Dvě povahy pluralizmu a přistěhovalci
Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 06.04.2006 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Vnější politika by měla být asi tato: Přistěhovalectví omezené jen na případy, kdy se jedná o zaplnění pracovních míst, případně vůbec žádné. Přistěhovalectví různých etnik a různých náboženských skupin (co největší rozrůzněnost přistěhovalců tak, aby jednotlivé skupiny byly co nejmenší). Přistěhovalectví přednostně blízkých etnik kulturních a rasových. Vyloučit nepřátelská etnika a kultury neslučitelné s domácí kulturou.

V této stati se opírám o myšlenky knihy italského politologa Giovanni Sartoriho: Pluralizmus, multikulturizmus a přistěhovalci (Dokořán 2005).

V této knize je definována tzv. správná pluralita na rozdíl od špatné nebo špatně pochopené. Demokracie je založena na správné pluralitě. Sartori píše doslovně: „... Pluralizmus funguje pouze pokud skutečně existuje, a nefunguje, je-li předstíraný a špatně vykládaný. Jestliže jsou dělicí linie (etnik, skupin) neutralizovány a tlumeny možností vstupu do několika sdružení zároveň (tedy s rozloženou loajalitou), pak pluralizmus funguje; nefunguje však, pokud ekonomicko-sociální linie splývají, sčítají se a navzájem posilují (např. ve skupinách, jejichž identita spočívá zároveň v jazyku, náboženství a etniku).“

K tomu bych dodal pro vysvětlení dva příklady pluralitní společnosti:

1. Jestliže je člověk příslušníkem nějakého etnika, zároveň má ovšem náboženství společné s jinými etniky, zároveň je zaměstnán v nějakém podniku s jinými etniky, hlavně s většinovým etnikem, zároveň je členem sportovního klubu, kde se schází lidé různých etnik a náboženství a navíc bydlí v oblasti, která je víceetnická, a pokud toto platí pro naprostou většinu obyvatel státu, potom lze předpokládat, že takovýto občan má tzv. rozloženou loajalitu, tedy je loajální k více organizacím, s jinými lidmi státu jej spojují různé organizace a on musí být k nim loajální. To je příklad správné plurality, kterou bych si dovolil nazvat propojenou pluralitou. Takovýto občan je totiž s ostatními občany státu propojen různými organizacemi přesahujícími konfliktní linie skupin. Má nejen rozloženou loajalitu, ale také se postupně rozkládá jeho etnická identita. Takovýto občan bude obvykle též loajální ke svému státu, neboť je loajální k ostatním občanům bez nějakého zvláštního výběru. Rozdíly se smazávají. Společnost konverguje ke společné kultuře.

2. Separovanou pluralitou bych si dovolil nazvat situaci, kdy existuje početná skupina lidí, kteří jsou členy jen takových organizací, jejichž hranice jsou souhlasné s hranicí jejich etnika. Dejme tomu, že muslim v předměstí Paříže, na rozdíl od svých rodičů přistěhovalců, nemá zaměstnání a žije z podpory. Případně má zaměstnání jen v rámci ghetta, ve kterém žije a přichází do styku většinou jen s příslušníky vlastního etnika. Dále není členem žádné organizace, ve které by byli lidé jiných náboženství, dokonce i školu má ve svém jazyce a v ní přichází do styku pouze s lidmi svého etnika a náboženství. Tedy účastní se činnosti jen v rámci svého náboženství. Navíc, protože žije z podpory, tvoří i zvláštní sociální skupinu. Proto také nemusí mít rozloženou loajalitu. Ostatní etnika nebo vnější společnost vůbec nepotřebuje. Jeho identita je separovaná. Potom se chce ještě více lišit, ženy začínají nosit šátky, protože s tím nemají problém, který by jistě nastal při životním stylu podle příkladu 1. Takový občan v rámci separované identity se potom neidentifikuje ani se státem, ve kterém žije. Rozdíly se zvětšují a spory rostou. Společnost se rozkládá, diverguje.

Vnější okolnosti, které podporují separovanou pluralitu, jsou zhruba tyto: Separované bydlení (ghetto), separované školství, nezaměstnanost nebo zaměstnání v rámci ghetta, snadnost kontaktů s mateřskou zemí (snadnost cestování, internet apod.) a nepřitažlivost kultury většinového etnika. Samozřejmě, že základním předpokladem separované identity je velká rozdílnost (kulturní, náboženská, rasová a p.) s ostatními etniky státu (s většinovým etnikem).

Dovolil bych si zde připomenout svoji teorii individualizmu několikrát frekventovanou na stránkách NM. Individualizmus dovoluje lidem žít bez souvislosti se svým okolím. Člověk je cizincem ve svém prostředí (podporují to levicově liberální ideje). Individualizovaná společnost, tak jak jsem ji mnohokrát popisoval, vlastně nedovoluje lidem se zapojit do místní občanské společnosti. Žijí osamoceně uprostřed davu. Proto ani rozpuštění etnického ghetta nevede k oslabení etnické identity, neboť v individualizované společnosti člověk, který není v žádném místním spolku a ke svému prostředí nemá žádný vztah, žije ve vlastním osobním ghettu a může se udržovat v etnické identitě pouze návštěvami svých souvěrců nebo pomocí komunikačních medií. Individualizovaná společnost podporuje divergenci skupin i jednotlivců obecně a v případě etnických rozdílů obzvláště.

Z toho též vyplývá, co by měl dělat stát v rámci vnitřní politiky, aby separovanou identitu rozložil: Zajistit lidem zaměstnání, většinou i tak, aby se přestěhovali mezi ostatní etnika (většinové etnikum) a tím rozpustit ghetto. Vytvořit společné školství zcela bez možnosti separace, tedy všechny vyučovací předměty společné, kromě výuky náboženství. Základní školství společné i pro všechny sociální skupiny (nevytvářet separované školství pro bohaté). V rámci školství uplatnit státní ideu, tradice a jednotný jazyk. Etnické jazyky pouze jako doplňující. Přitažlivá většinová kultura zajišťující citové a kulturní vyžití. Odstranění zhoubných myšlenek levicového liberalizmu, které navozují individualizmus (viz moje kniha Návrat k domovu).

Vnější politika by měla být asi tato: Přistěhovalectví omezené jen na případy, kdy se jedná o zaplnění pracovních míst, případně vůbec žádné. Přistěhovalectví různých etnik a různých náboženských skupin (co největší rozrůzněnost přistěhovalců tak, aby jednotlivé skupiny byly co nejmenší). Přistěhovalectví přednostně blízkých etnik kulturních a rasových. Vyloučit nepřátelská etnika a kultury neslučitelné s domácí kulturou.

Samozřejmě, že myšlenky uvedené v posledních odstavcích Sartori ve své knize pouze naznačuje. Asi mu politická korektnost k převažující levicově liberální doktríně nedovoluje dělat hlubší závěry. Nicméně jsem si dovolil Sartoriho myšlenky zde dokončit.

Sartori se vyjadřuje i k multikulturizmu. Spojuje multikulturizmus právě s případem špatné plurality (já jsem ji nazval separovanou pluralitou). Na základě toho jej odmítá. Tvrdí, že stát, kde existuje správná pluralita (já jsem ji nazval propojená pluralita), vlastně multikulturní není, neboť takový soubor občanů, vzájemně propojených, si nutně vytvoří jednotnou kulturu, neboť musí spolu žít v rámci občanské společnosti a vytvořit si vazby spolupráce a míru vzájemné tolerance. To dokládá právě případ USA, kde právě taková společnost s rozloženou loajalitou vytvořila nový národ. (Na okraj udávám, že to v té Americe bylo ve skutečnosti trochu jinak. Viz můj článek v předchozím čísle).

Souhlasím se Sartorim, že současná vládnoucí levicově liberální doktrína právě podporuje separovanou pluralitu. Navíc se snaží jednotu národa rozložit vytvářením dalších menšin a zažehnout spory mezi občany v neřešitelných oblastech. Příkladem je třeba vytvoření homosexuální menšiny se svojí vlastní kulturou, která nutně bude separovaná neboť spočívá na biologické odlišnosti. Rozdělit muže a ženu v neřešitelném sporu o rovnost pracovních příležitostí. Podporovat tzv. životní styl singl, který zavádí odlišnou kulturu muže a ženy a už nedovoluje společný život rodiny. Zdůrazňovat rasové nebo jiné biologické rozdíly. Dokonce i vozíčkáři jsou menšina! Čertovo kopýtko je v definici antropologických znaků odlišnosti v zákonech. Jakmile vyjde zákon o nějaké odlišnosti (registrované partnerství homosexuálů), již se musí tato menšina nějak definovat a oddělit. Co s přechodnými antropologickými znaky (bisexuály)? Co s rasovými míšenci? Kdo určí, zda je některý občan Róm nebo není? Na první pohled je to snadné. Ve skutečnosti to zavádí nekonečné spory. Zdá se, že rozložit společnost na základě separované plurality, tak aby se zahltila spory a nebyla schopna se bránit vnějšímu nebezpečí, je zřejmě záměrem levicově liberální doktríny (to se ovšem Sartori ve své knize neodvážil říci). Jen si můžeme klást otázku, kdo má zájem na vytváření a divergenci skupin v rámci separované plurality? Kdo má zájem do toho ještě zavádět separované skupiny přistěhovalců?