Lisabonská smlouva je podvod na voličích
Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 18.02.2009 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Já jsem proto přesvědčen, že Lisabonská smlouva naplňuje skutkovou podstatu podvodu, který je podle nového trestního zákoníku. Toho se dopustí ten, kdo sebe nebo jiné obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím škodu nikoli nepatrnou. Jsem přesvědčen, že skutková podstata tohoto trestného činu bude ratifikací Lisabonské smlouvy naplněna, a to elitou bruselskou, elitou evropskou a elitou českou. Já se na tomto podvodu v žádném případě podílet nehodlám, a proto dávám návrh na zamítnutí této smlouvy ve druhém čtení.

Poslanecká sněmovna 17. 2. 2009

Vážené dámy a pánové, já pokládám Lisabonskou smlouvu za výsledek selhání elit, elit evropských a elit českých, a pokládám ji rovněž za podvod na voličích, na voličích evropských a voličích českých.
Podobně jako můj předřečník vybočuji z toho ducha jásavého souhlasu, který mi v mnoha ohledech připomínal právě předrevoluční časy. Zaznívala tady taková slova, že se máme snažit o pozitivní a konstruktivní členství, že veřejnost je znechucena takovými názory, že k něčemu neexistuje alternativa a podobně.
Já doufám, že tyto časy opravdu jsou za námi a že můžeme svobodně vyjadřovat své názory na určitý typ evropské integrace.
Dovolte mi nejprve stručně reagovat na některé věci, které tady zazněly v rozpravě.

Údajně Lisabonská smlouvadaleko lépe upřesňuje pravomoci. Já nevím, jestli to je pravda. Lisabonská smlouva zakládá novou Evropskou unii. Dovolil bych si prostřednictvím předsedajícího doporučit panu místopředsedovi vlády článek 1 odst. 1 - opravdu to není moc daleko od začátku této smlouvy -, kde se hovoří o tom, že vysoké smluvní strany mezi sebou zakládají novou Evropskou unii. Pokud toto není revoluce, tak už nevím, co je revoluce.
Zároveň jsou zrušena Evropská společenství, v rámci těch tzv. horizontálních změn jsou všude v textu zaměněna slova "Evropská společenství" "Evropskou unií".
Dochází ke zrušení pilířové struktury, struktury, která jasně vymezovala, které oblasti a které činnosti spadají do činnosti komunitární a které spadají do činnosti mezivládní. Na místo toho se nám dostává definice sdílených, výlučných, koordinujících pravomocí apod., kde podle mého soudu jsou velké nejasnosti.
Takže i s tím názorem, že dochází k lepšímu, jasnějšímu vymezení pravomocí podle mého názoru by se dalo opravdu s úspěchem pochybovat.
Pan Jiří Paroubek zde řekl, že Evropa je těžkopádné uskupení států, které když nepřijme Lisabonskou smlouvu, tak hrozí, že se zhroutí. Na to opravdu si myslím, že by šlo o chatrné uskupení, kdyby nepřijetím jednoho dokumentu došlo k jeho kolapsu a zhroucení, tak to by svědčilo o Evropské unii něco velmi špatného.
Navíc to není pravda. Znovu připomínám studii pařížského Institutu pro evropská studia, která uvádí, že od chvíle rozšíření Evropské unie o nových členských deset států dochází k přijímání legislativy o 25 %, tedy o jednu čtvrtinu rychleji. Takže nic takového, jako zablokování, nefunkčnost, prostě to není pravda, neodpovídá to realitě.
K poznámce, že pan poslanec Miroslav Svoboda mě trošku pobavil, když hovořil o tom, že snad by Evropská unie a její hlubší integrace měla řešit problémy automobilového průmyslu. Vy jste asi, pane kolego, neslyšel vyjádření francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, který naopak řekl, že francouzské automobilky by neměly působit v České republice, ale ve Francii.
A pokud spoléháte na volný a férový trh, tak vás musím informovat, že to byla právě Francie, která příslušné ustanovení o férovém a spravedlivém trhu z evropské ústavy vyjmula, resp. na její nátlak to bylo prostě vyjmuto.
Tak já nevím, jestli to spoléhání na férový a spravedlivý trh je oprávněné.

Já tedy, jak bylo řečeno, pokládám Lisabonskou smlouvu za selhání elit a podvod na voličích, a to jak na voličích evropských, tak i na voličích českých.
Proč na voličích evropských? Z jednoduchého důvodu. Že skutečně zde pokračujeme v ratifikaci, tzn. ignorování výsledků tří všelidových hlasování - hlasování ve Francii, v Nizozemsku a hlasování v Irsku, přičemž prakticky se hlasovalo o tomtéž textu, neboť všichni, kdo se tím trochu zabývají, uznávají, že Evropská ústavní smlouva, zamítnutá Evropská ústavní smlouva a Lisabonská smlouva jsou prakticky totožné, resp. s ohledem na jejich právní dopady jsou stoprocentně totožné.

Po těchto dvou referendech ve Francii a v Nizozemí nám bylo slibováno "D-období" tak zvané, neboli debata - dialog a reflexe. Co se stalo? Místo toho německá kancléřka Angela Merkelová v lednu 2007 píše dopis státníkům členských států, kde jim pokládá dvanáct otázek, a jedna z nich zní - je to otázka číslo tři - zda by jim nevadilo, pokud by došlo ke změně terminologie s tím, že by byla zachována právní podstata. No co to je jiného než podvod? Změnou terminologie a zachováním právní podstaty obelstít voliče a obelstít členské státy a zároveň dosáhnout změnou přijímání těchto změn, to znamená tradičním způsobem změn smluv toho, že se nebudou konat referenda v jednotlivých členských zemích. To já pokládám za podvod. Mám tady i některé citáty. Například bývalý italský premiér Guliano Amato přiznal, že přesně cílem těchto změn bylo obejít referenda v členských zemích. To je podle mého soudu podvod.

Tato smlouva je podvodem na voličích českých, a to přesto, že bude mít pro Českou republiku vážné a řekl bych fatální následky.

Hovořilo se tady o hlasovacím mechanismu. Napříště má být zavedena tak zvaná dvojí většina. To znamená jednak většina členských států, přesně řečeno 55 % členských států musí souhlasit s aktem unie plus 65 % populace. Položím vám takovou otázku: Kdo myslíte, že na těchto změnách nejvíce prodělá? Odpovím vám, že tím, kdo nejvíce prodělá, je Česká republika.

Dovolím si vám doporučit článek ekonomů z London School of Economics, kteří na statistických datech ukazují, že tím, kdo nejvíce prodělá přechodem od smlouvy z Nice k Lisabonské smlouvě, tak jsou tři státy - Řecko, Portugalsko a Česká republika. A tím, kdo bude mít relativně nejhorší pozice, jsou Maďarskou a Česká republika. Tedy tím, kdo nejvíce prodělá ze všech členských států Evropské unie, je právě Česká republika. To je totiž výsledkem tak zvané dvojí většiny, kdy na jedné straně je vážení všemi členskými státy, to znamená, tam vydělávají malé země, a na druhé straně populací těchto států, tam zase vydělávají zase ty hodně populačně bohaté země. Takže nejvíce na těchto změnách prodělávají země střední velikosti a nejvíce právě Česká republika.

Ten, komu něco říká jméno Lyonel Penrouse (?), což je britský matematik, tak ví, že tento princip je i nespravedlivý, protože Lyonel Penrouse ukazuje ve svých výpočtech, že to, co je správné vážení, tak je vážení odmocninou z populace, nikoliv přímo populací. Tento nástroj nebo tento postup navrhovalo již dříve Švédsko, tento postup navrhovalo také Polsko v rámci J(j) agelonského kompromisu. Bohužel nebyl přijat.

A jestliže pan místopředseda Zaorálek zde říká, že nevidí nic federativního na Lisabonské smlouvě, tak bych vás chtěl -tak bych vás chtěl upozornit na jednu zajímavou skutečnost. Ve spolkové radě jsou rovněž váženy jednotlivé země neboli Länder, a to tím způsobem, že ty nejmenší mají tři hlasy a ty největší mají šest hlasů. Takže jednomilionové Sársko má tři hlasy, osmnáctimilionové Rýnsko-Falcko má šest hlasů.

To znamená, že Německo na evropské úrovni prosazuje mnohem dramatičtější model, než který funguje ve Spolkové republice Německo. Nikdy by si spolková vláda nedovolila navrhnout tento model v rámci spolkové rady. V rámci Evropské unie ho navrhuje klidně a jde o model nespravedlivý.

Zaznívá také často názor, že ten hlasovací mechanismus a potažmo vůbec celá Lisabonská smlouva je nutná kvůli rozšíření Evropské unie. Já tvrdím, že to je lež a podvod, protože pokud tento model začne fungovat v roce 2017, tak v roce 2017 bude mít Turecko více než sto milionů obyvatel podle některých analýz. A zajímalo by mě, zda je mezi vámi někdo, kdo opravdu tvrdí a věří, že Francie a Německo připustí, aby se Turecko po svém vstupu do Evropské unie stalo nejmocnější a nejvlivnější zemí Evropské unie.

No nepřipustí to. Jednoznačně právě model obsažený v Lisabonské smlouvě znamená, že Turecko se členskou zemí Evropské unie nestane. Prosím, neříkejte zde, že Lisabonská smlouva umožňuje rozšíření. Není to pravda. V případě Turecka mu naopak brání.

A také je pravda, že Francie si už prozíravě opatřila článek, který kromě toho, že rozšiřování unie zůstává v jednomyslnosti, tak také umožňuje zavedení tak zvaných blízkých partnerství se sousedy Evropské unie. A to je přesně to, co Francie hodlá nabídnout Turecku. Poté, co Evropská společenství, respektive Evropská unie s ním vyjednávají od šedesátých let, tak se členství nedočká, protože s Lisabonskou smlouvou to není možné. A místo toho se mu dostane privilegovaného partnerství.

Další věc, ve které Lisabonská smlouva ohrožuje zájmy České republiky, je to, že pokud bude ratifikována Lisabonská smlouva, tak pravděpodobně nedojde k vybudování radarové stanice na území naší země. Panu místopředsedovi Zaorálkovi, který tvrdil tady posledně, že poslanci ODS nečetli smlouvu, tak bych chtěl říci, že jsou to články 22 a 42 Smlouvy o Evropské unii.

A samozřejmě na radarovou stanici můžeme mít názor různý, ale to, o co jde, je co to všechno znamená. Chtěl bych zde připomenout slova francouzského prezidenta Jacquese Chiraca, který v určité situaci a za určitých okolností prohlásil, že nové členské zeměpromeškaly významnou příležitost mlčet. A to je přesně to právo, kterého se nám dostane, až bude přijata Lisabonská smlouva. Budeme mít mnoho významných příležitostí mlčet.

A další věc, v níž jsou ohroženy bytostné zájmy České republiky, tak samozřejmě je poválečná československá legislativa a prezidentské dekrety a to, že na základě Lisabonské smlouvy může dojít k restituci majetku sudetských Němců. Pokud mě budete napadat, že nevím, proč to říkám, tak opět mohu vám uvést, proč tomu tak je. Stane se tak na základě prohlášení číslo 17 o nadřazenosti práva unie. Byť je toto zakotvení nadřazenosti vysoce problematické, stane se tak na základě občanství Evropské unie a stane se tak na základě právní závaznosti Listiny základních práv a svobod.

Dokonce i Ústavní soud ve svém nálezu k článku 50 uznává, že každý občan Evropské unie bude mít napříště právo se obrátit na Evropský soudní dvůr s jakoukoliv stížností na porušování práv obsažených v Listině. A už se to chystá. Zmínil se o tom i Hans Jürg Petering (??), že skupina sudetských Němců skutečně chystá žaloby k Evropskému soudnímu dvoru na diskriminaci. Dovedeme si představit, že ve chvíli, kdy tento soud bude tvořit - dejme tomu - Řek, Kypřan a Malťan, že skutečně velmi snadno dojdou k závěru, že sudetský Němec byl diskriminován a v té chvíli bude nařízeno členskému státu zjednat nápravu.

Ti, kteří hovoří o retroaktivitě, tak jim musím říci, že to vůbec není na místě. Naše soudy stále podle prezidentských dekretů soudí, stále jsou ukončovány případy a rozhodovány případy podle prezidentských dekretů, čili nejde o nic vyhaslého.

A pokud tvrdíte, že straším, tak já mám pro vás návrh, jak můžete strašně jednoduchým způsobem českou veřejnost v jejích obavách uklidnit. Ať tady řeknou pánové Topolánek, Paroubek a Bursík na mikrofon, že z Lisabonské smlouvy, z její ratifikace žádné nebezpečí v souvislosti s restitucí majetku sudetských Němců nehrozí. To je a). A za b) kdyby přece jenom jakýkoliv český občan došel k majetkové újmě v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy a restituce majetku sudetských Němců, že mu tuto újmu a tuto škodu uhradí ze svých soukromých prostředků. Já myslím, že to je slib a záruka, která je velmi srozumitelná. A jestliže tvrdíte, že žádné takové nebezpečí nehrozí, tak tuto záruku a tento slib úplně v klidu můžete dát.

Takže závěrem. Já jsem přesvědčen o tom, že Lisabonská smlouva vůbec nenaplnila původní záměr, což byl záměr Lakenské (??) deklarace, to znamená

- učinit Evropu za prvé efektivnější - já si myslím, že vytváření jakýchkoliv nových byrokratických institucí a přehlasovávání jedněch druhými, že určitě k nějaké efektivitě nepřispěje,

- za druhé měla učinit Evropskou unii transparentnější - já myslím, že celý ten způsob přijímání Evropské ústavy a později Lisabonské smlouvy a podoba Lisabonské smlouvy, která má podobu nesrozumitelného souboru změn, že určitě transparentní nejsou.

A určitě nečiní Evropskou unii demokratičtější, protože jestliže je obcházen názor jedněch, vyslovený v referendu, a druhým je toto právo na referendum vůbec upíráno, tak to určitě demokratické není.

Já jsem proto přesvědčen, že Lisabonská smlouva naplňuje skutkovou podstatu podvodu, který je podle nového trestního zákoníku. Toho se dopustí ten, kdo sebe nebo jiné obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím škodu nikoli nepatrnou.

Jsem přesvědčen, že skutková podstata tohoto trestného činu bude ratifikací Lisabonské smlouvy naplněna, a to elitou bruselskou, elitou evropskou a elitou českou.

Já se na tomto podvodu v žádném případě podílet nehodlám, a proto dávám návrh na zamítnutí této smlouvy ve druhém čtení.
Děkuji vám za pozornost.