Otevřený dopis českých biskupů poslancům Evropského parlamentu

Autor: Redakce | Publikováno: 22.6.2009 | Rubrika: Politika
no_lisbon

 

Úvod
Tyto dny se rozhoduje o budoucnosti Evropy. Rozhoduje se o tom, zda nastoupí obrodný proces, anebo zda otravný proces bude i nadále pokračovat a křesťanství v Evropě bude vykopán hrob. Duchovními traviči jsou dnes teologové a církevní preláti s duchem apostaze, kteří zabíjejí živé křesťanství! Jeho hrobaři jsou pak iniciátoři Lisabonské smlouvy (LS), dále ti z europoslanců, kteří s nimi mají jednotu ducha a zednáři. Kéž by to, co odhalujeme, nebyla pravda! Je to šokující, ale je to tak! Co dělat? Metanoité (změňte smýšlení) a věřte evangeliu (Mk 1,15). Jak?
1) Biskupové EU, učiňte vyznání víry a zřekněte se apostaze.
2) Europoslanci, zrušte LS, a tím i referendum pro Irsko.
3) Křesťané všech zemí EU, spojte se v nepřetržité modlitbě!
Otevřený list europoslancům
Vážení poslanci EU,
obracejí se na vás biskupové Pravověrného synodu řeckokatolické církve Ukrajiny. Vy dnes prosazujete tzv. Lisabonskou smlouvu. Český prezident V. Klaus o Lisabonské smlouvě řekl:
a)      „LS je geniálním trikem německé kancléřky A. Merkelové a jejích právníků, neboť převedli souvislý text (zamítnuté evropské ústavy) do tohoto nesrozumitelného textu.“
b)      „Poslanci senátu v ČR byli vystaveni velkému tlaku zvenčí i zevnitř. Nakonec kapitulovali“ (6.5.2009).
Nejde tedy o svobodnou volbu, protože a) není jasné, co se podepisuje, b) každý poslanec je vystaven velkému tlaku.
Prezident ČR ve svých projevech ukazuje, že LS vede ke ztrátě demokracie a k nastolení diktatury.
Toto je politická oblast. Zde už nejde jen o ekonomiku, ale jde o ideologii.
A duchovní oblast? Jaký duch je za LS? My vidíme, že za LS je duch (duchovní bytost), který prosazuje nemorální zákony protivící se lidské přirozenosti, a tím ničí křesťanské hodnoty. Důsledkem je už započatý duchovní holocaust, masové suicidium (sebevražda) Evropy, a to skrze zákony o abortech a euthanasii a především skrze zákony o homosexuálním manželství, za něž jako trest přichází oheň z nebe! Daleko větším trestem pak je věčný oheň po smrti! Zde nejde o žert! Smát se může jen cynik!
Evropa je více než 1000 let formována Božími zákony: Dekalogem. Tyto zákony jsou v souladu s lidskou přirozeností. První tři řeší vztah k Bohu a sedm dalších vztah k bližnímu. Jsou konkretizovány do krátkých vět, či jen do slov, jako: „Nezabiješ! Nezesmilníš! Nepokradeš!“ Kdo porušuje jedno, dříve či později začne porušovat i další. Každý člověk nějakým způsobem hřeší. Řešením však není popírat Boží zákony, řešením je cesta sebekritiky, pokání a pravdy.
Německá kancléřka neúnavně vybízí papeže, aby řešil otázku holocaustu, neboť to prý je dnes nejaktuálnější věcí. Ptáme se: Kdo má holocaust na svědomí? Ideologie (duch) nacizmu! Jak se tato ideologie dostala k moci? Skrze svobodné volby! Jak by se mohlo zabránit holocaustu a tragédii 2. světové války? Tak, že by byla včas odvážně a důrazně odkryta podstata této ideologie! Církev mlčela, nebyla prorockým hlasem pro národy Evropy! Bylo možno z určitých symptomů předvídat tragické ovoce? Bylo! Hitler pocházel z katolické oblasti Rakouska, kde byl však v té době místo živé víry rozšířen spiritismus. Dnes se mezi studenty v Německu rovněž velmi šíří spiritismus. Je podstatně spojen s magií a věštěním! Připomínáme, že rovněž tzv. alternativní medicína, zvláště homeopatie, není přirozenou léčbou, ale duchovnem – magií.
Na okultním základě magie, věštění a spiritismu stojí pohanské modlářství (dnes New Age) se svými zvrácenými kulty, cynismem i lidskými obětmi démonům! Hříchy proti prvnímu přikázání (klanění se tzv. bohům – démonům) vedou k vygumování svědomí a otevření se zvrhlostem. UNESCO vydalo dne 27.1.1978 v Bruselu Deklaraci práv zvířat (14 článků). V čl. 13 se uvádí: „S mrtvým zvířetem se musí zacházet s úctou.“ Pro zesnulé lidi však ekoložka L. Contiová navrhuje: Nejpřijatelnější alternativou pochovávání zesnulých by bylo vyrábět z nich speciální konzervy pro krmení psů a koček. Čl. 13 dále tvrdí: „Násilné scény v televizi a v kinech, ve kterých jsou zvířata obětmi, musí být zakázány.“ Bohužel, toto právo lidské bytosti nemají.
I. Newkirková, vedoucí organizace pro ochranu práv zvířat, prohlásila: „Nemyslím si, že lidské bytosti by měly mít právo na život. Je to zvrhlé chápání (kasty) nadřazených. Myš má stejná práva jako prase, pes či dítě. (Toto je ovoce zvrácené reinkarnace.) Při loňských honech na křesťany v Indii umírající kněz řekl: „Zde má více práv zvíře než člověk.“ Konečně i posvátná kráva a zbožšťování zvířat svědčí o této zvrhlosti pohanského hinduismu. Tohoto ducha měl i Hitler, který odtud čerpal inspiraci. O tom svědčí i jeho okultní symbol hákového kříže – a ovoce? Koncentrační tábory. Hitler měl rovněž čtyři věštce z Tibetu, kteří skrze něj vtělovali tohoto ducha smrti. Zde je zcela jasně vidět, jaký duch je za temným pohanstvím. Nedá se ani srovnat s Dekalogem, který vyjadřuje jako základ a) lásku k Bohu a b) lásku k bližnímu. Dekalog byl i základem evropské kultury a práva.
Okultismus je spojen i s homosexualitou (viz Ř 1,21-28).
Okultismus je ve své podstatě odvrácením se od pravého Boha a Jeho zákonů a otevřením se antibohu. A to bylo i hlavním kořenem holocaustu.
Lisabonská smlouva je ve svém kořeni rovněž odvrácením se od pravého Boha a otevřením se antibohu (satanu). Toto je kořen duchovního i fyzického holocaustu celé EU! Dnes je opravdu nejaktuálnější záležitostí zabránit holocaustu Evropy! Jak? Zrušením LS!!!
Vážení europoslanci, až se váš syn, dcera, vnuk, vnučka stanou homosexuály, narkomany, či dostanou AIDS a vy konkrétně zakusíte trpké ovoce LS, budete s ním spokojeni?
A co když vy sami budete v nemocnici a lékař se postará o vaši předčasnou „sladkou“ smrt – euthanasii? Komu a kam se bude možnost odvolat? Pokud se dožijete stáří a někdo bude mít zájem o váš majetek, jako prostředek mu poslouží euthanasie s vaším „dodatečným“ podpisem.
Co se týče abortů, ovocem je už vymírání Evropy. Statistiky ukazují, že v EU je 16 milionů muslimských přistěhovalců, kteří mají porodnost 8,9%, kdežto Evropané jen 1,2 – 1,36%. Za 15 let bude v Holandsku, a brzy i v jiných státech EU, převaha muslimů, takže vaše děti a vnukové možná už budou muset respektovat zákony šaría!
Lisabonská smlouva je pro vás, kteří se ještě pokládáte za křesťany, zradou Krista, Jeho veřejným zapřením. On i Tobě říká: „Kdo mne zapře před lidmi, toho zapřu i Já před svým Nebeským Otcem.“ (Mt 10,33)
Duch LS nedovoluje živé křesťanství. Dovoluje už jen mrtvolné, bezduché, odpadlické křesťanství. Upřímní křesťané budou pronásledováni jako zločinci, kteří přestupují státní zákony!
Uzákoněný morální rozvrat rodiny i společnosti je spojen se ztrátou svědomí, s drogami a se zločinností. V podstatě jde o sebedestrukci a sebelikvidaci nejen křesťanství, ale i Evropy.
Kdo má hlavní vinu.
Hlavní vinu za morální rozklad nemáte ani vy ani polotajná organizace zednářů, kteří se zasvěcují antibohu. Hlavní vinu má odpadlické křesťanství. Proč? Protože na klíčová místa v církvi téměř půl století byli vybíráni lidé pod jednou podmínkou: museli mít ducha světa. Ti se pak stali propagátory a ochránci herezí, a tím vlastně začali sebezničení církve. Ovocem německé filosofie a teologie je duch odpadu od Krista. Tento duch se konkrétně odkryl skrze předsedu Německé biskupské konference. Arcib. R. Zollitsch prohlásil, že Kristus nezemřel za naše hříchy! To je hereze proti základní pravdě víry! Podobným heretikem je kněz T. Halík z ČR, který je v tzv. Radě moudrých EU. On nevěří, že Kristus skutečně a historicky vstal z mrtvých a aktivně propaguje buddhismus! Jeho hereze kryje kard. M. Vlk. Všichni tři jmenovaní jsou odpadlíky od Krista a od pravdy a náš synod zveřejnil jejich anathemu (srov. Gal 1,8-9).
Náš synod proto rovněž vybídl všechny biskupy EU, aby veřejně vyznali víru a odřekli se herezí, a to do 14.9.2009. Pokud tak někdo z nich neučiní, dává tím najevo, že má stejného ducha apostaze jako arcib. R. Zollitsch. V tom případě na něj dopadá rovněž trest Boží anathemy – vyloučení z církve a věřící takového odpadlíka – apostatu, už nesmí poslouchat!
Veřejně vyznat svou víru a zřeknout se herezí – to je konkrétní pokání pro biskupy EU.
Biskupy Irska jsme v dopise ze dne 21.5.2009 vybídli, aby hájili Boží zákony i za cenu, že budou pronásledováni, když se postaví proti LS, která ničí podstatu křesťanství a vede k sebezničení Evropy. Tyto dny jsme vybídli křesťany Irska i všechny křesťany EU, aby založili modlitební stráže a nepřetržitě, dnem i nocí volali k Bohu za zázrak – zrušení LS! Mnozí se postí o chlebě a vodě ve středu a v pátek.
Rovněž jsme poslali prorocké slovo pro Irsko, a to jeho poslancům i prezidentce.
Vážení europoslanci, pravou moudrostí je počítat vážně se smrtí, soudem a věčností. Vaši rodiče a prarodiče byli křesťany. Nebyli ani buddhisty ani hinduisty ani muslimy. Ve svém svědomí jste povinni hájit zdravé morální hodnoty Evropy a ne prosazovat opak! Tyto hodnoty jsou spojeny s křesťanstvím.
Co je podstatou křesťanství?
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Místo slova „svět“ si osobně doplň své jméno. Toto Boží slovo je dáno i Tobě. Tak Bůh miloval Tebe, X., že dal svého Jednorozeného Syna, abys Ty nezahynul(a), ale měl(a) život věčný! Jde zde o tu nejzávažnější věc, která se týká Tebe a Tvého života. Ne však jen těchto 70 – 80 let života zde na zemi, ale Tvého věčného života! Ježíš nyní říká i Tobě: „Hle, stojím u tvých dveří a klepu. Kdo uslyší a otevře, k tomu vejdu a budu s ním a on se mnou.“ (Zj 3,20) Ježíš nyní klepe na Tvé srdce i skrze toto slovo. Podmínkou, aby vešel je otevřít Mu! Jak? Vírou!
Uvědom si realitu svých hříchů, své viny před Bohem. Boží slovo i Tebe usvědčuje: „všichni zhřešili“, „každý se dal svou cestou“ (Ř 3,23; Iz 53,6). Hřích není páchán až tehdy, když se stane zjevným, např.: lží a nespravedlností jsi způsobil bolest druhým nebo jsi zabila skrze abort své dítě. Kořen hříchu je už v tom, že jsi svévolník, že jsi neposlouchal hlas Boží v Tobě – svědomí – a chodil jsi po svých cestách!
Dále Boží slovo říká: „Odplata za hřích je smrt, ale život věčný je v Kristu Ježíši našem Pánu“ (Ř 6,23). Tedy, odplata za hřích je smrt, a to časná i věčná. Záchrana a život věčný je jen v Ježíši Kristu!
Ježíš klepe na Tvé srdce. Najdi si doma či v chrámu několik okamžiků a uvědom si, že stojíš před Bohem obtížen hříchy, za které Tě čeká trest, a to časná i věčná smrt. Uvědom si, že Bůh Tě miluje – dal svého Syna za Tebe, za Tvé hříchy! Ježíš, Bůh a zároveň člověk, vylil na kříži svou krev i za Tebe na odpuštění Tvých hříchů. Bůh Ti nyní nabízí odpuštění. Za jakou cenu? „Ne zlatem ani stříbrem, ale drahocennou krví Ježíše Krista, Syna Božího, jsi byl vykoupen.“ (srov. 1Pt 1,18-19) Nestačí však Boží láska k Tobě, nestačí to, že Bůh se kvůli Tobě stal člověkem, že kvůli Tobě vzal na sebe nejtěžší fyzické a duchovní utrpení a smrt! Nestačí, že bylo za Tebe plně zaplaceno! Pokud Ty tuto nabídku nepřijmeš, vše je pro Tebe zbytečné. Zbytečně tekla krev, pokud Ty odmítneš tento největší dar, který Ti Bůh nyní dává! Co dělat, aby se to nestalo? Klekni si a řekni: Ježíši, věřím, že mě miluješ, věřím, že jsi můj Zachránce, přijímám vše, co jsi pro mě učinil! Dávám do Tvých rukou celou mou minulost i budoucnost. Přijímám Tebe jako svého Spasitele a svého Pána!
Pokud učiníš tento krok víry, v duchovní oblasti nastává změna. Jaká? „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) Ano, nyní jsi Božím dítětem, nyní jsi dědicem Božího království, nyní máš život věčný a také nyní plně platí: „Kdo má Syna, má život věčný.“ (1J 5,12) Pokud máš pochybnosti, apoštol Jan ti zdůrazňuje realitu: „To vám (Tobě) píšu, abyste věděli, že máte život věčný.“ (1J 5,13)
Udělej ještě zevnější krok: vyznej svou víru i navenek aspoň před jedním člověkem: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení.“ (Ř 10,9-10)
Co dělat dále? Vezmi Bibli a začni ji číst prostě – bez různých zavádějících komentářů (odstrašujícími jsou komentáře tzv. Indické bible). Čti si alespoň rok Písmo, čti ho s vědomím, že Bůh bude skrze literu Písma mluvit ke Tvému srdci. Začni nejprve Nový Zákon, evangelium sv. Jana, pak Skutky apoštolské. Učiň i druhý krok – přijmi Božího Ducha.
Apoštol Pavel pronásledoval křesťany, jel do Damašku, aby je likvidoval. Na cestě se mu ukázalo velké světlo a v něm Ježíš, který mu řekl: „Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ Kůň se vzepjal, Šavel z něj spadl a oslepl. Řekl: „Pane, co chceš, abych konal?“ Ježíš mu odpověděl: „Jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat.“ Ve městě žil jeden učedník, Ananiáš. Tomu řekl Pán: „Jdi hned do domu na ulici, která se jmenuje Přímá, v domě Judově vyhledej Šavla. Právě se modlí a má vidění.“ Ananiáš přišel, vložil na Pavla ruce a řekl: „Bratře Šavle, Pán mě posílá, ten Ježíš, který se ti zjevil na cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ Tu jakoby mu spadly z očí šupiny, znovu viděl a hned se dal pokřtít. S damašskými učedníky zůstal několik dní a hned začal v synagogách hlásat, že Ježíš je Mesiáš. Pokoušeli se ho však zabít. Odešel na arabskou poušť a tam byl tři roky. Pak se vrátil a hlásal Krista a Jeho evangelium v Římě, v Aténách, v Korintu, v Malé Asii, až nakonec byl pro toto svědectví roku 67 v Římě sťat mečem v týž den, kdy byl apoštol Petr ukřižován hlavou dolů.
Ve svých listech apoštol Pavel volá: „Život je pro mě Kristus a smrt je mi ziskem.“ (Fil 1,21) „V Ježíši jsou všechny poklady moudrosti a vědění.“ (Kol 2,3) „Pro Něj jsem všechno ztratil a pokládám to za lejna, abych Krista získal.“ (Fil 3,8)
Po přijetí Ducha Svatého se ti otevře, co je za literou Písma – je to Duch Boží, který je hlavním autorem Písma svatého. Všechny učené výklady tzv. teologů, kteří se neobrátili, nepřijali Ducha Božího a nežijí s Ježíšem, odvádějí od podstaty a zabíjejí Boží život u těch, kteří Ho s vírou a pokorou přijali. Těchto současných klerikálů, farizeů a saduceů, kteří se načetli různých náboženských informací, je třeba se varovat. Duch, který je za nimi, odsoudil Krista na smrt a odsuzuje Ho i nyní v duších věřících! Ovocem této oficiální církve je mrtvolné a bezduché křesťanství, jaké reprezentuje Biskupská konference Německa se svým představitelem arcib. R. Zollitschem, který letos 18.4. veřejně popřel podstatu celého křesťanství! Je to odstrašující příklad a znak, jakého odpadlického ducha má většina evropské hierarchie! Proto je stav křesťanství v Evropě takový, jaký je. Proto i náš Pravověrný synod z Ukrajiny vyzval všechny biskupy k pokání! To spočívá ve vyznání pravé víry a odřeknutí se herezí! Co je samozřejmostí pro každého křesťana, pro mnohé biskupy EU samozřejmostí není. Který biskup do 14.9. nevyzná svou víru, upadá pod trest Boží anathemy a nic na tom nemění, jestliže přesto bude zevnějškově dále zabírat úřad.
Ano, tyto dny jsou historické pro Evropu, pro církev i pro europoslance. Boží lid se tyto dny na mnoha místech Evropy začal nepřetržitě dnem i nocí modlit za Vás, drazí europoslanci, za své biskupy, aby vyznali svou víru, za Irsko, za šťastnou budoucnost Evropy! (Takovéto modlitební stráže v roce 1988-1989 vyprosily v ČR pád komunizmu!) Falešný program tzv. Lisabonské smlouvy je cestou k sebedestrukci jedince, rodiny i společnosti.
Jedinou správnou cestou je Ježíš. Ne nějaká teologie, filosofie či psychologie, ale On jako osoba. On řekl: „Já Jsem Cesta, Pravda i Život.“ (J 14,6) Je mnoho falešných cest, je mnoho tzv. pravd, které však nedávají život, ale smrt, které jsou ve skutečnosti ne pravdami, ale polopravdami a klamem! Ježíš je Život, v Něm i Ty máš život věčný: „V nikom jiném není spásy“ (Sk 4,12), v žádných zenových či jogínských meditacích, v žádném esoterickém zasvěcení svobodných zednářů! To vše jsou falešné cesty, které vedou ne k životu, ale k věčné smrti!
Ať v Bruselu i Štrasburku, ale i ve vašem osobním životě, je hlavním symbolem kříž, znak naší spásy. Vyhoďte různé symboly zvěrokruhu spojeného s horoskopy. Vyhoďte kružidlo a zednářskou lžíci, které jsou symboly království temnoty! Místo různých Upanišad, Bhagavadgíty, nirvány a esoteriky, spojenými s královstvím temna, přijměte čisté Boží slovo dané v evangeliu. Místo lidských filosofií a psychologií, které nedají sílu přemáhat zlo a hřích, přijměte Krista a Jeho spasení.
Vraťte se zpět k Bohu a k věčnému životu, který je v Kristu. Vraťte se zpět ke svým křesťanským kořenům! Vraťte se zpět k víře vašich rodičů, dědů i pradědů! Vraťte se k pravdě! Jde o nejpodstatnější věc - jde o váš věčný život, anebo věčnou smrt.
Jde o věčný život milionů! Jde o šťastnou, anebo nešťastnou budoucnost Evropy! Tyto hodiny se rozhoduje o životě a smrti! Proto upřímní křesťané Evropy dnem i nocí volají k Bohu o záchranu! I vy padněte na kolena, i vy si přiznejte, že jste byli oklamáni a vtlačeni na falešnou cestu, která vede k sebedestrukci a věčnému zahynutí!
Buďte odvážní, postavte se za Pravdu a Život. To vše je v Kristu. Zřekněte se lži a falešných cest, které jsou ve falešných ideologiích, za nimiž je duch lži a smrti!
My vám nyní jménem nejvyšší autority pronášíme toto prorocké slovo – Bůh skrze Mojžíše a nyní skrze nás i k vám volá: Dnes kladu před tebe život a dobro, smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po Jeho cestách a dbal na Jeho přikázání, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh ti bude žehnat.
Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete! (Dt 30,15-18)
Drazí poslanci EU, toto slovo dnes v polovině roku 2009 Bůh dává vám i celé Evropě! Z tohoto slova bude každý z Vás v hodině smrti souzen, a to ne podle zákonů, které si sami odhlasujete, ale podle neměnných a věčných Božích zákonů. Duch, který je za Lisabonskou smlouvou, je duch vzpoury proti Bohu. LS je zločinem proti lidskosti, neboť uzákoňuje zvrácenost a zlo! Hospodin zdůrazňuje: úplně zaniknete!“ Bůh dal výstražný příklad za zvrhlost v Sodomě a Gomoře, když oheň z nebe sestoupil a spálil tato dvě města!
Boží slovo jasně říká: „To bylo dáno jako výstraha všem národům do budoucnosti.“ (2Pt 2,6) Schválení homosexuálních sňatků je znakem ztráty rozumu, svědomí i morálky. Je jen jediná cesta k záchraně, a tou je pokání! Proto vás jménem Božím, my, biskupové Pravověrného synodu Ukrajiny, vyzýváme: Zrušte Lisabonskou smlouvu, zrušte druhé referendum, které jste nezákonně nadiktovali Irsku!
Toto vám našimi ústy říká Bůh a my vám to jménem církve tlumočíme.
Biskupové stálého Pravověrného synodu UHKC
+ Metoděj OSBM
+ Markian OSBM
+ Samuel OSBM
+ Eliáš OSBM
7.6.2009, Lvov (Ukrajina)
 
Kopie:
- Sv. otci Benediktu XVI.
- Prezidentům evropských zemí
- Ministrům evropských zemí
- Církevním představitelům katolické a pravoslavné církve
- Představitelům protestantských církví
 
Adresa: Pidhirky 19, Brodivský r-n, Lvovská obl., 80660, Ukrajina
www.community.org.ua, e-mailová adresa: pidhirci.community@gmail.com

5373 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Řekové našli pod Aténami tunel plný zbraní, zatýkají turecké teroristyČR nezíská dodatečnou víc než miliardu eur z rozpočtu EU, nejedná se o nové prostředkyPomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitVirus totálního blbství: USA se zničí samy. Učit se budete jen o islámu a černoších. Pryč s hnusnou evropskou rasistickou klasikou! Na sever Čech přichází stále více Romů ze Slovenska. Za stěhováním jsou hlavně výrazně vyšší sociální dávky a pro muže dostupná práce načerno

euServer.cz

Podpora migrace na západě Evropy kvůli zjevné neochotě migrantů podrobit se omezením, zkomplikuje průběh epidemie. Co se stane, až následná hospodářská krize omezí jejich sociální podporu...Přežije EU pandemii?

ePortal.cz

Ještě v pátek 6. března demonstrovalo v Bruselu několik tisíc mladých lidí v čele s Gretou Thunbergovou za účinnější boj proti klimatickým změnám. Přitom již ke 2. březnu bylo v Evropě hlášeno již 2199 nakažených... Koronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

Eurabia.cz

Koronavirus: USA vyzývají lékaře všech zemí světa, ať v pandemii Covid19 opustí svoji vlast a urychleně jdou léčit AmeričanyNerozumím tomu. EU na nás kašle, NATO na nás kašle, a my stále "plníme závazky vůči spojencům"

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Primář Brančík: Koronavirus. Jde o vážnou věc! Je zcela nesmyslné v této situaci vykřikovat něco o lidských právech a právu na volný pohybPolitickým neziskovkám už ani korunu! Padla výzva premiérovi. A je zde otevřený dopis
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění