K projevům pana Zaorálka a Ratha o přistěhovalectví

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 28.8.2008 | Rubrika: Kulturní válka
Francie - nepokoje 1

Náš server uveřejnil 20. srpna 2008 proslov pana Lubomíra Zaorálka, místopředsedy Poslanecké sněmovny, a 21. srpna projev pana poslance Davida Ratha, pronesený při 37. schůzi Poslanecké sněmovny o návrhu zákona, předloženého ministrem práce a sociální péče.

Oba poslanci se vyjádřili proti vstupu příliš velkého počtu přistěhovalců z rozvojových zemí do České republiky. Díky Bohu, mezi zvolenými zástupci národa se začínají ozývat rozumné hlasy. Pan Zaorálek říká, že je třeba se vyhnout chybám západoevropských zemí. Vzhledem k tomu, že jsem prožil největší část svého života ve Francii, tak nemohu než co nejvřeleji s těmito slovy souhlasit.

Do Francie jsem přijel v roce 1965, tři roky po skončení války v Alžírsku. V pamětech byly ještě živé vzpomínky na dobu, kdy ve Francii usazení Alžířané dostávali od jejich “Fronty národního osvobození” vysokou částku peněz za každého zavražděného Francouze. A Francouzi sami o vlas unikli občanské válce. Stoupenci “Francouzského Alžírska”, kteří se vzbouřili proti generálu De Gaullovi (jenž se dostal k moci s jejich pomocí a pak je zradil), jako generál Raoul Salan, ještě seděli ve vězení (pokud nebyli popraveni jako Bastien Thiry), nebo žili v exilu, jako bývalý předseda vlády Georges Bidault nebo bývalý generální guvernér Alžírska Jacques Soustelle.

Znal jsem “Francouze z Alžírska”, kteří žili v severní Africe po generace a kteří byli šťastní, že se jim podařilo dostat se na loď plující do Francie, na rozdíl od těch, kteří byli zabiti cestou z vnitrozemí.

Oficiální Francie mi poskytla azyl, přesto že De Gaulle se snažil mít co nejlepší styky se sovětským blokem. Dostal jsem i stipendium a mohl studovat. Za spolužáky jsem měl mladé lidi, často ze zámožných rodin, kteří chtěli nejenom využívat svobody a materiálního pohodlí přineseného kapitalismem, ale chtěli mít i morální komfort díky “pokrokovému přesvědčení”. Pro ně jsem byl “špinavým reakcionářem”, když jsem nesdílel jejich obdiv k Hô-Chi-Minhovi, Fidelu Castrovi nebo Mao-Tsé-Tungovi. Prožil jsem si pařížské “májové události” roku 1968 a pak sledoval zdálky sovětskou invazi mé rodné země.

Léta jsem se pak snažil dělat něco proti sovětskému nebezpečí. Sledoval jsem boj Západu proti sovětskému bloku a proti různým “národně-osvobozeneckým hnutím”, která SSSR a komunisté všech odstínů inscenovali a podporovali. A samozřejmě jsem se pak nesmírně radoval z pádu berlínské zdi a ze zhroucení sovětského imperia.

Neradoval jsem se ale přiliš dlouho. Prožil jsem si islamistické atentáty, spáchané v místech, kde jsem byl denně. A pak, v Paříži žije velmi mnoho lidí z rozvojových zemí a měl jsem tedy možnost poznat jejich city a smýšlení. Proto vím dobře, že náš svět, do kterého nyní má rodná země samozřejmě plně patří, má proti sobě miliony nepřátel, kteří nás nenávidí a všemi prostředky usilují o naše zničení. To platí samozřejmě na prvním místě o islamistech. Ti ale nejsou jediní. Mezi národy Třetího světa je mnoho dalších skupin a sil, které nám nemohou odpustit, že jsme uspěli lépe nežli oni.

Těmto našim nepřátelům vědomě nebo nevědomě pomáhá velké množství lidí z našeho vlastního světa. Zcela vědomě jim pomáhá masa levičáků všech kategorií. Ale nepřímo jim pomáhají i podnikatelé, kteří chtějí dovážet lacinou pracovní sílu, aby mohli udržovat nízké mzdy a strach z nezaměstnanosti, který povede pracující k poslušnosti. Podnikatelé, kterým je lhostejné všechno, kromě jejich zisků. Ať zanikne jejich národ, jejich kultura, ať se šíří nemoci a zločinnost, jen když si nahrabou!

S cyniky je ovšem obtížné diskutovat. Jejich zájem je jejich zájmem a tím diskuze končí. Snad je užitečnější snažit se přesvědčit ideologické odpůrce, mezi kterými je mnoho “užitečných idiotů”, jak je nazýval Lenin, a zbloudilých idealistů. Žalostné ztroskotání sovětského “reálného socialismu”, hrůzy v mnoha zemích Třetího světa, které se “osvobodily” od vlivu Západu, otevřely oči mnoha lidem. Ale zůstává mnoho těch, kteří nechtějí být “zbaveni naděje”, kteří nechtějí žít ve “světě beze snu”. Jde o problém, který je dobře znám psychologům a který je podstatnou součástí lidského údělu.

Zdravý, vyvážený člověk by měl být schopen vidět skutečnost takovou, jaká je, a neutíkat do vidin světa, který není a s velkou pravděpodobností nikdy nebude. Ve skutečném světě neexistuje žádné univerzální sbratření všech. Každý jedinec a každá skupina, komunita, národ, civilizace, musí hájit svou existenci. Nikdo nemá mravní povinnost páchat sebevraždu, podřizovat se jiným, pochybovat o svém právu žít.

Dnešní svět se dělí především na dva bloky. Už to není Západ a Východ, jako v letech Stalina a Brežněva. Je to Sever a Jih. Evropská unie a Severoatlantický pakt jsou dvě hlavní struktury sdružující vyspělé, demokratické země Severu. Proti nim stojí frustrované masy Jihu, mezi kterými samozřejmě nejnebezpečnější silou je militantní isamismus a jeho “kultura zášti”.

Je třeba si být vědomi, že poměr sil mezi nimi a námi se neustále přesunuje v náš neprospěch. Podle statistik a předpovědí OSN, obyvatelé Evropy, Severní Ameriky a Austrálie představovali: v roce 1950 – 30 % světové populace, v roce 2000 - 18% světové populace. V roce 2050 budeme prý tvořit 12 % světové populace.

Též je třeba si být vědomi, že ideologie, podle které postupně všechny země budou v budoucnosti moci žít a konzumovat tak, jako dnes vyspělé průmyslové země, je značně nerealistická. Je jistě správné pomáhat rozvojovým zemím osvojit si pravidla demokracie a respekt lidských práv. Ale co se týče materiálního konzumu, kdyby dnes všechny země světa chtěly žít jako Spojené státy, tak by došlo k rychlému vyčerpání zdrojů surovin a k vážným ekologickým katastrofám. Ty by mohly ohrozit existenci lidstva, ba vůbec života na naší planetě.

Ctnostní a Zelení mohou usilovat o snižování konzumu v našich zemích. Optimisté mohou doufat, že rychlý vědecký a technický pokrok umožní objevit nové zdroje a nové techniky jejich využívání. A že tak postupně skutečně celé lidstvo bude moci žít dobře. Zatím to ale není jisté. A pak, aby se tento pokrok mohl uskutečnit, tak naše civilizace, která je jeho nositelkou, se musí udržet. Musíme jí tedy hájit. A musíme brát na vědomí, že zatím - pravděpodobně dlouho – se budou udržovat zásadní rozdíly životní úrovně mezi Severem a Jihem a z nich pramenící nenávist chudých vůči bohatým.

Česká republika nepatří k zemím, které konzumují nejvíc. Ale i ten poměrně skromný blahobyt, ke kterému se dopracovala, si bude muset tvrdě hájit. Za prvé proti delokalizacím závodů do zemí Třetího světa, které připravují české pracující o možnosti zaměstnání. A pak ovšem, proti přilivu pracovních sil z rozvojových zemí.

Z těchto dvou akcí, ta druhá je samozřejmě tou největší hrozbou. Delokalizace lze ještě do určité míry obhajovat. Investice do rozvojových zemí pomáhají zvýšit tamní životní úroveň. Tím též přispívají k možnostem našich podniků tam vyvážet. A firmy, které se obohatí využíváním tamní laciné pracovní síly, pak budou moci investovat o to víc i v Evropě. Bohužel to nefunguje vždycky přesně tak. Princip ale je, že nekvalifikovaná zaměstnání jsou zadávaná do Třetího světa a v Evropě je možno vytvářet nové pracovní příležitosti pro vzdělané, kvalifikované pracovníky.

 

 

Ale islám není jediným nepřítelem. Nyní sledujeme blížící se volby amerického prezidenta. Ne že by nám muselo na tom tolik záležet, zda příští prezident Spojených států bude mít vlasy rovné nebo kudrnaté a do jaké míry bude opálený. Politika, kterou povede, bude samozřejmě důležitější, nežli jak bude vypadat. Jenomže výsledek voleb bude něco ukazovat. Většina Američanů jsou běloši. Bylo by tedy normální, kdyby si zvolili za prezidenta někoho z vlastních řad, tak jako vždy dosud – obzvlášť, když černošský kandidát nepřichází s ničím zvlášť zajímavým. Vlastně vůbec žádný program nemá. Jeho jediným skutečným programem je barva jeho pleti. Jestliže bude zvolen, tak to bude svědčit o tom, že většina Američanů ztratila víru v sebe samé, ve své tradice a hodnoty. Že se třesou před nenávistí barevných národů a nedůstojně a zbaběle si chtějí získat jejich přízeň – což se jim ovšem stejně nepodaří.

Ve Spojených státech už více než čtyřicet let existuje systém zvaný Affirmative Action. Podle něj mají černoši přednost před bělochy při přijímání na univerzity, do státních služeb a jiných veřejných funkcí a podobně – údajně prot, aby byli odškodněni za předchozí situaci. Přesto i dnes jsou stále nejméně vzdělanou a nejchudší kategorií amerického obyvatelstva – a tomu odpovídají jejich city vůči těm ostatním (nejenom bělochům, ale i vůči asijským přistěhovalcům, kteří rozhodně nejsou jejich bývalými pány).

V roce 1994 dva američtí vědci, Richard Herrstein a Charles Murray, uveřejnili knihu The Bell Curve (Free Press, New York), která byla rozprodána na statisíce výtisků. Kniha se snaží dokázat, že černoši jsou dědičně méně intelektuálně schopní nežli běloši, což by vysvětlovalo proč nemohou – přes čestné výjimky – stále zpoždění dohnat. Je snadné si představit polemiku, kterou kniha vyvolala.

Ve Spojených státech a v západní Evropě je dnes tabu, týkající se vztahů mezi rasami, tak silné, že málokdo se vůbec odvažuje o nich mluvit. Je třeba vědět, že tomu tak nebylo vždycky. Co přispělo především k vytvoření tohoto tabu, to byly hrůzy spáchané nacisty za druhé světové války, ve jménu jejich rasových teorií, které měly ve skutečnosti jen málo co společného s antropologickou a etnografickou realitou.

Toto tabu ovšem existuje jenom jedním směrem. Běloch nesmí nic říci proti černochům. Ti ale samozřejmě mohou říkat, co chtějí o běloších. Podobný jev existuje i na úrovni náboženství. Křesťané se cítí povinni neustále se omlouvat za vše, co udělali jiným. Ti jiní se ale nikterak necítí povinni se omlouvat křesťanům za to, co udělali jim. Na příklad první genocida dvacátého století byla spáchána osmanským chalifátem, teokracií vedoucí všechny sunitské muslimy. Za oběť jim padlo milion a půl Arménů, národa, který první, jako celek, přijal křesťanství. Dodnes Turecko odmítá uznat svou vinu a nabídnout sebemenší odškodnění pozůstalým. A s tím chce vstoupit do Evropské unie a nachází v Evropě nezodpovědné činitele, kteří jeho kandidaturu podorují. (Mezi ně ovšem nepatří Valéry Giscard d’Estaing, bývalý francouzský prezident, který veřejně prohlásil, že vstup Turecka do Evropské unie by znamenal její konec.)

Problémy soužití Evropanů a ostatních národů jsou vážné a budou stále vážnější. Prvním faktorem, určujícím náš úpadek, je samozřejmě zhroucení porodnosti. Vše, co bude učiněno proto, aby se tato situace zlepšila, musí tedy být vítáno co nejvřeleji.

Ale i kdyby se nepodařilo tuto situaci zlepšit, nejsme ještě nuceni se nechat zaplavit nepřátelskými přistěhovalci. Bude-li poměr mezi aktivními a neaktivními horší, budeme muset žít skromněji. Málo početné mladé generace se budou muset o vše dělit s masou starých. Snad je to menší zlo, než importovat mladé a silné nepřátele, kteří budou proti nám dělat stejné atentáty jako ty, které byly spáchány v Paříži, v New Yorku, v Londýně, v Madridu a na tolika jiných místech.

Naše civilizace nemusí zahynout, pokud budeme skutečně ochotni jí bránit. Ti mladí – ať už početní nebo méně početní – se zbraní v ruce, až to bude nutné. A my všichni, zatím, na úrovni myšlenek a zákonů. Je podstatné dobře analyzovat všechny společenské, ideologické, psychologické a ekonomické faktory, které hrají roli v existenci západní kultury. A tvořit zákony na její obranu.

Pánové Zaorálek a Rath patří k našim zákonodárcům. Blahopřejme jim ještě jednou k jejich projevům a přejme jim, aby měli odvahu pokračovat ve stejném duchu.

 

 Dovoz laciných pracovních sil z rozvojových zemí je naprosto neospravedlnitelný. Je to ničení podstaty národa, substance evropské civilizace. Naše civilizace nebyla vytvořena kýmkoli. Byla vytvořena Evropany. A nebojme se to upřesnit: bílými Evropany. Jiné rasy vytvořily jiné kultury, jinde. Máme morální povinnost je respektovat. Máme ale též právo chtít zůstat sami sebou. Nemáme žádnou povinnost dovážet si do vlasti lidi neschopné a neochotné s námi normálně spolužít. To platí samozřejmě především o muslimech. Nesmíme zapomínat, že každý muslim se učí, že je jeho povinností vézt džihád, svatou válku, proti nevěřícím, až do konečného vítězství, do podřízení se všech obyvatel světa muslimům. Těm, kteří počítají, kolik jim přinese práce nějakých přistěhovalců, položme otázku kolik budou stát auta, která zapálí? A kolik to bude stát zdravotní pojištění, až jejich atentáty zmrzačí tolik a tolik našich spoluobčanů?

 

autor je členem redakce Eurabia.cz, žije v Paříži

www.eurabia.cz

4323 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Nejnebezpečnější kniha, která kdy byla napsána, byla zveřejněnaDokáže Václav Klaus starší vyhrát prezidentské volby?Globalistická média nás označují za dezinformátory...Přispějte prosím na provoz EUportaluPatří žena k oltáři?

euServer.cz

Volby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizaceBez práva na slávu. K dějinám ruské rozvědky

ePortal.cz

“Prasečinky” v poštěDaně nás dusí

Eurabia.cz

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Republiky Arcach k porušení režimu příměří ÁzerbájdžánemŠKODA AUTO nevadí porušování lidských práv v Číně, ale vadí Bělorusko

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

„Kdy uvidím protestovat nahého Hilšera?“ Jaroslav Foldyna zmiňuje krvavou událost, která se odehrála v USA„Proč to chce Evropská komise před miliony lidí tajit?!“ Europoslankyně Konečná zásadně k nákupu vakcín
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění