Chcete hlasovat pro Lisabonskou smlouvu? Přečtěte si ji!
Autor: Redakce | Publikováno: 21.02.2008 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Přečtěte si Lisabonskou smlouvu, kterou pravděpodobně vůbec nikho nečetl, protože by se musel zbláznit. Ptejte se svých zákonodárců, jestli tu smlouvu četli a jestli jí rozumí.

Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007 - PROTOKOLY - A. Protokoly, jež mají být připojeny ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a případně ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii - — Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii - — Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality - — Protokol o Euroskupině - — Protokol o stálé strukturované spolupráci stanovené článkem 28a Smlouvy o Evropské unii - — Protokol k čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod - — Protokol o vnitřním trhu a hospodářské soutěži - — Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království - — Protokol o výkonu sdílených pravomocí - — Protokol o službách obecného zájmu - — Protokol o rozhodnutí Rady, kterým se provádí čl. 9c odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 205 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie jednak mezi 1. listopadem 2014 a 31. březnem 2017 a jednak od 1. dubna 2017 - — Protokol o přechodných ustanoveních - B. Protokoly, jež mají být připojeny k Lisabonské smlouvě - — Protokol č. 1 pozměňující protokoly připojené ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o založení Evropského společenství nebo ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii - — Příloha – Srovnávací tabulky uvedené v článku 2 Protokolu pozměňujícího protokoly připojené ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o založení Evropského společenství nebo ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii - — Protokol č. 2 pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii - PŘÍLOHA

Úřední věstník C 306 , 17/12/2007 S. 0001 - 0229

 

20071213

Lisabonská smlouva

pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropského společenství

(2007/C 306/01)

PREAMBULE

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ,

PREZIDENT BULHARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

PREZIDENT ESTONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA IRSKA,

PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA,

PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KYPERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT LITEVSKÉ REPUBLIKY,

JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALTY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT POLSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT RUMUNSKA,

PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO,

PREZIDENT SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA FINSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

PŘEJÍCE SI dokončit proces započatý Amsterodamskou smlouvou a Niceskou smlouvou s cílem posílit účinnost a demokratickou legitimitu Unie, jakož i zlepšit soudržnost její činnosti,

SE DOHODLI změnit Smlouvu o Evropské unii, Smlouvu o založení Evropského společenství a Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

a za tím účelem jmenovali své zplnomocněné zástupce, jimiž jsou:

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ,

Guy VERHOFSTADT

předseda vlády

Karel DE GUCHT

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA BULHARSKÉ REPUBLIKY,

Sergej STANIŠEV

předseda vlády

Ivajlo KALFIN

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,

Mirek TOPOLÁNEK

předseda vlády

Karel SCHWARZENBERG

ministr zahraničních věcí

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA,

Anders Fogh RASMUSSEN

předseda vlády

Per Stig MOLLER

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

Dr. Angela MERKELOVÁ

spolková kancléřka

Dr. Frank-Walter STEINMEIER

spolkový vicekancléř a spolkový ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,

Andrus ANSIP

předseda vlády

Urmas PAET

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTKU IRSKA,

Bertie AHERN

předseda vlády (Taoiseach)

Dermot AHERN

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,

Kostas KARAMANLIS

předseda vlády

Dora BAKOYANNISOVÁ

ministryně zahraničních věcí

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA,

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

předseda vlády

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

ministr zahraničních věcí a spolupráce

ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

Nicolas SARKOZY

prezident

François FILLON

předseda vlády

Bernard KOUCHNER

ministr zahraničních a evropských věcí

ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,

Romano PRODI

předseda Rady ministrů

Massimo D'ALEMA

místopředseda Rady ministrů a ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,

Tassos PAPADOPOULOS

prezident

Erato KOZAKOU-MARCOULLISOVÁ

ministryně zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Valdis ZATLERS

prezident

Aigars KALVITIS

předseda vlády

Maris RIEKSTINŠ

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

Valdas ADAMKUS

prezident

Gediminas KIRKILAS

předseda vlády

Petras VAITIEKUNAS

ministr zahraničních věcí

ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA,

Jean-Claude JUNCKER

předseda vlády, státní ministr

Jean ASSELBORN

ministr zahraničních věcí a přistěhovalectví

ZA PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

Ferenc GYURCSÁNY

předseda vlády

Dr. Kinga GÖNCZOVÁ

ministryně zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA MALTY,

The Hon Lawrence GONZI

předseda vlády

The Hon Michael FRENDO

ministr zahraničních věcí

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA,

Dr. J. P. BALKENENDE

předseda vlády

M. J. M. VERHAGEN

ministr zahraničních věcí

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

Dr. Alfred GUSENBAUER

spolkový kancléř

Dr. Ursula PLASSNIKOVÁ

spolková ministryně pro evropské a mezinárodní záležitosti

ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,

Donald TUSK

předseda vlády

Radosław SIKORSKI

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA

předseda vlády

Luís Filipe MARQUES AMADO

státní ministr a ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA RUMUNSKA,

Traian BĂSESCU

prezident

Călin POPESCU-TĂRICEANU

předseda vlády

Adrian CIOROIANU

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,

Janez JANŠA

předseda vlády

Dr. Dimitrij RUPEL

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

Robert FICO

předseda vlády

Ján KUBIŠ

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REUBLIKY,

Matti VANHANEN

předseda vlády

Ilkka KANERVA

ministr zahraničních věcí

ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

Fredrik REINFELDT

předseda vlády

Cecilia MALMSTRÖMOVÁ

ministryně pro evropské záležitosti

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

The Rt. Hon Gordon BROWN

předseda vlády

The Rt. Hon David MILIBAND

státní tajemník pro zahraniční věci a Britské společenství národů

KTEŘÍ se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

DOHODLI NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

ZMĚNY SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek 1

Smlouva o Evropské unii se mění v souladu s tímto článkem.

PREAMBULE

1) Preambule se mění takto:

a) vkládá se nový druhý bod, který zní:

"INSPIRUJÍCE se evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu,";

b) v dosavadním sedmém, nově osmém bodě se za slova "této smlouvy" vkládají slova "a Smlouvy o fungování Evropské unie";

c) v dosavadním jedenáctém, nově dvanáctém bodě se za slova "této smlouvy" vkládají slova "a Smlouvy o fungování Evropské unie".

OBECNÁ USTANOVENÍ

2) Článek 1 se mění takto:

a) v prvním pododstavci se doplňují slova:

"..., jíž členské státy svěřují pravomoci k dosažení společných cílů";

b) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

"Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouvy"). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu. Unie nahrazuje Evropské společenství a je jeho nástupkyní."

3) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 1a

Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů."

4) Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

1. Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel.

2. Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti.

3. Unie vytváří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok.