Školní sexuální výchova k deviaci a k pornografii za naše peníze

Autor: odjinud | Publikováno: 3.8.2010 | Rubrika: Kulturní válka
Ester

Výňatky z Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodické příručky Sexuální výchova – vybraná témata
 

„Rovina vzorů – ... dítě poznává mužský (otcovský) a ženský (mateřský) svět, pozoruje, jak se obě pohlaví k sobě chovají, jak si projevují přízeň i něžnosti...“ (příručka, kap. 13)

„Homosexuální orientace...posledním krokem bylo uzákonění možnosti uzavřít registrované partnerství osob stejného pohlaví. Nevyřešenou otázkou do budoucna zůstáva možnost adopce dítěte stejnopohlavními páry.“ (příručka, kap. 6)
Výroky si navzájem odporují

„I. stupeň ZŠ: HIV/AIDS – cesty přenosu, II. stupeň – poruchy pohlavní identity, antikoncepce“ (Doporučení)
Předčasné informace

„4.-5. ročník: žák ...orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku“ (Doporučení)
Předčasné informace, bezpečnost = antikoncepce (promiskuita)

„Bezpečný sex neexistuje“ (Tato a další citace z příručky)
Strašní dětí místo vedení k ovládání a věrnosti

„Homosexualita je normální menšinová sexuální orientace“
Zcestný výrok některých odborníků, který popírá přirozený účel sexuality i k plození a výchově dětí

„Všechny způsoby milování jsou rovnocenné“
Sobecké pojetí sexuality (propagace autoerotiky a pohlavních úchylek)

„Nerovné postavení mužů a žen způsobuje, že i jejich sexualita je vnímána odlišně“
Odlišné vnímání sexuality není nerovností, ale faktem. Ideologie genderu to popírá

„Genderové streotypy se promítají výrazně do popisu oplodnění, kdy spermie reprezentuje mužský aktivní princip a vajíčko ženský pasivní....A možná to bylo spíše aktivní vajíčko, které si vybralo spermii.“
Genderová ideologie mění i přírodní zákony

„V úvodu hodiny vytvoříme pozitivní atmosféru, když si s žáky zahrajeme motivační hru. ...Vymění si místa všichni, kteří se už někdy zamilovali, ...líbali, ...měly menstruaci, ...onanovali, ...viděli porno, ...kteří si myslí, že poprvé určitě použijí kondom, ...kteří se opili, ...kterým roste ochlupení.“
Hrubé narušení intimní sféry dítěte, týrání slušných dětí

Učitel: Je všechno, co jste viděli v pornografickém klipu nebo filmu či časopise, pravda? Žák: Asi ne. Všichni chlapi přece nemají jenom velké penisy a nevydrží souložit tak dlouho. Spousta lidí nechce souložit do konečníku, ale v pornografii je to běžné.“
Vyučující předpokládá a doporučuje sledování pornografie, která je líčena pouze jako „pohádka pro dospělé“ ne jako ohavná degradace lidské sexuality

„Sexuální slovník: Žáci...mají napsat fixem na fólii co největší počet jakýchkoliv výrazů pro mužský...a pro ženský genitál. ...s vyučujícím všechny napsané výrazy přečtou a rozdělí na vulgarismy, lidové výrazy... Variantou může být ... co nejvíce synonym pro pohlavní styk.“
Vyučující učí děti mluvit vulgárně, ničí jejich stud

„Žáci velmi často chybně nahrazují slovo soulož slovem sex a neuvědomují si plně, že se pod tímto termínem skrývá velmi široká škála nakoitálních (líbání, mazlení, netting, pettink, orální sex) a koitálních (pohlavní styk, anální sex) sexuálních aktivit. Proto by měl učitel všechny pojmy žákům blíže objasnit...“
Vyučující nerozlišuje mezi dobrým a špatným, normálním a perverzním

„Vyučující může žáky... přivítat podáním ruky v kondomu. Výklad tématu podle předem připraveného pracovního listu, ve kterém jsou uvedeny základní druhy antikoncepce, může vyučující doplnit ukázkami konkrétních antikoncepčních prostředků.“
Vyučující ničí dětský stud, i budoucí zdraví dívek

„Cvičení Kdo má pravdu? ... Právo na sexuální informace má i dítě, jehož rodič si to nepřeje. – Odpoveď je ANO.“
Vyučující vede děti proti rodičům – tím porušuje Listinu základních práv a svobod

petici možno podesat zde: http://www.nesexuveskole.cz

/titulek EUportal.cz/

deviantní příručka zde: http://www.msmt.cz/pro-novinare/msmt-vydava-doporuceni-k-vyuce-sexualni-vychovy

 

Důvody proč odmítáme státní sexuální výchovu ve škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jako součást rámcového vzdělávacího programu Výchova ke zdraví, do níž zahrnulo i Sexuální výchovu, publikace Doporučení k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodickou příručku pro učitele Sexuální výchova - vybraná témata.

Zpochybňujeme obsah uvedených publikací především z těchto důvodů:

 • Negativní dopad ve světě

  Není pravdou, že školní sexuální výchova přispívá k odložení pohlavní aktivity do vyššího věku. V zemích, kde byla zavedena, se naopak tento věk snížil, mnohonásobně se zvýšila promiskuitu mládeže, výskyt pohlavních chorob a těhotenství mladistvých. (Např. Švédsko, USA, Velká Británie.) Některé země proto od této výchovy ustoupily.

 • Předčasnost

  Předčasné a názorné zasvěcování dětí do pohlavního života na I. stupni ZŠ ruší jejich vývoj v klidové předpubertální fázi, kdy se má rozvíjet cit, soucit a altruismus. Narušuje a ničí jejich zdravý stud, který je nejlepší zárukou oddálení pohlavního života až do stabilního vztahu.

 • Sobectví

  Sexuální výchova, jak ji obě publikace prezentují, je vyloučena z kontextu manželství a rodičovství. Silně se propaguje autoerotika a vlastní sobecký zážitek bez láskyplného vztahu k druhé osobě. Péče o dítě se vůbec nevyskytuje, to je naopak považováno za nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout. Chybí výchova ke zdrženlivosti, zmínka o hodnotě panenství a panictví jako daru druhému člověku.

 • Zkušenosti versus gender

  Publikace MŠMT nerespektují přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, kteří se ve vztahu navzájem doplňují. Nezmiňují se o jejich odlišném vnímání sexuality, nenahraditelnosti matky v prvních letech života dítěte, rozdílnosti mateřské a otcovské role, jak nás učí staleté zkušenosti. Kapitola o genderu naopak vnáší do školy ničím neprokázaný názor o stejnosti a zaměnitelnosti obou rolí, který může vytvořit u dítěte zmatek. Nechceme, aby naše děti byly vystaveny působení této módní ideologie.

 • Antikoncepce

  Bylo již mnohokrát dokumentováno, že doporučování antikoncepce mladistvým vede k promiskuitnímu a nevázanému chování kvůli zdánlivému pocitu bezpečí. Selhání pak řeší dívky většinou potratem. Přesto jsou obě publikace plné doporučováním různých druhů antikoncepce. Nenacházíme ani slovo o přirozených a ekologických metodách plánování rodičovství. V informacích o hormonální antikoncepci není ani zmínka o jejím masivním negativním dopadu na zdraví, o následném zamořování vody umělými ženskými hormony (způsobující pravděpodobně předčasnou pubertu u dívek, snížení plodnosti u mužů a ovlivňující negativně rozmnožování vodních živočichů).

 • Zdravá sexualita

  Naprosto nesouhlasíme s tím, aby děti byly ve školách formovány ideologií, kdy různé pohlavní odchylky a nemoci jsou prezentovány jako varianty sexuálního chování. Nesouhlasíme, aby byly seznamovány na základní škole s perverzními sexuálními praktikami. Názory odborníků na tato témata jsou odlišné a stále se mění, zákony také. My, rodiče, se řídíme zdravým selským rozumem a staletím osvědčenou praxí, že sexualita patří do manželství, které je svazkem mezi mužem a ženou, a jen v tomto trvalém a láskyplném vztahu mohou vyrůstat fyzicky i psychicky vyrovnané děti. Sexuální život lidí, kteří se odchylují od této normy, není třeba propagovat, natož v základní škole.

Protestujeme také proti těmto "výchovným" příručkám ministerstva:
 • Pomůcka při prosazování gendrové korektnosti učebnic
 • Kultura genderově vyváženého vyjadřování
 • Homofobie v žákovských kolektivech

První podrobuje kvalitní učebnice genderové cenzuře, druhá znásilňuje český jazyk a ta poslední je zbytečná. Děti mají být ve škole vedeny ke slušnému a neurážlivému chování ke všem jedincům a skupinám, není třeba jednu skupinu preferovat (a tím propagovat homosexuální chování).

 

Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv

otevřený dopis Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

24. června 2010

19. června 2010 se v Brně sešel Výbor na obranu rodičovských práv (dále VORP). Toto občanské sdružení bylo založeno v r. 1995 jako reakce na záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) zavést do základních škol povinný předmět Sexuální výchova již od 1. třídy. Považovali jsme to za nezákonný zásah do práv rodičů, kteří jediní nesou zodpovědnost za mravní výchovu svých dětí. Po mnoha jednáních a petičních akcích MŠMT od svého záměru ustoupilo.

V letošním roce nastala podobná situace. MŠMT vydalo jako součást rámcového vzdělávacího programu Výchova ke zdraví, do níž zahrnulo i Sexuální výchovu, publikace Doporučení k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodickou příručku pro učitele Sexuální výchova - vybraná témata.

VORP zásadně nesouhlasí s předložením jednotného typu výuky předmětů nebo témat, které souvisejí s hodnotovým systémem člověka. Názory na tyto věci (např. sexuální chování) se mohou zásadně lišit u tvůrců publikací, rodičů i učitelů. Nepřejeme si, aby byly děti při vyučování vedeny k věcem, které se mohou příčit zásadám rodičů, a tím byla podrývána rodičovská autorita. Protestujeme proti tomu, aby učitelé byli nuceni učit podle programů, které mohou odporovat jejich svědomí a aby děti byly přesvědčovány, co je dobré a co ne (pokud existuje více názorů). Ve školách se mohou učit jednotně jen předměty, kde je všeobecný společenský konsensus.

VORP zpochybňuje obsah uvedených publikací především z těchto důvodů:

1) Sobectví

Sexuální výchova, jak ji obě publikace prezentují, je vyloučena z kontextu manželství a rodičovství. Silně se propaguje autoerotika a vlastní sobecký zážitek bez láskyplného vztahu k druhé osobě. Tím vychová hrubé a bezohledné jedince. Péče o dítě se vůbec nevyskytuje, to je naopak považováno za nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout. Chybí výchova ke zdrženlivosti, zmínka o hodnotě panenství a panictví jako daru druhému člověku. Tento způsob prezentace sexuality působí proti vytváření zdravých a stabilních rodin.

2) Předčasnost

Předčasné a názorné zasvěcování dětí do pohlavního života na I. stupni ZŠ ruší jejich vývoj v klidové předpubertální fázi, kdy se má rozvíjet cit, soucit a altruismus. Narušuje a ničí jejich zdravý stud, který je nejlepší zárukou oddálení pohlavního života až do stabilního vztahu. Hrátky s prezervativy a hovory o erotických zážitcích před celou třídou mohou působit utrpení slušně vychovaným, citlivým dětem a navádět k vyzkoušení pohlavního styku. Iniciativy některých vyučujících podle metodické příručky by se mohly dostat i do sporu se zákonem jako ohrožení mravní výchovy mládeže.

3) Negativní dopad ve světě

Není pravdou, že školní sexuální výchova přispívá k odložení pohlavní aktivity do vyššího věku. V zemích, kde byla zavedena, se naopak tento věk snížil, mnohonásobně se zvýšila promiskuitu mládeže, výskyt pohlavních chorob a těhotenství mladistvých. (Např. Švédsko, USA, Velká Británie.)

4) Zkušenosti versus gender

Publikace MŠMT nerespektují přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, kteří se ve vztahu navzájem doplňují. Nezmiňují se o jejich odlišném vnímání sexuality, nenahraditelnosti matky v prvních letech života dítěte, rozdílnosti mateřské a otcovské role, jak nás učí staleté zkušenosti. Nemluví o nutnosti úcty k dívkám a ženám jako nositelkám života, nevede chlapce ke galantnosti. Kapitola o genderu naopak vnáší do školy ničím neprokázaný názor o stejnosti a zaměnitelnosti obou rolí, který může vytvořit u dítěte zmatek. Nechceme, aby naše děti byly vystaveny působení této módní ideologie, aby kvalitní učebnice byly podrobovány genderové cenzuře a násilně se opravovala čeština (viz Pomůcka při prosazování genderové korektnosti učebnic, Kultura genderově vyváženého vyjadřování apod.)

5) Antikoncepce

Nikde není zmiňována sexualita jako síla sloužící kromě vzájemné radosti také k početí a výchově dětí, naopak obě publikace jsou plné doporučováním různých druhů antikoncepce. Nenacházíme ani slovo o přirozených a ekologických metodách plánování rodičovství. V informacích o hormonální antikoncepci není ani zmínka o jejím masivním negativním dopadu na zdraví, o následném zamořování vody umělými ženskými hormony (způsobující pravděpodobně předčasnou pubertu u dívek, snížení plodnosti u mužů a mutaci vodních živočichů). Na základní školy se toto složité téma ještě nehodí, protože děti od 11 do 15 let jeho závažnost těžko pochopí. Je též dokázáno, že doporučování antikoncepce mladistvým vede k promiskuitnímu a nevázanému chování kvůli zdánlivému pocitu bezpečí. Selhání pak řeší dívky většinou potratem.

6) Zdravá sexualita

Naprosto nesouhlasíme s tím, aby děti byly ve školách formovány ideologií, kdy různé pohlavní odchylky a nemoci jsou prezentovány jako varianty sexuálního chování. Nesouhlasíme, aby byly seznamovány na základní škole s perverzními sexuálními praktikami. Názory odborníků na tato témata jsou odlišné a stále se mění, zákony také. My, rodiče, se řídíme zdravým selským rozumem a staletím osvědčenou praxí, že sexualita patří do manželství, které je svazkem mezi mužem a ženou, a jen v tomto trvalém a láskyplném vztahu mohou vyrůstat fyzicky i psychicky vyrovnané děti. Sexuální život ostatních lidí, který se odchyluje od této normy, je jejich soukromou záležitostí a není třeba ho propagovat v základní škole. Protestujeme také proti příručce Homofobie v žákovských kolektivech sestavené v duchu genderové ideologie. Děti mají být ve škole vedeny ke slušnému a neurážlivému chování ke všem jedincům a skupinám lidí s vědomím, že všichni lidé bez rozdílu mají svou důstojnost. Učitelé by měli vystupovat proti šikaně jakéhokoliv druhu, není třeba jednu skupinu preferovat.

VORP důsledně trvá na tom, že sexuální poučování dětí patří především do rodiny. Pokud chce škola žáky poučit o výběru vhodného partnera, významu stabilní rodiny a udržování dobrých vztahů (tedy věcech, kde snad společenský konsensus ještě existuje), vhodnější název předmětu je Rodinná výchova. Ta by se mohla stát součástí připravovaného volitelného předmětu Etická výchova.

VORP je organizací rodičů, kteří mají zájem poučovat své děti o sexualitě citlivě, pravdivě a ve vhodnou dobu, jak to dokáží pouze rodiče. Navrhujeme též všem odborníkům z oblasti sexuologie, psychologie, psychiatrie, pedagogiky apod., kteří si myslí, že rodiče v této oblasti plní špatně svou roli, aby se obrátili se svým poučením na nás a neobcházeli naši autoritu přímým působením na nezletilé děti. Nejsme ani ideologové, ani extrémisté nebo sektáři, kteří by chtěli dětem informace zatajovat.

Iniciativy VORP v minulých letech podpořily desetitisíce rodičů i učitelů. Pokud bude MŠMT a ředitelé svévolně zasahovat do rodičovských práv a výše uvedený typ Sexuální výchovy do škol bez našeho vědomí zavede, budeme se bránit cestou petic, případně i právních žalob. Myslíme si, že cesta dohody by byla pro všechny zúčastněné a hlavně pro naše děti tou lepší volbou.

Výbor na obranu rodičovských práv
mluvčí Anna Brychtová, Luka nad Jihlavou, e-mail: brychtanna@seznam.czZasláno na adresu:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor předškolního, základního a zákl. uměleckého vzdělávání – 22
PaedDr. Jiřina Tichá, ředitelka odboru
Karmelitská 7
118 12 Praha 1Kopie zaslány na vědomí:
Mgr. Vladimíra Neklapilová - MŠMT
základním školám
prorodinným aktivitám
ústavním činitelům
médiím
dalším organizacím a jednotlivcům

7573 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Řekové našli pod Aténami tunel plný zbraní, zatýkají turecké teroristyČR nezíská dodatečnou víc než miliardu eur z rozpočtu EU, nejedná se o nové prostředkyPomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitVirus totálního blbství: USA se zničí samy. Učit se budete jen o islámu a černoších. Pryč s hnusnou evropskou rasistickou klasikou! Na sever Čech přichází stále více Romů ze Slovenska. Za stěhováním jsou hlavně výrazně vyšší sociální dávky a pro muže dostupná práce načerno

euServer.cz

Podpora migrace na západě Evropy kvůli zjevné neochotě migrantů podrobit se omezením, zkomplikuje průběh epidemie. Co se stane, až následná hospodářská krize omezí jejich sociální podporu...Přežije EU pandemii?

ePortal.cz

Ještě v pátek 6. března demonstrovalo v Bruselu několik tisíc mladých lidí v čele s Gretou Thunbergovou za účinnější boj proti klimatickým změnám. Přitom již ke 2. březnu bylo v Evropě hlášeno již 2199 nakažených... Koronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

Eurabia.cz

Koronavirus: USA vyzývají lékaře všech zemí světa, ať v pandemii Covid19 opustí svoji vlast a urychleně jdou léčit AmeričanyNerozumím tomu. EU na nás kašle, NATO na nás kašle, a my stále "plníme závazky vůči spojencům"

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Primář Brančík: Koronavirus. Jde o vážnou věc! Je zcela nesmyslné v této situaci vykřikovat něco o lidských právech a právu na volný pohybPolitickým neziskovkám už ani korunu! Padla výzva premiérovi. A je zde otevřený dopis
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění