Evropský regionalismus a historický nacismus
Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 02.05.2007 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Ale historii evropského regionalismu je nyní možno spojit přímo s historií rasové politiky, etnického soupeření a dlouhodobých pokusů k likvidaci ustavených národních států v Evropě. V tomto světle pravdy dříve zhoubná blairovská politika regionalizace Anglie bude nakonec, spolu s Eurem, odložena do historie. V ostatních zemích povede odhalení skutečného významu etnického regionalismu nesporně k znovuustavení národních států, které jsou nepřáteli Evropské unie.

Jak jsem zdůraznil v knize Treason at  Maastricht byl před 10. lety navržen v Evropě „regionální princip“ jako fašistická koncepce pro podtržení pilířů národních států a založení centralizované nadstátní kontroly bývalých národů Evropy. Návrh labouristické vlády k „regionalizaci“ Anglie (ale ne Skotska či Walesu, které naopak dostávají mohutnou politickou a hospodářskou podporu pro své nacionalistické snahy) zapadá přesně — ať už úmyslně nebo hloupou náhodou — do tohoto historického rámce.

Walesští a Cornwalští nacionalisté (v současnosti součást GB) jsem mezi členy Federální unie evropských etnických skupin (Föderalistische Union Europaischer VolksgroupenFUEV). FUEV je nacisty vytvořená antisemitská organizace, která dostává finanční podporu německé vlády. Prosazuje rasistickou politiku a ten samý typ regionálního principu (v současnosti používaný v zemích Evropské unie), který jak Třetí říše tak současní eurofederalisté pokládají za nejlepší metodu rozbití demokratických národních států.

Zatímco odmítají nerasové národní státy (jako je GB či Jugoslávie), fašisté 40. let a současná Evropská unie podporují drobný nacionalismus rasových/etnických skupin, jako jsou Welšané, Skotové či Cornwalci. Zatímco narušení historických národních hranic vytvořením evropských regionů, které křižují např. německo-dánské hranice nebo konce kanál La Manche, vyšlo již v Evropské unii z módy, vytváří skotský nacionalismus pod maskou „regionů“ namísto ustavování regionů řekněme od Teesside po Edinburgh nebo od Glasgowa po Carlslie.

Analýza skutečné podstaty evropského „regionalismu“ ukazuje přesvědčivě to, co webová stránka FREENATINONS a má kniha Europe´s full Circle  dokázaly už před 10. lety — že Evropská unie je přesně kombinací německého etnického a politického imperialismu na jedné straně a evropského fašismu na straně druhé, o kterých si GB, USA a jejich spojenci myslely, že vymizely v roce 1945. Evropská unie provádí rozbíjení národních států jako je Británie prostřednictvím vytváření regionů uvnitř těchto států. A tyto regiony jsou potom nuceny začít žebrat u nové centrální moci v Bruselu o regionální podporu.

Je jasné, že FUEV je antisemitský (viz níže) nacisty založený, Němci ovládaný organizátor etnické regionální politiky právě na tom regionálním principu, který nyní podporuje Evropská unie.

Dnes je tato organizace aktivní po celé Evropě, ale zejména mezi německými menšinami ve státech sousedících s Německem — Česká republika, Belgie, Dánsko, Polsko atd. Od roku 1950, kdy Hans Joseph Matuschka z „Evropské unie Němců“ uspěl při propojení FUEN s německým ministerstvem zahraničí a organizace získala finanční podporu od německé vlády. Je součástí „Komise pro regiony“ Evropské unie a „Kongresu společenství a regionů“ Rady Evropy a od roku 1995 sama v OSN.

FUEN, jejíž hlavní stan je v Německu, byla vůdčím světlem při vzkříšení německého „Folkdomu“ a aktivit menšinových skupin po Druhé světové válce. Několik jejích zakladatelů bylo dříve národně socialistickými rasisty. FUEV je přímo propojena s německou vládou a je jí financována. Organizuje „národnostní menšiny“ po celé Evropě ve službách německé etnické politiky „Nového řádu“. FUEV usiluje o cíle „Federální Evropa regionů“, což znamená jejich vlastními slovy „konec unitárních a centralizovaných národních států“ — ale ovšem ne centralizovaného evropského superstátu.

FUEV se sama vidí v tradicích německé politiky menšinových práv z 20. a 30. let, kdy prominentní němečtí vědci učili, že „druhově specifická“ ochrana menšin je možná jen v organických „etnických skupinách“. Za předpokladu homogenity krve a neexistence skupinových konfliktů mají „etnické skupiny“ vytvořit „Etnická společenství“ a „etnické těleso“.

Abychom zdůraznili kontinuitu jejich „menšinové politiky“, FUEV po Druhé světové válce opět publikuje svůj list „Národ a stát“ pod titulem „Europa Ethnica“. Vydavatel a autor několika esejí v této publikaci byl nacistický antisemita Theodor Veiter, který již v roce 1938 (v „National Autonomy“) napsal:

„Židovské destruktivní zpochybňování i těch nejvyšších lidských hodnot ukazuje, že židé jsou vyloučeni (pro své myšlení, které vyplývá z jejich rasy) ze sféry etnického života, který vedou ostatní národy, a proto by měli být izolováni od jiných lidí“. Do roku 1944 „Národ a stát“ podporoval a ospravedlňoval likvidaci židů, likvidaci suverenity národů hraničících s Německem a zotročení jejich obyvatelstva.“

„Národ a stát“, nacistická „etnická“ publikace vycházela v roce 1944 jako 17. ročník, a „Europa Ethnica“ číslo 1 vyšlo v roce 1961 s označením „18. ročník“. Aby zdůraznili kontinuitu po letech, obálka nesla nápis „Dříve Národ a stát“. Při svědomité kontinuitě v tradici „Evropského kongresu národností“ FUEV žádala obnovení i této organizace. V roce 1985 FUEV uspořádala „15. kongres národností“ navazuje na 14. kongres v roce 1938.

9. května 2002 byl 47 „Kongres národností“ FUEV uspořádán v Subotici ve Vojvodině — součásti Srbska, v jedné z nábožensky nejtolerantnější a nejrůznorodější oblasti. Byla to maďarská katolická menšina a je stále jejich cílem, protože Evropská unie se pokouší o další rasové a etnické rozbití Jugoslávie.

Po létech se FUEV podařilo prostřednictvím „osobních kontaktů“ a „zvláštních spojení“ získat značný vliv v Radě Evropy („Kongres společenství a regionů“ a „Evropský kongres společenství a regionů“) a v Evropské unii (prostřednictvím „Komise pro regiony“) a přispět k rostoucí etnizaci regionální politiky. FUEV se sama prohlašuje za „nevládní organizaci“ a od roku 1989 získala konzultativní status v Radě Evropy a v roce 1995 v OSN. Je též representována na konferencích OBSE, které se týkají otázek minorit. Již v roce 1967 ustavila FUEV „Hlavní nadaci pro Základní práva evropských etnických skupin“, což se odrazilo mj. v práci Evropského parlamentu.

Celý proces ničení historických ohnisek odporu k Eurostátu — nerasové národy GB, bývalá Jugoslávie, a v menším rozsahu bývalé Československo — podporou drobného nacionalismu základních součástí těchto národních států se stal nutným, když byl nový evropský superstát plánován. Bylo to v roce 1971, když dokument ministerstva zahraničí (FCO 30/1048) říkal, že:

„Přesun hlavních výkonných pravomocí na byrokratické komise v Bruselu bude jitřit veřejné pocity odcizení od vlád. Proti tomuto pocitu bude podstatné posílení místních a regionálních procesů uvnitř členských států a účinná regionální a sociální politika Společenství“.

Byrokratické požadavky se kryly s ideologickou potřebou zlomení původní oddanosti k původním institucím politicky mocných národních států, které se měly stát nadbytečnými, a místo nich se soustředit pozornost na regionální struktury, bez kterých by mohutný Eurostát neměl naději vládnout. Nyní se k těmto požadavkům EU připojil zamýšlený závazek premiéra Blaira k odstranění „sil konservatismu“, ke kterým samozřejmě počítá místní a okresní rady v Anglii, ze kterých jedna zmizí v každém regionu, který přijme „regionální vládu“.

Ti, kteří se po desetiletí zabývali rozbitím demokratické státnosti v Evropě a kteří úspěšně prodali každý krok na cestě k zničení všech forem domácího, pragmatického obecného povědomí, nyní dosáhli ve své snaze o odstranění libry a lokální vlády konce cesty. Najednou jsou prohlédnuti a britský lid právě začíná vidět celkový obraz, který byl před nimi tak rafinovaně ukryt.

Ale historii evropského regionalismu je nyní možno spojit přímo s historií rasové politiky, etnického soupeření a dlouhodobých pokusů k likvidaci ustavených národních států v Evropě. V tomto světle pravdy dříve zhoubná blairovská politika regionalizace Anglie bude nakonec, spolu s Eurem, odložena do historie. V ostatních zemích povede odhalení skutečného významu etnického regionalismu nesporně k znovuustavení národních států, které jsou nepřáteli Evropské unie.

Rodney Atkinson
z knihy Rodí se fašistická Evropa. Útisk a obrození demokratických národů
Newcastle upon Tyne, 2001