Džamila a její doporučení pro protěžování a privilegování homosexuálů aneb noví nadlidé
Autor: Redakce | Publikováno: 11.03.2008 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Neuvěřitelné návrhy ministryně "pravicové vlády" Džamily Stehlíkové propagující homosexualismus, které z homosexuálů vytvoří nadlidi...

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v CR
http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rlp/PracSk_sex_mensin/ANALYZA_final.pdf
předkládá minystryně Džamila Stehlíková

Pro ty, kdo to nechtějí číst celé, následují Závěrečná doporučení ze str. 46-49.
Pro ty, kteří by nevěděli, co znamená zkratka LGBTI: "lesbická, gay, bisexuální, transgender a intersexuální menšina"

Na základe Analýzy Pracovní skupina pro otázky sexuálních menšin ministryne vlády pro lidská práva a národnostní menšiny doporucuje:

Ministru financí:
Novelizovat zákon o dani dedické, dani darovací a dani z prevodu nemovitostí (c. 257/1992 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby partneri a partnerky byli zarazeni do I. skupiny dle § 11 tohoto zákona.

Ministru kultury:
1. Podporovat v rámci dotacních programu projekty zamerené na LGBTI menšiny a projekty ke zmírnení homofobních postoju. Zohlednovat v rámci podporovaných projektu aspekt LGBTI tématiky.

Ministryni obrany:
1. Novelizovat zákon o zdravotní zpusobilosti k vojenské cinné službe (c. 103/2005 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby neobsahoval diagnózu F 64.0 (poruchy pohlavní identity) a F 66 (psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací).

Ministru práce a sociálních vecí:
1. Podporovat prostrednictvím dotacních programu vytvorení sociální síte pracovníku a pracovnic, kterí se budou zamerovat na sociální kontakt s LGBTI seniory a seniorkami, prípadne podporovat provádení uvedené cinnosti v rámci stávajících sociálních sítí.
2. Podporit prostrednictvím dotacních programu, národních ci evropských, vytvorení komunitního centra pro LGBTI seniory.
3. Novelizovat zákon o duchodovém pojištení (c. 155/1995 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby partneri a partnerky meli nárok na vdovský/vdovecký duchod po zemrelém partneru/partnerce.
4. Zpracovat metodiku postupu v prípadech transsexuálních rodicu s cílem zajistit, aby byl respektován nejlepší zájem detí a jeho právo na oba rodice, a aby díte nebylo oddelováno od transsexuálních rodicu proti jejich vuli a nedocházelo k jejich diskriminaci ze strany pracovníku a pracovnic odboru sociálne-právní ochrany detí.
5. Podporit prostrednictvím dotacních programu zmapování situace osob s odlišnou sexuální orientací žijících na okraji spolecnosti, s cílem zjistit, jaké jsou príciny jejich sociální situace a jak jim lze predcházet.

Ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny:
1. Provádet informacní kampan k prevenci diskriminace LGBTI lidí a proti homofobii.
2. V rámci aktivit ke zlepšení postavení senioru prihlížet ke specifické situaci LGBTI senioru.
3. V rámci Kampane proti rasismu 2008 vypsat výzvu k podávání projektu ke zmapování situace LGBTI z etnických menšin v CR.
4. Podporit zrízení stálého výboru pro otázky sexuálních menšin pri Rade vlády CR pro lidská práva, vcetne pracovní skupiny pro translidi a vezenství.

Zmocnenci vlády pro lidská práva a predsedovi Rady vlády CR pro lidská práva
1. Pri Rade vlády CR pro lidská práva zrídit stálý výbor pro otázky sexuálních menšin, vcetne pracovní skupiny pro translidi a vezenství.

Ministru spravedlnosti:
1. Stanovit v rámci trestního zákona, že motiv nenávisti z duvodu sexuální orientace bude znakem základní nebo kvalifikované skutkové podstaty zejména u násilných trestných cinu (hate crimes).
2. V rámci rekodifikace obcanského zákoníku zajistit, aby:
a) partneri a partnerky meli právo osvojit díte druhého partnera,
b) díte mohlo být svereno do spolecné pestounské péce partneru,
c) partneri a partnerky mohli spolecne osvojit díte,
d) osobám, které uzavrely registrované partnerství, vzniklo spolecné jmení partneru a spolecný nájem bytu.
3. Vypracovat právní a faktickou analýzu situace transsexuálních osob ve vazbe a výkonu trestu. Tato analýza by mela zahrnovat situaci transsexuálních lidí zahajujících lécbu, transsexuálních lidí v prubehu lécby a situaci transsexuálních lidí po dokoncení chirurgických zákroku a právní zmeny pohlaví, a to s prihlédnutím k možnostem adekvátní lécby, zajištení jejich osobní bezpecnosti a plného respektování jejich lidských práv.
4. Spolupracovat se zmocnencem vlády pro lidská práva a ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny na zlepšení situace translidí ve vezení v rámci pracovní skupiny pri Rade vlády CR pro lidská práva.
Ministryni školství, mládeže a telovýchovy:
1. Zajistit, aby v rámci studijních oboru zamerených na péci o seniory byla náležitá pozornost venována LGBTI seniorum a specifikum jejich životní situace.
2. Provést studii šikany ve školách, se zamerením na propojení šikany se sexuální orientací obetí, nebo v rámci dotacních programu podporit provedení takové studie.
3. Podporovat zvyšování kvalifikace školních psychologu, metodiku primární prevence a pracovníku a pracovnic pedagogicko-psychologických poraden smerem k vetší citlivosti k problémum LGBTI mládeže a schopnosti tyto problémy rozpoznávat a efektivne rešit.
4. Prostrednictvím dotacních programu podporit vytvorení síte pracovnic a pracovníku poskytujících poradenství LGBTI mládeži na profesionální úrovni.
5. Novelizovat Príkaz ministryne školství, mládeže a telovýchovy c. 3/2006 k postupu pri zabezpecení realizace vyhlášky c. 60/2006 Sb., o psychické zpusobilosti pedagogických pracovníku tak, aby z Prílohy c. 1 k tomuto príkazu byl vypušten údaj o sexuální orientaci žadatele jakožto jeden z anamnestických údaju sledovaných pri vyšetrení žadatele.
6. Zvážit doplnení rámcových vzdelávacích programu ve smyslu povinnosti informovat žáky a studenty o existenci a živote sexuální minorit (LGBT lidí).

Ministru vnitra:
1. Novelizovat zákon o registrovaném partnerství (c. 115/2006 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby:
a) podmínka státního obcanství, jako jedna z podmínek nutných pro uzavrení registrovaného partnerství, byla nahrazena napríklad podmínkou povolení k trvalému pobytu,
b) trvající partnerství nebránilo osvojení dítete (§ 13 odst. 2 zákona).
2. Novelizovat zákon o Policii CR (c. 283/1991 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby meli partneri právo odeprít vysvetlení dle § 12 odst. 3 tohoto zákona, prípadne tento požadavek zahrnout do nove pripravované právní úpravy.
3. Novelizovat zákon o pobytu cizincu (c. 326/1999 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby v rámci rozhodování o udelení trvalého pobytu bylo zohledneno uzavrení partnerství s obcanem CR.
4. Novelizovat zákon o nabývání a pozbývání státního obcanství (c. 40/1993 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby v rámci rozhodování o udelení státního obcanství bylo zohledneno uzavrení partnerství s obcanem CR, prípadne tento požadavek zahrnout do nove pripravované právní úpravy.
5. Zavést informacne neutrální identifikátor obyvatel, a to ve smyslu usnesení vlády CR c. 340 ze dne 23.brezna 2005. Do doby zavedení tohoto identifikátoru je treba zpracovat takové postupy, které zamezí diskriminaci transsexuálních lidí z duvodu zmeny rodného císla.
6. Zajistit soulad v rámci právních predpisu souvisejících s právní úpravou manželství a registrovaného partnerství tak, aby registrované partnerství i manželství bylo oznacováno bud jako „rodinný stav“, nebo jako „osobní stav“.

Ministru zdravotnictví:
1. Novelizovat zákon o péci o zdraví lidu (c. 20/1966 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby možnosti asistované reprodukce mohla využít kterákoliv žena, tedy i žena bez partnera (§ 27d zákona), prípadne tento požadavek zahrnout do nove pripravované právní úpravy.
2. Venovat zvýšenou pozornost zákrokum u intersexuálních detí a dbát na to, aby byla respektována všechna pravidla informovaného souhlasu. V tomto smeru je také treba podporit vyšší informovanost lékaru o soucasných trendech v oblasti etiky, terapie a právních aspektu péce o intersexuální osoby.
3. V rámci odborného vzdelávání pracovníku a pracovnic ve zdravotnictví klást duraz na otázky etiky a lidské diverzity, zvlášte pak na specifické problémy LGBTI osob.
4. Prepracovat seznam rizikových faktoru a rizikových chování z hlediska dárcovství krve tak, aby nebyl diskriminující na základe sexuální orientace.