialisticky založená Evropa, nevěřící ve vyšší, než tento pozemský život, nechce podstoupit riziko ztráty svého klidu a pohodlí.

Tyto důvody, tedy pacifismus v kombinaci s ústupky a relativizováním nebezpečí (1), ztráta vědomí civilizačních kořenů (2), nahrazení těchto hodnot novodobými lživými postmoderními filosofickými směry (3) a záměna svobody za rovnostářství a neochota obětovat pohodlí v boji za onu svobodu (4), tyto důvody dávají tušit, že případná islamizace Evropy proběhne bez větších nesnází, neboť její základy jsou již dávno položeny, minimálně již od dob Francouzské revoluce. Tam totiž poprvé výrazně triumfoval onen bezbřehý liberalismus, který hrozí, že se stane "trojským koněm" radikálního muslimského fundamentalismu, stejně tak, jako byl "trojským koněm" pro fašismus či komunismus. Neschopnost Evropy poučit se z vlastních dějin je až zarážející.

5315 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

To je fakt padlé na hlavu, k čemu vede zvrácená genderová teorie. V anglickém východním Sussexu přikázali dívkám chodit do školy v kalhotáchPomozte, prosím, bránit Vaše blízké, Vaše domovy a naši vlastTehdy se Havel dozvěděl, že se stane prezidentem… George Soros hovoří o svých setkáních s Václavem Havlem a Karlem Schwarzenbergem…Skutečný necenzurovaný životopis Tomáše Halíka. No to si tedy počtete. FaktGretenismus dneška: Stačí málo a lze rozvrátit celý svět. Blažené doby, kdy nebyli idioti online. Zdroje na zničení našeho národa jsou

euServer.cz

Krutá nemoc Karel Gotta. Pražská kavárna a ubožáci na FB si mohou opět do mistra kopnoutJako republika jsme Koněva prohráli

ePortal.cz

Glosy: O zahraniční politice a Andrejově beztrestnostiNaděje pro Izrael? Švédská ministryně zahraničí Margot Wallström odstupuje

Eurabia.cz

Bičování mužů a žen za nemanželský sex v Indonésií. Brzy i v Evropě? Francouzský stát podporuje islamizaci formou propagace muslimské kultury ...

FreeGlobe.cz

Němečtí vědci tvrdí, že lidské rasy neexistují. Vede je k tomu věda nebo náboženství politické korektnosti?Černý raper integrovaný v Evropě vyzývá k zotročení a zabíjení bělochů (+ video)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Nepříjemný moment pro Babiše. Rok starý dopis. Jak se zachová?Hovado, kokoti! Milion chvilek jde do zbraně. Něco se chystá. Chvilkaři mají pro Zemana různá přání
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění