Evropská unie musí být zničena, aby Západ mohl přežít

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 27.11.2009 | Rubrika: Kulturní válka
eurabia_flag

Dámy a pánové,

Jsem velmi rád, že zde mohu pohovořit o těchto velmi závažných problémech. Musím se omluvit za to, že má řeč bude velmi politicky nekorektní.

Když hovoříme o geopolitice středovýchodní Evropy, nesmíme opomenout demografické, kulturní a civilizační podmínky. Vidíme úpadek Západu. Naše civilizace umírá. Možná ještě za našich životů zaznamenáme finální Smrt Západu.

Kde jsme teď a kam kráčíme? Evropská civilizace vymírá. Nerodí se nové děti. Třetina dětí je zabíjena v dělohách svých matek. Evropa stárne.

Popíráme svou národní hrdost, svou kulturu, svou civilizační sebedůvěru a svou křesťanskou víru. Starý řád a stará kultura je nahrazována neomarxismem, oikofobií, postmodernismem, multikulturalismem, feminismem, homosexualismem, levicovým liberalismem a nepřátelstvím k Západu.

V západní Evropě je populace nahražována především muslimskou imigrací. Muslimští přistěhovalci vidí, jak naše slabá post-Západní civilizace popírá sama sebe. Imigranté nahrazují populaci evropské patnáctky. Dle některých predikcí bude v těchto státech muslimská většina za 40 let. Podle některých čísel bude Nizozemsko muslimským státem již za 15 let.

Tato demografická změna způsobí radikální přeměnu politického a právního systému. Někteří politici již dokonce nyní navrhují zahrnout islámské právo šáría do našeho současného právního systému. Západní Evropa se státy jako Británi, Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Španělsko atd. je ztracena a stane se muslimskou. Pokud chceme zachránit naše země v našem regionu, musíme se oddělit od těchto úpadkových států.

Před 40 lety byl ve Velké Británii velký konzervativní politik a velký prorok, který předpověděl že západní státy budou ovládnuty vetřeleckou přistěhovaleckou populací. Jmenoval se Enoch Powell. Byl rovněž velkým kritikem Evropské unie a pokusu vytvořit prostřednictvím sociálně-inženýrských prostředků socialistický, umělý, postmoderní evropský superstát. Enoch Powell zastával pravicový postoj a měl pravdu v obou věcech – v otázce EU i imigrace (Enoch was right).

Posledním vrcholem tohoto nedemokratického, centralistického a byrokratického plánu bruselských inženýrů je takzvaná Lisabonská smlouva, což je pouze přejmenovaná Evropská ústava. Tato smlouva je velkým podvodem stejně jako celá myšlenka Evropské unie, jak ve své knize Velký podvod (česky vyšlo jako Skryté dějiny evropské integrace) dokázali Christopher Booker a Richard North.

Navíc mám důkaz o tomto skandálním projektu evropských centralistů. Je jím tajný dopis Angely Merkelové s 12 otázkami hlavám vlád členských států EU. Tento dopis jsem získal od od bývalého europoslance Jense-Petera Bondeho. V tomto dopise se německá kancléřka ptá lídrů států EU, jestli by jim nevadilo, kdyby se zachoval obasah euroústavy. Podstata Evropské ústavy je v Lisabonské smlouvě jednoduše zachována použitím rozdílné terminologie, zatímco právní podstata není změněna. Francouzi a Nizozemci řekli NE Evropské ústavě, ale byli podvedeni.

Lisabonská smlouva je cestou k ustavení socialistického a byrokratického francouzsko-německého impéria. Podle nové smlouvy bude 90 procent zákonů pocházet z Bruselu a národní parlamenty budou muset implementovat tyto směrnice. Znamená to konec demokracie a samosprávy v našich zemích. Nadto Lisabonská smlouva také upevňuje společnou imigrační politiku EU.

Jestliže chceme ochránit naše země proti invazi cizinců, musíme vystoupit z Evropské unie, zachovat si svou vlastní imigrační politiku a chránit naše hranice před invazí. Středovýchodní Evropa zatím ještě není zasažena záplavou imigrantů, ale Brusel také plánuje poslat přistěhovalce do našich zemí. Tato redistribuce imigrantů je posvěcena Lisabonskou smlouvou.

Co máme dělat nyní? Naše země se nacházejí mezi Německem a Ruskem, které mají své imperiální aspirace. Víme, že tyto dvě mocnosti si navzájem rozumí. Německo, Francie a Rusko vždy naleznou společný zájem a dohodu, jak nás poučila historie.

Domnívám se, že nejlepším způsobem, jak zachránit naší suverenitu, naší demokratickou samosprávu a naší západní identitu je opustit EU a mezi Německem a Ruskem ustavit naší vlastní organizaci svobodných suverénních národních států středovýchodní Evropy, v níž každý stát bude jednat na základě svého suverénního a nezávislého charakteru.

Měli bychom založit obrannou alianci, podobnou NATO, a utvořit zónu volného obchodu. Tato organizace by se měla stát bariérou proti hegemonickým snahám francouzsko-německého tandemu a proti Rusku. Později, poté, co Francie, německo a další státy získají muslimský charakter, mohla by naše aliance být obranou proti islámu ze západní Evropy.

Nevím, zdali se Evropská unie či též Evropský svaz za pár desítek let stane Svazem evropských islámských republik, či zde budou suverénní státy jako Nový Pákistán (alias bývalá Británie), Nové Turecko (alias bývalé Německo) nebo Nová Arábie (alias bývalá Francie), ale tyto státy budou hrozbou naší bezpečnosti.

Nový Pákistán alias bývalá Velká Británie a Nová Arábie alias bývalá Francie budou země s jadernými zbraněmi. V této optice je nezbytné, abychom vybudovali své vlastní nukleární síly naší aliance států středovýchodní Evropy, abychom byli schopni odstrašovat toto nové jaderné nebezpečí.

Jaké státy by měly být členy této nové aliance? Ty státy, které ještě nejsou zaplaveny muslimskou imigrací: Polsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Maďarsko. Potenciálními kandidáty by mohly být Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a Řecko. O tom lze ještě debatovat. 

Možná si některé státy jako Irsko, Portugalsko a Finsko zachovají svůj západní charakter a my budeme spolupracovat také s těmito státy v muslimském oceánu.   

A co vztah ke Spojeným státům? Před několika lety jsem věřil, že by Spojené státy mohly být garantem naší bezpečnosti. Ale nyní v USA vládne neokomunistický prezident Barack Obama a prosazuje svůj radikální projekt kulturní revoluce. V několika příštích letech uvidíme, zda Amerika zůstane jedním národem pod Bohem, nebo se přemění v Americký sovětský svaz, či se díky přílivu hispánských imigrantů stane takzvaným Aztlánem či Mexamerikou. Možná, že se ale od USA odtrhnou křesťanské jižanské státy a státy středu USA a rozpad Americké unie se stane realitou. Ale na USA se již nadále nemůžeme spoléhat. Den zúčtování přichází i do Spojených států.     

Abych to shrnul: měli bychom spolupracovat tady a teď, abychom zachránili naší národní suverenitu, správu svých věcí i rozhodování o vlastních záležitostech a konstituční demokracii proti pokusu vytvořit centralistické, socialistické, byrokratické francouzsko-německé impérium, abychom čelili Rusku a abychom zachránili naše země od společné imigrační politiky Evropské unie. Za několik desetiletí budeme stát tváří v tvář západní Evropě ovládané muslimy s jejich vlastním systémem jaderných zbraní. 

Avšak geopolitika neznamená vše. Abychom obnovili náš populační růst, musíme opustit radiální neomarxistické ideologie, obnovit funkci tradiční rodiny jako základní ekonomické a sociální jednotky nezávislé na státu, opustit socialistický stát blahobytu a obnovit morální hodnoty naší Západní, nikoli však post-Západní civilizace.

Ale nyní sleduji Evropu, jak si přičinlivě staví svou vlastní pohřební hranici. Vy a já máme rendezvous s osudem. Buď zachováme pro naše děti křesťanskou západní civilizaci, poslední nejlepší naději člověka na Zemi, nebo je odsoudíme k vykročení do tisíce let temnoty.

Díky za pozornost.  

 

PhDr. Lukáš Petřík

 

Řeč na konferenci THE FUTURE OF EUROPE – Czech and Polish Perspectives, Praha, 8. října 2009

originál:

The European Union has to be destroyed, so that the West can survive

 

/z angličtiny přeložil autor/

 

 

Demografická data hovoří jasně. Do 40 let budou muslimové vládnout Evropě... Přiznávají již to i vlády na západě.

File:Islam in Europe.png

        

 

Attachment

 

12 otázek Angely Merkelové k zástupcům členských zemí

12 questions of angela Merkel to the head of the states

 

Secret letter sent out by German Chancellor Angela Merkel to her 26 European counterparts.

 

1.      Jak hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi nerušit existující smlouvy, nýbrž se vrátit ke klasické metodě změn smluv při současném zachování jedné právnické osoby a překonání pilířové struktury EU?

How do you assess the proposal made by some Member States not to repeal the existing treaties but to return to the classical method of treaty changes while preserving the single legal personality and overcoming the pillar structure of the EU?

2.      Jak v tomto případě hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi, aby byl zachován konsolidovaný přístup části 1 Ústavní smlouvy s nutnými změnami prezentace navenek plynoucími z návratu ke klasické metodě změn smluv?

How do you assess in that case the proposal made by some Member States that the consolidated approach of part 1 of the Constitutional Treaty is preserved, with the necessary presentational changes resulting from the return to the classical method of treaty changes?

3.      Jak v tomto případě hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi používat odlišnou terminologii, aniž by se změnila právní substance, např. co se týče názvu smlouvy, označení právních aktů EU a unijního ministra pro zahraniční věci?

How do you assess in that case the proposal made by some Member States to use different terminology without changing the legal substance for example with regard to the title of the treaty, the denomination of EU legal acts and the Union’s Minister for Foreign Affairs?

4.      Jak hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi vypustit článek týkající se symbolů EU?

How do you assess the proposal made by some Member States to drop the article that refers to the symbols of the EU?

5.      Jak hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi vypustit článek stanovující nadřazenost práva EU?

How do you assess the proposal made by some Member States to drop the article which states the primacy of EU law?

6.      Jak hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi, aby členské země nahradily plné znění Charty základních práv krátkým odkazem se stejnou právní hodnotou?

How do you assess the proposal made by some Member States that Member States will replace the full text of the Charter of Fundamental Rights by a short cross reference having the same legal value?

7.      Souhlasíte s tím, že institucionální ustanovení Ústavní smlouvy tvoří vyvážený balíček, který by neměl být znovu otevřen?

Do you agree that the institutional provisions of the Constitutional Treaty form a balanced package that should not be reopened?

8.      Existují jiné prvky, které dle vašeho názoru tvoří nezbytnou součást celkového kompromisu, jež byl tehdy dosažen?

Are there other elements which in your view constitute indispensable parts of the overall compromise reached at the time?

9.      Jak hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi týkající se možných vylepšení/objasnění záležitostí vztahujících se k novým výzvám stojícím před EU, např. v oblasti energie/změny klimatu nebo ilegální imigrace?

How do you assess the proposal made by some Member States concerning possible improvements/clarifications on issues related to new challenges facing the EU, for instance in the fields of energy/climate change or illegal immigration?

10. Jak hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi, aby byla zdůrazněna „kodaňská“ kritéria v článku o rozšíření?

How do you assess the proposal made by some Member States to highlight the Copenhagen criteria in the article on enlargement?

11. Jak hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi, aby byla tím či oním způsobem oslovena sociální dimense EU?

How do you assess the proposal made by some Member States to address the social dimension of the EU in some way or the other?

12. Jak hodnotíte návrh předložený některými členskými zeměmi na použití ustanovení opt-in/outu v některých ustanoveních nové politiky vytčené v Ústavní smlouvě?

How do you assess the proposal made by some Member States applying opt-in/out provisions to some of the new policy provisions set out in the Constitutional Treaty?

 

44980 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Proč se duchovní tak jednoduše podvolili zákazu veřejných mší?Obětují se za nás. Podíl zesnulých kněží kvůli koronaviru (1%) je 20x vyšší než podíl na počtu obyvatelstvaRaději ukrutnou smrt podstoupit, než Mši sv. vynechat!Řekové našli pod Aténami tunel plný zbraní, zatýkají turecké teroristyČR nezíská dodatečnou víc než miliardu eur z rozpočtu EU, nejedná se o nové prostředky

euServer.cz

Pomoc Ruska a nepomoc NATO a EU Itálii...Podpora migrace na západě Evropy kvůli zjevné neochotě migrantů podrobit se omezením, zkomplikuje průběh epidemie. Co se stane, až následná hospodářská krize omezí jejich sociální podporu...

ePortal.cz

Ještě v pátek 6. března demonstrovalo v Bruselu několik tisíc mladých lidí v čele s Gretou Thunbergovou za účinnější boj proti klimatickým změnám. Přitom již ke 2. březnu bylo v Evropě hlášeno již 2199 nakažených... Koronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

Eurabia.cz

Brzy přijde chaos, strach a hospodářská krize. Co způsobí miliony přistěhovalců Merklové?Koronavirus: USA vyzývají lékaře všech zemí světa, ať v pandemii Covid19 opustí svoji vlast a urychleně jdou léčit Američany

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Přejte jim smrt... Důchodci v centru koronaviru. „Ne*re vás to? Pár facek,“ padlo. Je pěkně dusnoTo je sranda: Koronavirus se orý baví. I kvůli Rusku a EU
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění