Der Drang nach Osten — německá hrozba Polsku a Česku

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 2.10.2006 | Rubrika: Politika
Bolšnac 10

Následující text je překladem návrhu předloženého tehdy vládnoucími stranami — Křesťanskými demokraty a Svobodnými demokraty — a schváleného Německým parlamentem 7. července 1998. Návrh měl název „Uprchlíci, evakuované osoby a německé menšiny jsou mostem mezi Němci a jejich východními sousedy“. Můj překlad tučnou kurzívou následují mé komentáře. Následuje text návrhu:

„Rozšíření Evropské unie na východ představuje pro Německo a pro celou Evropu velkou příležitost“

První poznámka — rysem Německa je použití slova „Evropa“ ne jako prostředku potlačení německého nacionalismu, ale jako prostředku prosazování německých národních zájmů.

„Demokracie a vláda zákona ve střední a východní Evropě budou dlouhodobě zajištěny vstupem našich sousedů do Evropské unie a Atlantické aliance. Krok za krokem je tak dosaženo (Zdůrazněno autorem) obecného cíle trvalého a spravedlivého míru pro celou Evropu“

Většina Evropanů si myslí, že ho bylo dosaženo v roce 1945 porážkou nacistů — nebo přinejmenším v roce 1989 po porážce komunismu, ale ne jak se zdá dosud agitující německé politické třídě.

„Němci kteří byli vyhnáni ze svých domovských zemí, vyhnanci sídlící v Německu, stejně jako německé menšiny ve střední a východní Evropě podporovali od samého počátku otevření se zemí ve střední a východní Evropě a aktivně podíleli na tomto procesu. Nyní vidíme, že Charta německých vyhnanců z 5. srpna 1950 se stala skutečností. V této chartě vyhnanci několik let po válce, útěku a vyhnání deklarovali svoji podporu pro Evropu 've které lidé mohou žít bez strachu'.“

Ale právě proto Poláci, Češi a ostatní, kdo trpěli jak pod Císařovou tak pod nacistickou agresí, persekucí a vraždami, odsunuli německé menšiny, které spolupracovaly na této persekuci jako první.

„Německý parlament žádá spolkovou vládu, aby aktivně přispěla k odpovídající politice v podpoře německých uprchlíků, později evakuovaných, a německých menšin na Východě a pokračoval účinně při representaci jejich oprávněných požadavků.

1. Německý parlament podporuje politiku odpovídajícího zahrnutí německých uprchlíků, evakuovaných a německých menšin ve střední a východní Evropě do spolupráce (sic!) Německa s našimi východními sousedy. Německý parlament vítá zahrnutí representantů sudetských Němců do institucí (!) založených němcko—českou deklarací z 21. ledna 1997.“


Typický případ, jak slib členství v EU a v NATO byl využit Německou Evropou k „přemlouvání“ Čechů ke spolupráci se sudetskými Němci (nyní v exilu), kteří přivítali nacistickou invazi v roce 1938 a pomáhali nacistům při persekuci Čechů.

„Účast odpovídající representace sudetských Němců v radě německo—českého 'Fondu budoucnosti' a koordinační rady Německo—českého fóra je důležitým příspěvkem ke smíření a vzájemného porozumění stejně jako pro plodný dialog mezi Němci a Čechy.“

To vše připomíná německé „organizace přátelství“ ustavené ve 30. letech v těch zemích, které byly později okupovány nebo podrobeny.

2. „I během politických převratů ve Východní a Jihovýchodní Evropě, ale zejména po pádu Berlínské zdi a ostnatého drátu němečtí uprchlíci hledají kontakty ve své původní domovině a zajišťují další podporu (Neustálé odkazy na jejich 'domoviny' ukazuje na stálý požadavek, samozřejmě i nacionalistický požadavek) Německý parlament potvrzuje své jednomyslné rozhodnutí z 28. února 1997 o 'Příspěvku německých uprchlíků k obnovení Německa a k míru v Evropě'

„I dnes integrace Evropy činí snazší rozšiřování německé kultury do domoviny uprchlíků. (Jinými slovy v Polsku, v Československu atd. již Poláci, Češi a ti ostatní již vědí, co to stojí!) Německý parlament vítá skutečnost, že více a více států i soukromých institucí ve střední a východní Evropě, zejména v oblasti vědy, umění a kultury, jeví zájem o o pokračující německé kulturní a historické dědictví v těchto oblastech a spolupracují s kulturními a vědeckými institucemi v Německu, zejména s těmi utečeneckými. Parlament očekává, že spolková vláda, země a zemské rady budou podporovat tento proces v budoucnosti.“

Jak přesně to odráží zkušenosti Norska před nacistickou invazí. Jak to popsal Churchill v History of Second World War, „o několik let později byla v Německu uspořádána Norská setkáni, na které byl pozván velký počet Norů. Němečtí přednášející, herci, zpěváci a vědci navštěvovali Norsko jako podporu společné kultury … Předseda Norského parlamentu napsal: 'Němci pod maskou přátelství se pokoušeli zlikvidovat národ. …' Co omráčilo Nory byl fakt, že muži a ženy, kteří byly srdečně vítáni v jejich domech byli špióni a agenti destrukce.“ Evropská unie nyní zlikvidovala samosprávné národy Západní Evropy a německá politická třída nyní chce udělat to samé ve Východní Evropě.

3. „Německý parlament v souhlase se smlouvami se státy střední a východní Evropy a nedávné ratifikaci Německo-polské a Německo-české 'smlouvy o sousedství' zdůraznil, že v rámci procesu přijímání našich východních sousedů do EU a NATO musí být základní evropské svobody stejným dílem použity ke všem občanům starých i nových členských států včetně německých uprchlíků.“ >br>
Všimněte si opět, jak je NATO, stejně jako při poslední válce na Balkáně, chápáno Německem jako (důvěryhodná) síla s jejíž pomocí Německá Evropa expanduje. Smlouvy mezi sousedy nejsou obvykle nutné, pokud neexistují pnutí, základy pro vzájemné agrese a územní požadavky. Tento druh dohod, spolu se smlouvami Evropské unie, nyní přesně ukazují, co Německo sleduje svou propagací „Evropy“.

Vytvoření jednotné „Evropy“ se svými „občany“, kteří mají „stejná práva“ na celém území a tak rozšíření „Evropy“ na východ umožňuje Němcům rekolonizaci těch zemí, které trpěly pod německou vládou, které vedlo k odsunu německých menšin v prvé řadě. I kdyby tyto oblasti např. Polska a Československa byly dnes osídleny Němci (nehledě na to, že nejsou), agresivní přeshraniční propagace kulturních a finančních institucí by představovala hrozbu těmto zemím.

Tvrzení Helmuta Kohla, že jen vytvoření sjednocené Evropy lze zabránit německé agresi a válce je přesným opakem pravdy. Protože právě proto byly “Evropské“ instituce vytvořeny jako mechanismus rozšiřování německého vlivu a kontroly, zejména směrem na východ. Jsou „mírové“ jen v tom smyslu, že díky nim není agrese nutná!

„Německý parlament vyslovuje naději, že se vstupem České republiky a Polska do Evropské unie dovolí přijetí společného vlastnictví (!) novými členskými státy dovolí řešení nevyřešených (!) bilaterálních problémů. To bude zahrnovat právo na svobodný pohyb a svobodu usídlení (!).“

Tak tady máme vyjádřen nemilosrdně jasnými slovy skutečný důvod ekonomických („jednotný trh“, svoboda pohybu) a politických (svoboda usídlení „evropských občanů“, nediskriminace atd.) charakteristik EU. To co bylo prodáno tupým britským politikům jako svobodný trh a svobodné investice se stává politickým nástrojem pro rekolonizaci východní Evropy a hrozbou malým národům, mezi kterými Němci kdysi žili. („Svoboda usídlení“ a dokonce „společné vlastnictví“). To, co je možno prodat v západní Evropě jako boj proti rasismu a xenofobii, může být použito na východě k zabránění polského a českého odporu k německé migraci a kulturnímu imperialismu.

„To jsou důležité prvky realizace cílů sjednocené Evropy, ve které lidé různých etnických skupin se svými rozmanitými kulturami a tradicemi mohou žít pohromadě v harmonii a přitom se bere v úvahu jejich historické jádro a vzájemný respekt a propagace jejich rozdílné identity … To jsou prvky, které samozřejmě pomohou překonat důsledky války a vyhnání.“

Jinými slovy k překonání vypořádání po poslední válce, v jehož rámci byli Němci vypovězeni z těch zemí, ve kterých prováděli agresi proti přirozené většině a pomohli nacistickému plánu dobýt tyto země. (Tam neexistovala žádné „společné jádro“ a „vzájemný respekt“.) To je přesně to, co Západní Evropa měla na mysli „sjednocenou Evropou“. Ale ani takoví politci by nesouhlasili s tím, že „výsledky války“ je nutno obrátit! Ve všech těchto výzvách k mírové koexistenci menšin v sjednoceném Euro-státě si musíme dát pozor, jak v historii i během 80. a 90. let Německo rozvrátilo a zničilo multietnický stát v Jugoslávii, uznalo Slovinsko, svou válečnou loutku Chorvatsko a potom vyzbrojilo a pomáhalo „Kosovské osvoboditelské armádě“ při jejích pokusech vyrvat část Srbska ze srbské kontroly a nakonec poslat jednotky a plány na „mírotvorné“ bombardování spuštěné ve válce, kterou podnítili.

„Vyhánění nesmí být pokládáno za zákonný prostředek k dosažení politických cílů“

Ale to je přesně to, co Němci podporovali, když byli Srbové vyhnáni ze své historické domoviny v Krajině Chorváty (a byli v chorvátské ústavě označeni za nepřátelskou menšinu). „Vyhánění“ je též výsledkem války v Kosovu, kde Srbové byli opět etnicky vyčištěni ze své vlastní země (Z 50% POPULACE PO 1. světové válce na méně než 5% dnes, přitom větší část tohoto čištění řídily síly OSN).

Není to podivné, když stejně jako ve 40. letech to byli Německem nenávidění slovanští nepřátelé (Rusové a Srbové), kdo trpěli, zatímco bývalí nacističtí spojenci (Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko) vzkvétali?

4. „Německý parlament proto sdílí přístup Spolkové války — a ovšem všech ostatních poválečných vlád — které vždy pokládaly poválečné vyhnání Němců z jejich historické domoviny za velkou nespravedlnost a nezákonnost. Parlament žádá vládu, aby pokračovala ve svém dialogu s vládami našich východních sousedů a zastala se zájmů vyhnanců.“

Teď už vidíme agresivnější jazyk, který se přidává ke všem těm přátelstvím, spolupráci, kulturní výměně a „sjednocené Evropě“. Je patrně zcela legální, když jsou Srbové vyháněni pryč ze své vlastní země, ale ne, když jsou Němci vyháněni z cizích zemí.

5. „Postavení menšin má rozhodující význam pro trvalý mír (Friedensordnung — doslova mírový řád) v Evropě. Takové menšiny mohou tvořit důležitý most mezi evropskými státy a lidmi. Menšiny a etnické skupiny v Evropě mohou provádět přemostění tím účinněji, čím více jsou jejich kulturní, lingvistické, náboženské a etnické identity respektovány a chráněny“

To je současný i historický postoj Německého státu ke svým „pokrevním bratřím“ v jiných zemích a jeho prosazování jejich práv neintegrovat se do jazykového a kulturního života zemí, ve kterých žijí, a neustále destabilizuijí jiné národy. Taková „přemosťovací funkce“ se, jak se zdá, má použít jen na Němce v jiných zemích, kde již nežijí, ale do nichž jim má „evropské občanství“ přinést oprávnění se vrátit na úkor domorodých lidí. Italská vláda se tak nestaví k Italům v Anglii ani se britská vláda nestará o Angličany ve Francii nebo v USA — tak proč německá ano?

„Německý parlament vítá rámcovou dohodu Rady Evropy z 1. ledna 1995 o ochraně národnostních menšin, která byla ratifikována německý parlamentem v roce 1997 a stala se zákonem 1. února 1998. Německý parlament vyjadřuje naději, že naši východní sousedi, např. Polsko, Litva a Lotyšsko budou ratifikovat tento dokument co nejdříve.“ (Tyto země oprávněně váhají podepsat smlouvu se svými historickými nepřátelskými utlačovateli takovou rychlostí!) Stejně jako Evropská charta o regionálních a menšinových jazycích Rady Evropy z 5. listopadu 1992, která je v současnosti v procesu ratifikace v Německu, tato rámcová konvence přispívá ke zlepšení zákonného postavení německých etnických skupin ve střední a východní Evropě pokud jde o jejich zákonný status a politickou representaci a péči o jejich kulturu a jazyk. V této konvenci Německý parlament žádá Německou vládu, aby aktivně zaměřila svou politiku na podporu německých menšin ve střední a východní Evropě“

Ještě jednou vidíme, jak „Evropské“ charty a smlouvy jsou pečlivě formulovány tak, aby podpořily výhradně německé zájmy ve východní Evropě.

6. „… Německý parlament vítá nabídku mimoškolních kurzů Němčiny v SNS (bývalý Sovětský svaz) německou vládou. Vyzývá vládu, aby pokračovala a rozšířila tyto iniciativy …“
Jeden se diví, jak je asi tato propagace němčiny uvnitř jiných zemí oceňována domorodci. Je rozdíl mezi jazykovými kurzy na jedné straně pro etnické Němce, kteří si přejí vrátit se do Německa, a na druhé straně pro ty, kteří nechtějí. Ti druzí asi nebudou mít snahu integrovat se ve své „domovině“ tím, že se budou poprvé učit německy. Ale rozsah, v němž je pouze krev rozhodujícím faktorem pro německé občanství je jasný, pokud znalost německého jazyka je získána uměle!

7. „Německý parlament podporuje společnou úlohu zakotvit v Evropě kulturu soužití, která byla rozvinuta během evropské integrace … Evropa směřující dohromady a zahrnující státy střední a východní Evropy vytváří předpoklady pro společné formování evropské budoucnosti.“

Mnoho malých zemí v Evropě — jak na západě tak na východě — vybojovalo dvě světové války, aby jejich „společnou“ budoucnost neurčovali jiní a zejména ne evropské supervelmoc toho typu jaký německá politická třída vytvořila od konce poslední války. Národní suverenitou a spoluprácí svobodných národů je obchod; sociálním vztahy a častá politická spojenectví jsou přesně tím, co chtěli tou válkou dosáhnout. Ve „střední a východní Evropě“, jak to parlamentní návrh nazývá, vidíme jasný rozdíl mezi touto koncepcí a svobodnými národy a nátlak jiných národů převlečený za „spolupráci“ a „kulturní výměnu“ a „evropskou integraci“. Evropa skutečně dokončuje „úplný kruh“. Ironicky a tragicky se to děje za plné spolupráce britského politického režimu.

z knihy Rodí se fašistická Evropa. Útisk a obrození demokratických národů, Newcastle upon Tyne, 2001

5930 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařskýVe Španělsku letos narostly ilegální vstupy afrických migrantů o 700 %Evropská komise veřejně vyhlásila válku evropským zemědělcům: Jak zlikvidovat zbytky evropské výroby a vše dovážetBez Vás nepřežijeme...Nic takového se zatím ještě nestalo, Čína investuje přes bilion $ do nového plánu na technické předběhnutí USA

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Noví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČRTurecký velvyslanec: Ramadán lepší Vánoc!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Je to tady: Nad Kavčími horami sa blýská, hromy divo bijú. Do Rady ČT míří Xaver. A nejde tam sámKauza Koněv: Kláru Samkovou udal starosta Kolář. A ta už ví...
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění