Diskriminaci homosexuálů nevyřeší zákon
Autor: Jiří Zahrádka | Publikováno: 15.02.2006 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Nejdříve je třeba definovat skutečné problémy. Kupříkladu, nemá-li homosexuál zákonnou možnost získat zdravotní informace o svém hospitalizovaném partnerovi, není skutečným problémem absence institutu homosexuálního partnersví. Nositelem práv je totiž především jednotlivec. Proto je třeba uzákonit přitozené právo každého jednotlivce (bez vazby na sexuální orientaci), aby mohl kohokoli zmocnit k obdržení zdravotních informací o sobě samém.

Jindřich Šídlo se ve svém článku „Bílý heterosexuál, pán sněmovny“ (HN 14. 12. 2005) pustil do boje proti poslancům, kteří nesdílejí módní trend institucionalizovat partnerství homosexuálů. Bohužel, ve svém textu používá spíše emocí, než racionálních argumentů. Odmítání kodifikace této formy soužití vůbec nemusí být záležitostí primitivní netolerance, ale jen přesného pojmenování dnes již demagogicky převrácené terminologie.

Vznikne nová diskriminace

Bez ohledu na pohnutky poslanců Duba a Bílého mají jejich argumenty jasný racionální základ. Je nesporné, že polygamisté (nikoli pouze bigamisté) budou diskriminováni, jestliže zákon nebude pamatovat na jejich formu partnerského soužití. Všechny argumenty, použité ve prospěch zákonů o partnerství homosexuálů se dají použít i na polygamisty. I oni mohou mít silný citový (nejen sexuální) vztah ke všem svým partnerkám (nebo partnerům), mohou trpět tím, když o nich nedostanou zdravotní informace v případě jejich hospitalizace, mohou mít problémy s děděním. Je navíc pravdivé, že institucionalizací pouze dvojčlenného partnerství je zvýhodněn křesťanský pohled na svět a muslimové jsou de facto diskriminováni. Uznáváme-li rovnost náboženství v rámci našeho ústavního pořádku a schvalujeme-li argumenty ve prospěch registrovaného partnerství homosexuálů, měli bychom si pravdivě přiznat, že stejné argumenty lze použít i pro polygamisty a stoupenkyně mnohomužství, tedy polyandrie. Daňovým zvýhodněním těchto skupin by státní rozpočet mohl přijít o část příjmů. To ale platí podobně u zákonem upraveného partnerství homosexuálů – ve Velké Británii se výpadek příjmů státního rozpočtu v důsledku přijetí zákona o homosexuálním partnerství odhaduje na stamiliony liber.

Privilegia musí mít odůvodnění

V čem je argumentace ve prospěch kodifikace homosexuálního partnerství nesprávná? Předně, homosexuálové nejsou diskriminováni zákonem, ale když – tak předsudky lidí. Všechna zákonná práva občanů jsou vázána na občana, nikoli na „heterosexuála“. Homosexuálové mají stejné právo na výhody manželství, pokud do manželství vstoupí. Proč bylo snad od počátků lidstva partnerství muže a ženy společností zvýhodněno a ctěno? Pryč s falešnou romantikou – v posledku byly důvody čistě ekonomické a pragmatické. Jen plození a výchova nových generací členů dané společnosti ospravedlňuje zvláštní práva, daná manželstvím. Na tom nic nemění ani moderní trend plánovaně bezdětných manželství, která samozřejmě na manželská privilegia odůvodněný nárok také nemají. Jen zákon na tyto novodobější (a stále jen okrajové) trendy nepamatuje. O diskriminaci homosexuálů bychom mohli mluvit, když by právo, upravené manželstvím, bylo definováno jako „právo na subjektivně nejpříjemnější formu partnerského soužití“. Pak by bylo nefér, že heterosexuálové mají pro své zpříjemnění života zvláštní privilegia, daná zákonem, kdežto homosexuálové nikoli. Jenže tak, jako zákon nezvýhodňuje specificky třeba modeláře, nezvýhodňuje ani jiné formy osobního uspokojení. Zvýhodňuje jen svazek muže a ženy, v naději, že z této partnerské kombinace vyrostou noví daňoví poplatníci, noví přispěvatelé do penzijních systémů atd.

Manželé s dětmi mají právo na rodičovské dávky. Bezdětní manželé nikoli. Jsou tedy diskriminováni? Přirozeně, že ne. Dětské přídavky jsou logicky vázané na výchovu dětí. Podobně je tomu u partnerství homosexuálů a heterosexuálů. Manželská privilegia nejsou společností udělena na základě vzájemného obohacení dvou partnerů, ale na základě jejich sociálně-ekonomického významu pro společnost. V tom spočívá základní omyl zastánců registravného partnerství.

Práva náleží jednotlivcům

Jak tedy řešit celý problém? Nejdříve je třeba definovat skutečné problémy. Kupříkladu, nemá-li homosexuál zákonnou možnost získat zdravotní informace o svém hospitalizovaném partnerovi, není skutečným problémem absence institutu homosexuálního partnersví. Nositelem práv je totiž především jednotlivec. Proto je třeba uzákonit přitozené právo každého jednotlivce (bez vazby na sexuální orientaci), aby mohl kohokoli zmocnit k obdržení zdravotních informací o sobě samém. Podobně je tomu s děděním. Každý může kohokoli určit jako svého dědice – problémem je daňové znevýhodnění. Řešením je tedy odstranit navýsost problematickou dědickou daň jako takovou.

Jiří Zahrádka,
Zástupce šéfredaktora EUportal.cz