Irák a problém spravedlivé války

Autor: Roman Joch | Publikováno: 16.10.2006 | Rubrika: Blízký východ
Irák

Ještě před zahájením vojenského zásahu proti iráckému režimu pronesl ve Vatikánu americký filosof a teolog Michael Novak veřejnou přednášku nazvanou ´Asymetrické válčení a spravedlivá válka´. Domnívám se, že Novakovy teze jsou v dnešní emocionálně vypjaté situaci natolik závažné, že stojí za shrnutí a komentář.

***

Novak v úvodu své řeči zdůraznil, že americká válka proti Saddámovi Husajnovi nebude mít nic společného s nějakou novou teorií „preventivní války“, nýbrž bude plnoprávným zakončením spravedlivé války vybojované již v roce 1991. Podmínkami tehdy uzavřeného příměří se Saddámem bylo, že irácký vůdce odzbrojí a podá Organizaci spojených národů důkazy, že tak učinil.

Nestalo se tak. Navíc bylo proti USA a mezinárodnímu řádu zahájeno asymetrické válčení. Jedná se o válčení proti nevinným civilistům, a to ze strany teroristických skupin a států, jež tyto skupiny tajně podporují. Když se tudíž zjistilo, že vedení organizace, která naplánovala teroristický úder 11. září 2001, sídlilo v Afghánistánu pod ochranou vlády Talibanu, byla tato vláda svržena prostřednictvím omezeného válečného zásahu – ten byl podle shody morálních autorit nejen spravedlivý, ale z mravního hlediska i povinný.

Jak to souvisí se Saddámem Husajnem? První velkou hrozbou je to, že irácký diktátor vlastní chemické a biologické zbraně hromadného ničení, jež – kdyby měl k dispozici „pěšáky“ z teroristických skupin, kteří by ony zbraně dopravili do západních velkoměst – by mohl použít proti bezbranným civilistům. V minulosti už Saddám po takových zbraních sáhl, a uvážíme-li jeho pohrdání mezinárodním právem, důvěřovat mu může jen naivní nebo hloupý státník. Je jisté, že pokud by takový útok nastal, stalo by se tak bez jakéhokoli předchozího varování. Jinými slovy: Možnost, že Saddámovy zbraně se dostanou do rukou Al-Káidy, nelze vyloučit. Irácký režim například nikdy nevysvětlil, co se stalo s pěti tisíci litrů antraxu, s dalšími tisíci litrů botulinu, s nervovými plyny sarinem, hořčičným plynem atd. Kdyby je Saddám někdy v budoucnu použil, všichni ti, kdo mu slepě důvěřovali, by za to nesli strašlivou odpovědnost. Z toho podle Michaela Novaka vyplývá, že omezená válka za účelem změny režimu v Iráku je podle původní katolické doktríny justum bellum (spravedlivé války) mravní povinností. Saddám je totiž neobvykle krutý vládce, který zbraně hromadného ničení použil i proti vlastním občanům.

Saddám po dobu více než dvanácti let porušoval podmínky dané OSN, jež mu umožňovaly setrvat u moci. Jenže po 11. září 2001 se svět stal mnohem nebezpečnější. Světové společenství se proto dostalo do situace, kdy musí důsledně trvat na dodržování světového řádu a vymahatelnosti mezinárodního práva. Není jeho úkolem dokazovat, že Irák nespolupracuje. To bylo totiž už dávno prokázáno. Naopak, je povinností Saddáma – chce-li zůstat vůdcem své země – podat důkazy, že již odzbrojil. V opačném případě mají jednotlivé suverénní země právo odmítnout jakoukoliv politiku appeasementu.

Doktrína spravedlivé války má své kořeny v katolickém pojetí dědičného hříchu vyjádřeném v knize XIX. díla sv. Augustina De civitate Dei (O obci Boží). Na tomto světě se křesťané budou vždy potýkat se zlem a povinností státní autority v demokraciích je chránit životy a práva občanů. Rozhodnutí o vedení války náleží právě těmto autoritám (Katechismus katolické církve, č. 2309).

Nepřesvědčivé hlasy z Vatikánu

Novak byl do Vatikánu pozván vládou USA, aby se pokusil přesvědčit vatikánské činitele, kteří americkou válku proti Iráku doposud vždy odmítali. Pokud jde o praktický úspěch jeho mise, americký sociální filosof a teolog evidentně neuspěl, protože Vatikán je proti válce stejně jako předtím. Je tedy stanovisko Vatikánu oprávněné? A jak závažné jsou argumenty Michaela Novaka?

Abychom to mohli posoudit, musíme vzít nejdřív do úvahy katolické učení justum bellum, které válku proti zlu připouští, ale požaduje, aby pro ni platila mravní kritéria. Jednak kritéria spravedlivého vstupu do války (ius ad bellum), to znamená, že spravedlivou válku musí vyhlásit oprávněná autorita a musí tak učinit ze správné příčiny (jako jsou sebeobrana, obrana nevinných, potrestání velkého zla), se správným záměrem (nastolení spravedlivého míru) jako poslední krok po vyčerpání všech nenásilných prostředků a s nadějí na úspěch. Dále musí platit i kritéria spravedlivého vedení války (ius in bello): Zlo, jež válka způsobí, musí být menší než zlo, jemuž chce zabránit, a útok je veden jen proti vojenské moci protivníka – při válce se rozlišuje mezi civilisty a vojáky a zásadně se nepoužívá prostředků neúměrně krutých.

Vatikán dlouhodobě tvrdí, že ozbrojený útok USA proti Iráku, respektive režimu Saddáma Husajna, tyto podmínky nesplňuje. Jedním z důvodů je podle něj to, že se koná bez souhlasu mezinárodního společenství, jinými slovy postrádá souhlas oprávněné autority, kterou je podle tohoto argumentu OSN. Tuto argumentaci užil vatikánský vyslanec při OSN Renato kardinál Martino, a používá ji i hlava anglikánské církve anglikánský arcibiskup z Canterbury Rowan Williams.

Je však nutno říci že tento argument je falešný a v rozporu s učením katolické církve o spravedlivé válce! A to proto, že pod oprávněnou autoritou způsobilou vyhlásit spravedlivou válku se vždy rozuměla legitimní vláda státu, nikoli OSN. Válku na obranu životů nevinných má – totiž musí – vyhlašovat jen ten, kdo je odpovědný za jejich bezpečí, tudíž ta autorita, která je odpovědná za obecné dobro (bonum commune). A tou je autorita státu. OSN není státem (zatím, a naštěstí!), a není ani přímo odpovědna za bezpečí občanů; vlády jednotlivých suverénních států však odpovědny jsou. Proto rozhodnutí o vyhlášení války za účelem zajištění jejich bezpečí patří po právu pouze jim. To odpovídá logice věci, a to také církev vždy učila.

Krom toho je tady i jiný problém: OSN konzistentně prosazuje v některých mravních otázkách stanoviska (protipopulační politika formou podpory antikoncepce a potratů), jež jsou v přímém rozporu s názory Vatikánu a katolické církve na to, co je správné. Z hlediska Vatikánu je tedy jakákoli snaha učinit z OSN nejvyššího arbitra rozhodování o legitimitě použití síly – mírně řečeno – kontraproduktivní. Nezapomeňme, že v OSN rokují i zástupci režimů zločinných a nelegitimních, proto je legitimita OSN nižší (nikoli vyšší!), než legitimita kterékoli ústavní vlády.

Námitky a otázky

Mnohem úspěšněji by Vatikán mohl postavit svůj odpor proti válce na kritériu šestém – na tom, že válka může přinést více zla, než je to zlo, jemuž chce zabránit. K tomu by mohlo dojít, kdyby se vzbouřil celý islámský svět a americký zásah proti Iráku by tak představoval počáteční rozbušku v sudu střelného prachu, jehož exploze by znamenala potoky krve nejen v islámských zemích, nýbrž i v metropolích Západu – potoky krve prolité islamistickými radikály a fanatiky. Jenomže pokud bude válka vedena co možná rychle a k civilnímu obyvatelstvu šetrně, pak bude svržení Saddáma Husajna dobrem, jež zřetelně převáží ono omezené krveprolití.

Takže nejjistější pozicí, z níž Vatikán může válku odmítat, je nesplnění kritéria čtvrtého: Válka není vedena jako poslední možnost, neboť všechny nenásilné prostředky zatím vyčerpány nebyly. A to proto, že tato válka je preventivní – má předejít zlu potenciálnímu, které ještě nenastalo. Preventivní válka je povolena – a je odlišná od agrese –, pokud předchází agresi, již protivník chystá. Že by Saddám Husajn nyní nějakou agresi chystal, není však zřejmé, a není tedy žádný naléhavý důvod jít do války proti němu právě teď. Válka proto není nezbytná, a je tedy nespravedlivá.

Michael Novak na tuto námitku reaguje dvěma argumenty. Jednak tvrdí, že tato válka vlastně není žádnou novou válkou, nýbrž je pokračováním války, jež započala v roce 1991 a byla v témže roce přerušena příměřím. Jenomže podmínky tohoto příměří Saddám Husajn nedodržel, tudíž obnovení válčení je oprávněné. Ano, tento argument je silný, jenomže nechává dvě otázky nezodpovězeny: Za prvé, proč válka právě teď, když irácký vůdce přece nedodržuje rezoluce OSN již mnoho let? A za druhé, je-li nynější ozbrojený konflikt pokračováním války z roku 1991, již autorizovala OSN, a je-li důvodem pro válku nedodržování podmínek OSN ze strany Saddáma, pak souhlas OSN pro obnovení válčení se zdá být z právního hlediska nezbytný. Slabost Novakovy odpovědi tkví v tom, že se opírá o princip legality, a přitom si tento legalismus vyžaduje souhlas OSN, jejž právě Američané nemají.

Proto Michael Novak vynáší další argument: Preventivní válka je přípustná a odlišuje se od agrese, pokud předchází agresi, již protivník chystá. A Saddám – zdá se – žádnou agresi nyní patrně nechystal. Jenomže víme to jistě? To je právě ten problém! V případě zbraní hromadného ničení, které lze uprostřed mnohamilionové metropole odpálit v podobě takzvané kufříkové bomby, není možné snadno zjistit a doložit, že protivník úder chystá! Tady lze jen uhadovat riziko. A v případě takového krutovládce posedlého mocí a nenávistí nelze toto riziko s dobrým vědomím vyloučit. A navíc: Pokud by Saddám své zbraně hromadného ničení skutečně poskytl nějaké teroristické skupině a ta by je použila k teroristickému útoku v nějakém západním velkoměstě – nebo by je tam použil sám –, žádné přímé stopy by k němu vést nemusely, a i kdyby, desetitisícům či statisícům nevinných obětí by to život stejně nevrátilo. Pro několik milionů nevinných civilistů by již stejně bylo pozdě. V takovémto případě je preventivní válka proti tyranovi válkou za účelem ochrany životů nevinných v budoucnu. Jinými slovy, „trojkombinace zla“ u Saddáma – krutost vůči vlastnímu obyvatelstvu, agresivnost vůči sousedním zemím, vyzbrojování, resp. vlastnění zbraní hromadného ničení – z něho a z jeho režimu činí opravdovou hrozbu a může opravňovat i válečný zásah proti němu v rámci tradičního křesťanského učení o spravedlivé válce.

Tato válka není mravní povinností (jakou je válka v případě vlastního napadení), její rozpoutání je však věcí státnické prozíravosti a odpovědnosti dané vyhodnocením míry reálného nebezpečí, jež Saddámův režim představuje. V tomto praktickém hodnocení se mohou poctiví a spravedliví lidé lišit, a proto v otázce oprávněnosti válečného zásahu mohou vzájemně nesouhlasit. Někteří mohou tvrdit, že Saddám aktuálně nepředstavuje tak závažné nebezpečí, jež by opravňovalo válku teď a hned. Jiní mohou stejně tak oprávněně tvrdit, že toto nebezpečí je aktuální a tak veliké, že by bylo nezodpovědným hazardem se životy statisíců nevinných nechávat Saddáma při moci i jeden týden navíc.

To tedy znamená, že na základě katolického učení o spravedlivé válce lze tuto válku obhajovat i odmítat podle toho, jak kdo hodnotí praktické nebezpečí, jaké představuje Saddám Husajn. Nesouhlasím však s Michaelem Novakem, že „omezená válka za účelem změny režimu v Iráku je podle původní katolické doktríny justum bellum (spravedlivé války) mravní povinností“. Je ospravedlnitelná, podle mého je i rozumná a prozíravá, není však mravní povinností. Minimálně ne podle katolického učení o spravedlivé válce.

Revue Prostor 57

5554 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Globalistická média nás označují za dezinformátory...Americký zánik je blízko. Amerika již neexistujeJak se bude žít v zemi s pirátskou vládou a premiérem Ivanem Batošem?Planetární diktatura nastupuje přes finance: BlackRock ovládne svět. Nahradí dolar nová měna? Peníze už jen digitální. Konec národních státůSrbský prezident Vučič pomohl Rusku vyhnout se plynovému vydírání Ukrajiny

euServer.cz

Socialistické pekloVolby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizace

ePortal.cz

“Prasečinky” v poštěDaně nás dusí

Eurabia.cz

Video: Ministr spravedlnosti vehemntně proti cenzuře v internetu!Rakousko příkladné v boji proti islámizmu

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

Zastrašují je! Landa šokoval. Chce, abyste o tomto věděliGenerál Šándor: Znamení? Biden odstranil Churchilla. Trump ukončoval války, ale naštval mocné
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění